Preskočite na glavni sadržaj

Novčana potpora u svim ostalim slučajevima djece koja žive u iznimno teškim materijalnim uvjetima

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete (djecu) u obitelji koja živi u iznimno teškim materijalnim uvjetima* u svim slučajevima koji nisu pokriveni ostalim potporama Zaklade za tekuće životne potrebe djece i to prema ocjeni Povjerenstva Zaklade nadležnog za obradu i ocjenu predmeta fizičkih osoba.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju relevantne dokumentacije kojom se dokazuju činjenice na koje se poziva fizička osoba (obitelj) u zahtjevu za dodjelu potpore.

* Za potrebe dodjele ove potpore, obitelji moraju nesporno dokazati da žive u iznimno teškim materijalnim uvjetima, zbog čega im se - zbog prevelikih i prerazličitih ukupnih potreba djeteta ili djece u obitelji - teško odrediti za neku od ostalih potpora Zaklade.
 

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora odnosi se na obitelj u kojoj jedno ili više djece živi u iznimno teškim materijalnim uvjetima, pri čemu potrebe obitelji nisu obuhvaćene niti jednom drugom pojedinačnom potporom Zaklade za tekuće životne potrebe djece. Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore je, stoga, u sklopu zahtjeva za dodjelu ove potpore obvezan opisati vrstu potrebe za koju traži novčanu potporu od Zaklade. Povjerenstvo Zaklade nadležno za obradu i ocjenu predmeta fizičkih osoba izvršit će provjeru navedene potrebe, iskazanih činjenica i dostavljene dokazne dokumentacije.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 2.000,00 € (dvije tisuće eura). po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € *
 4. kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu** definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.
∗ Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.
** Iznimno, u slučaju posebno teških životnih okolnosti, pravo na dodjelu novčane potpore mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade definirane posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.
 

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva
 7. rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi centar za socijalnu skrb
 8. odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u ovom zahtjevu za dodjelu potpore (npr. trudnička knjižica ako je podnositelj zahtjeva trudnica, druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta)
 9. ugovor, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora
 10. dokaz o postojanju posebno teških životnih okolnosti (isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva nije korisnik zajamčene minimalne naknade).

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana