Preskočite na glavni sadržaj

Novčana potpora za pokriće nužnih troškova kada obitelj/podnositelja zahtjeva zadesi iznenadni nepovoljni ili tragični događaj u svezi s kojim su bitno narušeni uvjeti za normalan rast i razvoj djeteta/djece

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se obitelji koja živi u iznimno teškim materijalnim uvjetima* u svim slučajevima kada obitelj zadesi iznenadni nepovoljni ili tragični događaj u svezi s kojim su bitno narušeni uvjeti za normalan rast i razvoj djeteta/djece.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju relevantne dokumentacije kojom se dokazuju činjenice na koje se poziva fizička osoba (obitelj) u zahtjevu za dodjelu potpore.

* Za potrebe dodjele ove potpore, obitelji moraju nesporno dokazati da žive u iznimno teškim materijalnim uvjetima, zbog čega im se – zbog prevelikih i prerazličitih ukupnih potreba djeteta ili djece u obitelji – teško odrediti za neku od ostalih potpora Zaklade.

Dopuštena svrha potpore:

Ovom potporom nastoji se obitelji / podnositelju zahtjeva za dodjelu potpore financijski olakšati privremeno povećane troškove koje obitelj ima ili je nedugo prije imala uslijed tragičnih i nepovoljnih uvjeta, slijedom čega je potporu moguće ostvariti za sve troškove koji nastanu ili su povezani, odnosno koji su nastali ili su bili povezani s  tragičnim događajem. Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore je, stoga, u sklopu zahtjeva za dodjelu ove potpore obvezan opisati vrstu potrebe za koju traži novčanu potporu od Zaklade.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 2.000,00 € (dvije tisuće eura). po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € *
 4. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
 5. kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu** definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.
∗ Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu. ** Iznimno, u slučaju posebno teških životnih okolnosti, pravo na dodjelu novčane potpore mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade definirane posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 7. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 8. rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi centar za socijalnu skrb
 9. potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da navedena potreba nije zadovoljena putem socijalne skrbi
 10. odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u ovom zahtjevu za dodjelu potpore (npr. Trudnička knjižica ako je podnositelj zahtjeva trudnica, druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta)
 11. potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2023. Sva prava pridržana