Preskočite na glavni sadržaj

Novčana potpora za nabavku osobnog računala/prijenosnog računala

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete* (djecu) u obitelji za koje je potrebno nabaviti osobno računalo/prijenosno računalo za uspješno izvršavanje školskih ili izvanškolskih aktivnosti.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju potvrde nadležne obrazovne ustanove o školovanju djeteta.

* Za potrebe dodjele ove potpore, dijete/djeca za koje/koju se podnosi zahtjev za dodjelu potpore treba/trebaju pohađati srednju školu, veleučilište, visoku školu, sveučilište, stručni ili specijalistički studij.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora bit će odobrena ako je potreba obitelji iskazana u zahtjevu za dodjelu potpore usmjerena na kupnju osobnog računala/prijenosnog računala nužnog za školske ili izvanškolske aktivnosti djeteta ili djece u obitelji.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 650,00 € (šest stotina i pedeset eura) koja predstavlja iznos koji se može ostvariti jednom u tri godine za takvu vrstu potpore.
Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 2.000,00 € (dvije tisuće eura). po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Maksimalni iznos potpore je 2.000,00 € (dvije tisuće eura)..

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € *
 4. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
 5. kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu** definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.

Korisnik kojem je valjano isplaćena novčana potpora za nabavku osobnog računala/prijenosnog računala može ponovno ostvariti pravo na dodjelu novčane potpore za istu namjenu, ako su do trenutka podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore protekle tri godine od dana valjane isplate novčane potpore za istu namjenu.

∗ Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu. ** Iznimno, u slučaju posebno teških životnih okolnosti, pravo na dodjelu novčane potpore mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade definirane posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika potvrde obrazovne ustanove o pohađanju srednje škole, veleučilišta, visoke škole, sveučilišta, stručnog ili specijalističkog studija za dijete/djecu
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 8. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 9. rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi centar za socijalnu skrb
 10. potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2023. Sva prava pridržana