Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se obiteljima u slučaju istovremenog rođenja dvoje, troje ili više djece, pri čemu takva djeca ne smiju biti starija od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju činjenice da je u obitelji nastupio višestruki porod.

Dopuštena svrha potpore:

Zahtjev za dodjelu ove potpore moguće je podnijeti samo i isključivo u slučaju rođenja blizanaca/trojki/četvorki/petorki/šestorki, pri čemu će se zahtjev za dodjelu potpore razmatrati samo ako su u trenutku podnošenja zahtjeva ta djeca mlađa od godinu dana. Svrha ove potpore je olakšati roditeljima povećano financijsko opterećenje tijekom prvih godinu dana života djece, koje je nastalo uslijed istovremenog rođenja dvoje ili više djece (višestruka dječja prehrana, dječja odjeća i obuća, oprema i slično).

U slučaju ako/kada je jedno ili više djece iz višestrukog poroda preminulo do trenutka odlučivanja o zahtjevu za dodjelu potpore, ova vrsta potpore može se odobriti samo za dvoje ili više žive djece iz tog višestrukog poroda. S druge strane, u slučaju ako/kada je jedno ili više djece iz višestrukog poroda preminulo do trenutka odlučivanja o zahtjevu za dodjelu potpore te je pritom samo jedno dijete iz tog višestrukog poroda živo u trenutku odlučivanja o zahtjevu za dodjelu potpore, odnosno niti jedno dijete iz tog višestrukog poroda nije živo u tom trenutku, tada ova potpora neće biti odobrena, a obitelji će se uputiti na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za neku drugu potporu Zaklade.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) po svakom istovremeno rođenom djetetu.

Uvjeti za dodjelu potpore:

  1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
  2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
  3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 2.660,80 kuna*
∗ Iznos od 2.660,80 kn (dvije tisuće šesto šezdeset kuna i osamdeset lipa) predstavlja 80 % (osamdeset posto) proračunske 
osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

  1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
  2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
  3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
  4. preslika rodnog lista (ne starijeg od 10 godina) ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
  5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
  6. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.