Preskočite na glavni sadržaj

Novčana potpora za pokriće troškova izvanškolskih aktivnosti u osnovnoj i srednjoj školi

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete* (djecu) u obitelji na osnovnoškolskom ili srednjoškolskom obrazovanju za potrebe pokrića troškova izvanškolskih aktivnosti djeteta.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju potvrde nadležne obrazovne ustanove o školovanju djeteta.

* Za potrebe dodjele ove potpore, dijete/djeca za koje/koju se podnosi zahtjev za dodjelu potpore treba/trebaju pohađati osnovnu ili srednju školu ili, pak, visoko učilište sukladno posebnim propisima.
 

Dopuštena svrha potpore:

S obzirom na to da svako dijete ima pravo na izvanškolske aktivnosti sukladno njegovim mogućnostima, sposobnostima i željama, dopuštena svrha ove potpore je (su)financiranje jedne ili više izvanškolskih aktivnosti djeteta iz područja znanja, sporta, umjetnosti i slično (primjerice, tečaj stranog jezika, škola plivanja, radionice programiranja, satovi pjevanja, likovne radionice za djecu i drugo) za učenike osnovnih i srednjih škola.

Iznos potpore:

Potpora se dodijeljuje u iznosu potrebnom za pokriće troškova izvanškolskih aktivnosti prema ponudi/ugovoru/predračunu. Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 2.000,00 € (dvije tisuće eura) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

  1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
  2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
  3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € *
  4. kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu** definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi
* Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.
** Iznimno, u slučaju posebno teških životnih okolnosti, pravo na dodjelu novčane potpore mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade definirane posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.
 

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika potvrde obrazovne ustanove o školovanju djeteta/djece
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva
 8. rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi centar za socijalnu skrb
 9. ugovor, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora
 10. dokaz o postojanju posebno teških životnih okolnosti (isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva nije korisnik zajamčene minimalne naknade).

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana