Preskočite na glavni sadržaj

Otvoreni javni pozivi

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe da je Zaklada „Hrvatska za djecu“ dana 23.05.2023. objavila Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Tekst Javnog poziva, zajedno s cjelokupnom natječajnom i dodatnom dokumentacijom, nalazi se ispod.

Razdoblje za podnošenje prijava na Javni poziv utvrđeno je od početno 23.05.2023. do zaključno 23.06.2023.

► PRIJAVE

TEKST JAVNOG POZIVA
 

P1:
Poštovani,
na temelju do sada dostupnih podataka vezanih uz Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata vjerske zajednice, tj. njihove ustanove poput rimokatoličkih župa su prihvatljivi prijavitelji, no postoje neka pitanja vezana uz dokumentaciju potrebnu za prijavu redom kako slijedi:
1. U rubrici VII. Prilozi prijavi e) prilozi prijavi A - dokumenti koji se pribavljaju pod brojem 1. traži se Preslika ovjerenog temeljnog akta pravne osobe (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut i sl.) što ustanove vjerskih zajednica prema važećem zakonodavstvu nisu obavezne imati, nego se njihovo postojanje i zakonitost utvrđuje na temelju Registra pravnih osoba Katoličke Crkve što je zapravo navedeno pod točkom 2. Stoga je moje pitanje, je li dovoljno za Župu dostaviti samo ispis iz navedenog Registra? Ako nije dovoljno, koji bi to bio dokument koji bi odgovarao traženom pod točkom 1. a da vrijedi za vjerske zajednice?
2. U rubrici VII. Prilozi prijavi e) prilozi prijavi A - dokumenti koji se pribavljaju pod brojem 3. navodi se referentna stranica GIF-a i potvrda FINA-e o predaji istih u zakonskom roku. Kao i u prethodnom pitanju, budući da Župe nisu obvezne predavati GIF-ove, već predaju financijske izvještaje administrativnom i upravljačkom središtu, a to je nadležna biskupija, je li dovoljno priložiti taj izvještaj?

 
O1:
Poštovani, sukladno točki II. stavku a) alineji 10. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) jedan od uvjeta koje pravna osoba mora ispunjavati je: „ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima“. Kako bi se utvrdilo ispunjava li pravna osoba - prijavitelj potonji uvjeta, propisana je obaveza prilaganja preslike ovjerenog temeljnog akta pravne osobe (izjave o osnivanju, društvenog ugovora, statuta i sl.). Nastavno na navedeno, prijavi je potrebno priložiti dokument temeljem kojeg se može utvrditi ispunjavanje navedenog uvjeta. Nadalje, obzirom da se župe osnivaju odlukom o osnivanju župe, potrebno je dostaviti potonji dokument. 
Ukoliko pravnoj osobi Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 121/14. i 114/22.) nije propisana obaveza predaje Godišnjeg financijskog izvješća FINA-i, pravna osoba prijavi treba priložiti financijski izvještaj za 2022. godinu koji je dostavila drugom nadležnom tijelu, te potvrdu nadležnog tijela o službenoj predaji istog u propisanom roku.

(Odgovor je objavljen dana 24.5.2023. u 13:20 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P2:
Poštovani,
imam pitanje u vezi Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.
Nogometni klub prijavio bi se na natječaj te je registriran kao udruga. U uputama za prijavitelje piše kako su prihvatljivi prijavitelji organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, što oni kao nogometni klub nemaju vidljivo u registru udruga, nego je njihova djelatnost  sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadi mlađih uzrasta,-održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme,-ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o sportu i propisima HNS-a i ŽNS-a,-suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet,-upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti,-vođenje registra članova, skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika,-sudjelovanje u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član.
Navedeno je kako su prihvatljivi prijavitelji i pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti pa me zanima mogu li se prijaviti na temelju toga ili se za njih gleda samo uvjet za organizacije civilnog društva?
Prijavili bi se za izvanškolske aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena.

 
O2:
Poštovani, sukladno točki I. stavku c) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) Zaklada želi podržati rad pravnih osoba čije su aktivnosti, odnosno programi i projekti usklađeni sa svrhom Zaklade. Svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.
Sukladno točki II. stavku a) Javnog poziva, prijavu za (su)financiranje programa/projekta može podnijeti svaka pravna osoba koja svojim pravnim oblikom, svrhom osnivanja i djelokrugom rada odgovara utvrđenju u točki I. stavku d) ovog Javnog poziva, a koja je u svojem radu, odnosno posebno u sklopu prijavljenog programa/projekta, djelomično ili u potpunosti posvećena promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanju obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno podupiranju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.
Temeljem točke I. stavka d) Javnog poziva pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem Javnog poziva su: 1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 3. javne ustanove, 4. tijela državne uprave, 5. tijela jedinica lokalne samouprave i 6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
Nastavno na sve navedeno, ukoliko je udruga registrirana za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, ukoliko je u statutu navedeno da su, između ostalog, djeca ciljana skupina djelovanja udruge, te ako je iz aktivnosti koje provodite vidljivo kako ste u radu posvećeni promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece (što uključuje i poticanje na bavljenje sportom, skrb o zdravlju djece sportaša, održavanje sportskih građevina kojima se koriste i djeca…) te promicanju obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, ispunjavate kriterij propisan točkom I. stavkom d) Javnog poziva.

(Odgovor je objavljen dana 25.5.2023. u 09:05 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P3:
Poštovani,
željeli bismo se prijaviti na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. (Naziv pravne osobe podnositelja upita) je javna ustanova koji je otvoren 19.8.2021. godine. S ciljem poboljšanja uvjeta i kvalitete rada, voljeli bismo djeci s teškoćama u razvoju osigurati primjeren sadržaj koji će im olakšati boravak u vrtiću i omogućiti cjelovit razvoj. Ideja nam je neiskorištenu sobu prenamijeniti u senzomotornu sobu.
Gledajući primjer troškovnika projekta, uočili smo da se financiranje od Vaše strane odnosi na osobe (ljudske resurse), a ne na opremu.
Nastavno na sve navedeno, molimo Vas informaciju možemo li prijaviti projekt koji sadrži troškove opremanja senzorne sobe.
Unaprijed hvala na informacijama.

O3:
Poštovani, uvidom u obrazac Troškovnika programa/projekta možete vidjeti kako su unaprijed predviđene stavke kako slijedi: naknade za rad ljudskih resursa; naknade za poštanske i kurirske usluge, prijevoz i sl.; smještaj, kupovina radne opreme i materijala; kupovina stručne i dječje literature, psiho testova i sl.; kupovina glazbenih instrumenata, sportskih rekvizita i sl.; kupovina zdravstveno-rehabilitacijskih proizvoda i pomagala, dodataka prehrani za bolesnu djecu i sl.; kupovina prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština, dohrane za djecu i sl.; kupovina odjeće i obuće, bebi / dječje opreme i sl.; kupovina prijevoznih sredstava i povezane opreme; kupovina namještaja, radnog i uredskog inventara i sl.; kupovina različitih proizvoda koji nisu pokriveni prethodnim kategorijama… Potonje stavke su sadržane i u Primjeru ispunjenog obrasca troškovnika.
Nastavno na navedeno, na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) mogu se prijaviti programi/projekti u okviru provedbe kojih je, između ostalog, planirana i nabava opreme.
Ovom prilikom ukazujemo na točku IV. stavke e), f) i g) Javnog poziva kojima je pobliže definirano koje troškove Zaklada „Hrvatska za djecu“ neće (su)financirati, odnosno koji su troškovi prihvatljivi.

(Odgovor je objavljen dana 26.5.2023. u 09:15 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P4:
Poštovani,
molim Vas za informaciju vezano za prijavu na aktualni javni poziv koji vrijedi do 23.06.2023.
Trenutno provodimo projekt koji je financiran od strane Zaklade hrvatska za djecu, navedeni projekt traje do kraja rujna 2023. godine nakon čega ima ugovorom određeni rok za pravdanje istoga.
Molim Vas informaciju imamo li se pravo prijaviti i na aktualni javni poziv s obzirom na Tekst javnog natječaja, II. OSNOVNE ODREDNICE PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKATA, stavak a) točka 4.  uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora?


O4:
Poštovani, sukladno točki II. stavku a) alineji 4. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) jedan od uvjeta koje pravna osoba mora ispunjavati je: „uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora“.  Točkom II. stavkom c) propisano je: „Nastavno na točku II. stavak a) alineju 4. ovog Javnog poziva, pravne osobe koje žele ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva, a koje su u bilo kojem trenutku od osnivanja Zaklade do dana objave ovog Javnog poziva od Zaklade primile bilo koju vrstu potpore, odnosno ostvarile (su)financiranje bilo kojeg programa i/ili projekta kojemu su bile nositelj, moraju imati uredno ispunjene sve dospjele financijske obveze prema Zakladi, odnosno ukoliko za takve pravne osobe postoje određene dospjele nepodmirene financijske obveze po ranije sklopljenim ugovorima iste moraju biti uredno podmirene i zaključene do najkasnije 20. rujna 2023. godine.“
Kako bi se utvrdilo ispunjava li pravna osoba - prijavitelj potonji uvjet, točkom VII. stavkom e) B – dokumenti (obrasci) koji se ispunjavaju alineja 5. Javnog poziva,  propisana je obaveza potpisivanja izjave o financiranim projektima iz javnih izvora, kojom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću pravna osoba – prijavitelj navodi da uredno ispunjava svoje ugovorne obveze po prethodno sklopljenim ugovorima vezano za (su)financiranje iz javnog/ih izvora te da nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora.
Nastavno na sve gore navedeno, ukoliko je projekt u procesu provedbe u skladu sa sklopljenim ugovorom, te ukoliko Zaklada nema potraživanja prema vama (primjerice podnesen zahtjev za povrat financijskih sredstava) smatra se da uredno ispunjavate obveze prema Zakladi.

(Odgovor je objavljen dana 31.5.2023. u 09:30 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P5:
U tekstu uputa naveli ste u točki 4, e, od 1-20., koje troškove nećete financirati.
No nigdje niste naveli a što ćete financirati, te molim pojašnjenje i taksativno da navedete koje aktivnosti i koje troškove financirate.


O5:
Poštovani, točkom IV. stavkom e) Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) definirano je koje troškove Zaklada „Hrvatska za djecu“ neće (su)financirati. Potonji troškovi su nabrojani taksativno, znači da su svi troškovi koji nisu obuhvaćeni popisom prihvatljivi ukoliko su u skladu s uvjetima propisanim točkom IV. stavkom g) Javnog poziva.
Također, uvidom u obrazac Troškovnika programa, možete vidjeti neke unaprijed predviđene stavke (moguće troškove) kako slijedi: naknade za rad ljudskih resursa; naknade za poštanske i kurirske usluge, prijevoz i sl.; smještaj, kupovina radne opreme i materijala; kupovina stručne i dječje literature, psiho testova i sl.; kupovina glazbenih instrumenata, sportskih rekvizita i sl.; kupovina zdravstveno-rehabilitacijskih proizvoda i pomagala, dodataka prehrani za bolesnu djecu i sl.; kupovina prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština, dohrane za djecu i sl.; kupovina odjeće i obuće, bebi / dječje opreme i sl.; kupovina prijevoznih sredstava i povezane opreme; kupovina namještaja, radnog i uredskog inventara i sl.; kupovina različitih proizvoda koji nisu pokriveni prethodnim kategorijama itd.
Točkom III. stavkom c) Javnog poziva definirano je koje se aktivnosti (su)financiraju: „aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. (Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih područja: 1. sustava obiteljskih potpora, 2. skrbi za djecu i promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 3. zdravstvene zaštite majke i djeteta, 4. odgoja i obrazovanja, 5. izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece.“

(Odgovor je objavljen dana 01.6.2023. u 09:18 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P6:
Poštovani, ukoliko se kroz Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba želi sufinancirati zapošljavanje jednog logopeda, primjenjuje li se i u tom slučaju ova odredba iz točke IV. stavka e) uputa za prijavitelje: ''Troškovi koji se neće (su)financirati su, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sljedeći: … bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva''.
Dakle, moraju li potraživani bruto II troškovi njegove plaće biti manji od 20 % ukupno potraživanih sredstava?


O6:
Poštovani, točkom IV. stavkom e) alinejom 2. Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) definirano je kako Zaklada „Hrvatska za djecu“ neće (su)financirati „bruto II troškove plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva“. Potonja odredba se odnosi na zaposlenika, neovisno o tome je li osoba zaposlenik u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv ili će se s osobom ugovor o radu sklopiti u budućnosti.  Dakle, u slučaju koji ste naveli u pitanju, potraživani bruto II troškovi plaće moraju biti manji  od 20,00% ukupno potraživanih sredstava.

(Odgovor je objavljen dana 01.6.2023. u 09:15 sati.)
______________________________________________________________________________________________________
 
P7:
Poštovani, ukoliko na projektu ima više partnera, treba li svaki od njih zasebno popuniti obrazac izjave o partnerstvu ili svi popunjavaju isti obrazac?


O7:
Poštovani, svi partneri koji sudjeluju u provedbi programa/projekta popunjavaju isti obrazac Izjave o partnerstvu. Potonje proizlazi iz samog formata Izjave o partnerstvu.

(Odgovor je objavljen dana 01.6.2023. u 09:15 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P8:
Poštovani, planiramo prijaviti projekt koji je usmjeren na pružanje sveobuhvatne podrške djeci koja su preživjela obiteljsko nasilje, a u sklopu kojeg ćemo imati aktivnosti strukturiranja slobodnog vremena. Djeci želimo omogućiti posjet nacionalnom parku te terapijsko ljetovanje. Obzirom da se radi o djeci različite dobi, te da su korisnici smješteni u našem skloništu, zbog sigurnosnih razloga planiramo iznajmiti kombi za prijevoz djece i njihove pratnje (majki i naših zaposlenica).
Molimo odgovor da li bi trošak najma kombija bio prihvatljiv, te pod koju kategoriju troškovnika bismo ga trebale navesti? Pod stavkom 2.6 se navodi stvaran trošak goriva I cestarine no mi bismo u ovom slučaju imale trošak najma usluge prijevoza prema ponudi te plaćanje prema istoj.


O8:
Obzirom na informacije koje su nam dane u upitu, ne postoje ograničenja da se navedene aktivnosti i planirani trošak prijave. No, nismo u mogućnosti prejudicirati stav i odluku Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, koje će pregledavati i evaluirati prijave koje pristignu temeljem tekućeg Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv).
Također, zbog ograničene količine informacija nismo u mogućnosti sa sigurnošću preporučiti gdje bi u Troškovniku navedeni trošak trebao biti iskazan. Ukoliko planirate isključivo najam kombija, obzirom da je u pitanju pružanje usluge od vanjskog suradnika, sugerirali bi da se isto stavi u stavku 13. Troškovnika „Nabava različitih usluga“, a trošak benzina i cestarina stavi u stavku 2.6. Troškovnika „Pokriće stvarnih troškova prijevoza za korištenje vozila“. U slučaju da planirate najam usluge prijevoza, sugerirali bi da se isto stavi u stavku 13. Troškovnika „Nabava različitih usluga“.
Još jednom napominjemo da nismo u mogućnosti dati definitivan i konkretan odgovor na vaše pitanje, jer troškovi projekta se ocjenjuju zajedno s opisom projekta kao cjelina.
Ukazujemo da su točkom IV. stavkom e) Javnog poziva izričito pobrojani troškovi koji se neće (su)financirati Javnim pozivom, dok je točkom IV. stavkom g) Javnog poziva definirano što se smatra prihvatljivim troškom. Ljubazno molimo da se prilikom planiranja troškova vodite navedenim točkama Javnog pozivam te relevantnim člancima nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

(Odgovor je objavljen dana 06.6.2023. u 09:19 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P9:
Poštovani, u tekstu Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, pod stavkom "dokumenti koji se pribavljaju" naznačeno je da je potrebno dostaviti: "6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv pravne osobe – prijavitelja, svih osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe – prijavitelja, voditelja programa/projekta i (ako je primjenjivo) protiv partnera na programu/projektu i svih osoba ovlaštenih za zastupanje partnera na programu/projektu, ne vodi kazneni postupak". S obzirom na to da su u našoj organizaciji dvije osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednik i direktorica), a direktorica je već duže vrijeme odsutna zbog bolovanja i nije poznato kada će se vratiti, te trenutno nije moguće pribaviti traženi dokument, molim Vas za informaciju je li prihvatljivo dostaviti traženu dokumentaciju samo za predsjednika.


O9:
Točkom VII. stavkom e) A –  dokumenti koji se pribavljaju alinejom 6. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) propisana je obaveza prilaganja sljedećih dokumenata: „Uvjerenje nadležnog suda da se protiv pravne osobe – prijavitelja, svih osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe – prijavitelja, voditelja programa/projekta i (ako je primjenjivo) protiv partnera na programu/projektu i svih osoba ovlaštenih za zastupanje partnera na programu/projektu, ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave na Javni poziv.“ Točkom V. stavkom c) Javnog poziva propisano je kako se dodatno pojašnjenje dostavljene dokumentacije može tražiti samo i isključivo ako je dokument dostavljen. Iz navedenog proizlazi kako je prilaganje uvjerenja nadležnog suda da se protiv svih osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe – prijavitelja ne vodi kazneni postupak obavezno. Navedeno je u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15. i br. 37/21.).
Napominjemo kako je traženi dokument moguće ishoditi putem portala e-građani.

(Odgovor je objavljen dana 07.6.2023. u 09:06 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P10:
Poštovani, (ovdje stoji ime pravne osobe) bi u sklopu Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata prijavio provođenje programa engleskog jezika za djecu u vrtiću. Za isti bi se putem Ugovora o djelu zaposlila djelatnica koja je u redovnom radnom odnosu putem ugovora o radu već zaposlena u vrtiću. Program engleskog jezika bi se provodio izvan redovnog radnog vremena te djelatnice. Pitanje glasi je li zapošljavanje putem ugovora o djelu prihvatljiv trošak ukoliko je djelatnica u vrtiću već zaposlena putem ugovora o radu?


O10:
Točkom IV. stavkom e) alinejom 2. Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) definirano je kako Zaklada „Hrvatska za djecu“ neće (su)financirati „bruto II troškove plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva“. Bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi odnose se isključivo na osobe koje su zaposlene kod pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera temeljem ugovora o radu. Isto se odnosi na zaposlenika čiji je odnos s pravnom osobom – prijaviteljem i/ili partnerom reguliran odredbama Zakona o radu. Osobe s kojima pravna osoba – prijavitelj i/ili partner sklapa ugovor o djelu ili autorski ugovor ne smatraju se zaposlenicima, jer su njihovi međusobni odnosi regulirani odredbama Zakona o obveznim odnosima. 
Međutim, upozoravamo na članka 10. stavak 2. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.).: „Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.“. Prema tome, pri procjeni radi li se o radnom odnosu ili ne, nije važno kako je ugovor nazvan nego je potrebno uzeti u obzir stvarne odnose među strankama ugovora. Kada se radi o poslovima koji s obzirom na narav, vrstu rada te ovlasti poslodavca imaju obilježja posla za koji se zasniva radni odnos (kao što su stalnost i redovitost rada, definirano radno vrijeme, korištenje instituta radnog prava, nesamostalnost u izvršavanju posla, što se očituje u postojanju nadređene osobe koja redovno kontrolira i izdaje upute za rad i sl.) poslodavac ne može za obavljanje toga posla s fizičkom osobom sklopiti ugovor o djelu.
Napominjemo da temeljem dostupnih informacija nismo u mogućnosti dati konkretan odgovor na vaše pitanje, no iz svega što ste naveli u pitanju čini se da bi ugovor o djelu imao obilježja ugovora o radu.

(Odgovor je objavljen dana 12.06.2023. u 09:15 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P11:
Poštovani, prijavitelj projekta ima određenu osobu koja će biti voditelj projekta. Trošak dijela bruto II plaće za navedenu osobu bi se potraživao od Zaklade, dio će se financirati iz vlastitih izvora i dio iz drugih izvora, odnosno drugog prijavljenog projekta. Pitanje je, obzirom da je taj drugi projekt tek predan i nemamo informaciju kada će biti odobreni, ni da će biti odobren, kako da najispravnije navedemo financiranje ovakvog troška? Da li da prikažemo financiranje troška plaće za osobu samo kao financiranje od strane Zaklade i vlastita sredstva ili kao financiranje od strane Zaklade, vlastita sredstva i treći izvor (prijavljeni projekt)


O11:
Točkom  IV. stavkom f) Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) definirano je sljedeće: „Stavke za koje pravna osoba – prijavitelj naznači da traži (su)financiranje od strane Zaklade ne mogu biti prethodno ili kasnije (su)financirane iz vlastitih i/ili drugih izvora, odnosno pravna osoba – prijavitelj prilikom planiranja programa/projekta i njegovog Troškovnika mora osigurati da ne postoji i da ne dođe do dvostrukog financiranja pojedinih stavki Troškovnika, a što se posebno odnosi na sprječavanje mogućnosti dvostrukog financiranja pojedinih stavki financijskim sredstvima iz javnih izvora.“ Nastavno na navedeno, ukoliko troškove planirate (su)financirati i iz drugih izvora, to naznačite u Troškovniku.   
Nadalje, sukladno točki VII. stavku e) skupina A alineja 7. Javnog poziva ukoliko je projekt/program sufinanciran i iz drugih izvora, prijavi je potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju prijavljenog programa/projekta iz drugih izvora sufinanciranja, također to sufinanciranje (i iznosi) mora biti iskazano u Troškovniku. Iz vašeg pitanja se moglo zaključiti kako u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv nećete imati informaciju o (su)financiraju iz drugog izvora, u tom slučaju je potrebno priložiti dokaz o prijavi na natječaj drugog izvora (su)financiranja.
Također ukazujemo na točku IV. stavak e) alineju 2. Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) kojom je definirano kako Zaklada „Hrvatska za djecu“ neće (su)financirati „bruto II troškove plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva“.

(Odgovor je objavljen dana 14.06.2023. u 10:21 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P12:
Poštovani, Ljubazno molimo sljedeće informacije vezano uz predaju projektnog prijedloga na  javni poziv JP20230523:
1. Možemo li predati 2 odvojena različita projektna prijedloga ili jedan isključivo?
2. Možemo li predati projektni prijedlog iako još do datuma predaje nismo dobili povratnu informaciju vezano za Izvješće dostavljeno ZHZD-u za predhodni projekt?


O12:
1. Točkom IV. stavkom a) Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) propisano je sljedeće: „Svaka pravna osoba ima pravo prijaviti najviše jedan program/projekt za potrebe kojeg od Zaklade potražuje iznos od najviše 20.000,00 € (riječima: dvadeset tisuća eura i nula centi).“.
2. Sukladno točki II. stavku a) alineji 4. Javnog poziva jedan od uvjeta koje pravna osoba mora ispunjavati je: „uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora“.  Točkom II. stavkom c) propisano je: „Nastavno na točku II. stavak a) alineju 4. ovog Javnog poziva, pravne osobe koje žele ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva, a koje su u bilo kojem trenutku od osnivanja Zaklade do dana objave ovog Javnog poziva od Zaklade primile bilo koju vrstu potpore, odnosno ostvarile (su)financiranje bilo kojeg programa i/ili projekta kojemu su bile nositelj, moraju imati uredno ispunjene sve dospjele financijske obveze prema Zakladi, odnosno ukoliko za takve pravne osobe postoje određene dospjele nepodmirene financijske obveze po ranije sklopljenim ugovorima iste moraju biti uredno podmirene i zaključene do najkasnije 20. rujna 2023. godine.“
Kako bi se utvrdilo ispunjava li pravna osoba - prijavitelj potonji uvjet, točkom VII. stavkom e) B – dokumenti (obrasci) koji se ispunjavaju alineja 5. Javnog poziva, propisana je obaveza potpisivanja izjave o financiranim projektima iz javnih izvora, kojom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću pravna osoba – prijavitelj navodi da uredno ispunjava svoje ugovorne obveze po prethodno sklopljenim ugovorima vezano za (su)financiranje iz javnog/ih izvora te da nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora.
Nastavno na sve gore navedeno, ukoliko je izvješće o provedbi ranije financiranog projekta podneseno Zakladi, te ukoliko Zaklada nema potraživanja prema vama (primjerice podnesen zahtjev za povrat financijskih sredstava) smatra se da uredno ispunjavate obveze prema Zakladi i možete podnijeti prijavu.

(Odgovor je objavljen dana 15.06.2023. u 09:05 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P13:
Poštovani,  u sklopu troškovnika, stavke oprema i materijal, je li potrebno navesti svaku stavu materijala i opreme zasebno ili je moguće grupirati materijal po npr. dobavljaču? 
Prijedlog:
                  Materijal I (čipke, konci, škare, trake) - 2.000,14 - paket - 1
                  Materijal II (organdi vrpce i trake) - 1.188,59 - paket - 1


O13:
U sklopu Troškovnika stavke je moguće grupirati na način kako ste naveli u prikazanom prijedlogu. Napominjemo, u slučaju takvog navođenja potrebno je jasno i točno definirati što je i koliko čega je sadržano u npr. „Materijali I“. Isto je ključno radi mogućnosti praćenja troškova u slučaju da program/projekt bude odobren. Troškovnik mora biti razumljiv, troškovi moraju biti jasno definirani i dobro planirani, jer temeljem točke V. stavka c) Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) „…dopuna se može tražiti za sve dokumente izuzev za Detaljni prikaz programa/projekta i Troškovnik.“.

(Odgovor je objavljen dana 16.06.2023. u 09:50 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P14:
Poštovani, molimo Vas odgovor na sljedeće pitanje: Nogometni se klub kao udruga prijavljuje na objavljeni Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata te planira potraživati sredstva od Zaklade u 80% iznosu ukupne vrijednosti projekta (što je ispod 20.000,00 EUR) te ostalih 20% vrijednosti planira financirati iz vlastitih sredstava. Molimo odgovor što u tom slučaju udruga/prijavitelj mora priložiti kao dokaz o sufinanciranju prijavljenog PP iz drugih izvora sufinanciranja (iz vlastitih sredstava udruge)?


O14:
Dokaz o sufinanciranju prijavljenog programa/projekta iz drugih izvora sufinanciranja, potrebno je dostaviti ukoliko se sufinanciranje prijavljenog programa/projekta planira iz drugih izvora koji nisu niti vlastiti izvori niti Zaklada „Hrvatska za djecu“. Znači, ako se program/projekt sufinancira iz vlastitih izvora nije propisana obaveza dostave dokaza propisanih točkom VII. stavkom e) A alinejom 7. Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine.

(Odgovor je objavljen dana 19.06.2023. u 10:24 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P15:
Poštovani, je li na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata prihvatljiv prijavitelj dječji privatni katolički vrtić (s obzirom da se radi o privatnom vrtiću, I. poglavlje točka d)) koji je odgojno – obrazovna ustanova koja pridonosi cjelovitom i svestranom odgoju djece utemeljenom na katoličkoj vjeri i prožetom vrijednostima franjevačkog humanizma i životne radosti. Preko djece Ustanova utječe i na kršćansko oblikovanje roditelja ili skrbnika djece da budu nositelji dobra i mira.


O15:
Poštovani, sukladno točki I. stavku c) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) Zaklada želi podržati rad pravnih osoba čije su aktivnosti, odnosno programi i projekti usklađeni sa svrhom Zaklade. Svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.
Sukladno točki II. stavku a) Javnog poziva, prijavu za (su)financiranje programa/projekta može podnijeti svaka pravna osoba koja svojim pravnim oblikom, svrhom osnivanja i djelokrugom rada odgovara utvrđenju u točki I. stavku d) ovog Javnog poziva, a koja je u svojem radu, odnosno posebno u sklopu prijavljenog programa/projekta, djelomično ili u potpunosti posvećena promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanju obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno podupiranju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.
Temeljem točke I. stavka d) Javnog poziva pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem Javnog poziva su: 1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 3. javne ustanove, 4. tijela državne uprave, 5. tijela jedinica lokalne samouprave i 6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
Nastavno na sve navedeno, ispunjavate kriterij propisan točkom I. stavkom d) Javnog poziva.

(Odgovor je objavljen dana 19.06.2023. u 10:25 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P16:
Poštovani, molimo Vas odgovor na sljedeće pitanje: Nogometni se klub kao udruga prijavljuje na objavljeni Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata u partnerstvu s jednim fakultetom. U prihvatljive troškove će svrstati trošak plaća za voditelja programa koji je predstavnik prijavitelja (Udruge nogometni klub) i trošak plaće partnera s fakulteta (sve u skladu s odredbama Poziva - u iznosu manjem od 20% ukupnih financijskih sredstava)? Na čiji račun će se isplaćivati iznos za plaću osobe s fakulteta u ulozi partnera?


O16:
Točkom IV. stavkom c) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) propisano je: „U slučaju kada se radi o programu/projektu koji izvodi više partnera, pravna osoba – prijavitelj će biti jedina ovlaštena osoba za raspolaganje dodijeljenim financijskim sredstvima, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava. U iznimnim slučajevima postojanja objektivne potrebe da se dio dodijeljenih financijskih sredstava prenese na nekog od projektnih partnera, isključivo u svrhu provedbe programa/projekta, pravna osoba – prijavitelj je dužna u svojoj prijavi navesti i obrazložiti takve potrebe, o čemu će onda odlučivati Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata prilikom pregleda i ocjene prijave za odnosni program/projekt; ukoliko se takva potreba propusti navesti u prijavi, ista se neće razmatrati niti će biti odobrena u kasnijem dijelu postupka i/ili suradnje Zaklade i pravne osobe – prijavitelja.“.
Nastavno na navedeno, u slučaju opisanom u pitanju pravna osoba-prijavitelj iznos za plaću osobe s fakulteta isplaćuje na račun potonje osobe. Ukoliko postoji objektivna potreba da se iznos isplaćuje (da se dio dodijeljenih financijskih sredstava prenese) na račun projektnog partnera potrebno je postupiti kako je navedeno u gore navedenoj točki IV. stavku c) Javnog poziva.

(Odgovor je objavljen dana 19.06.2023. u 10:25 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P17:
Poštovani, molimo pojašnjenje za vremensko razdoblje provedbe projekta, kada je riječ o projektima.
Može li se s aktivnostima i troškovima početi prije 1.studenog 2023. godine. ili se rečenica "isti moraju započeti u naprijed utvrđenom vremenskom razdoblju" odnosi na period početno 1. studenoga 2023. godine do zaključno 1.siječnja 2025. godine?
I drugo pitanje: Za prijavitelja općinu - jedinicu lokalne samouprave, dali je potrebno dostaviti potvrdu da se provodi kazneni postupak, ili je dovoljno samo za zastupnika tj načelnika Općine?


O17:
1. Točkom III. stavkom d) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) propisano je: „Vremensko razdoblje za provedbu programa/projekata prijavljenih u sklopu ovog Javnog poziva može trajati najduže 14 mjeseci i to u razdoblju od početno 1. studenog 2023. godine do zaključno 1. siječnja 2025. godine.
Radi izbjegavanja dvojbe, kada se radi o programima, isti mogu započeti i prije 1. listopada 2023. godine, ali aktivnosti i povezani troškovi za koje se podnosi prijava na Javni poziv trebaju biti planirani, tj. provedeni u naprijed utvrđenom vremenskom razdoblju, a kada se radi o projektima, isti moraju započeti i završiti u naprijed utvrđenom vremenskom razdoblju.“.
Nastavno na navedeno, aktivnosti i povezani troškovi za koje se podnosi prijava trebaju biti planirani (i provedeni) u vremenskom razdoblju od 1. studenog 2023. do 1. siječnja 2025.
2. Točkom VII. stavkom e) A alineja 6. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) propisana je obaveza prilaganja uvjerenja nadležnog suda da se protiv pravne osobe – prijavitelja, svih osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe – prijavitelja, voditelja programa/projekta i (ako je primjenjivo) protiv partnera na programu/projektu i svih osoba ovlaštenih za zastupanje partnera na programu/projektu, ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave na Javni poziv.
Nastavno na navedeno, uvjerenja nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak potrebno je, između ostalog, dostaviti i za pravnu osobu – prijavitelja (u konkretnom slučaju za općinu).

(Odgovor je objavljen dana 19.06.2023. u 10:26 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P18:
Poštovana/i, Molim Vas za uputu vezano za dokumente koji se prilažu prijavi u slučaju da se projekt prijavljuje u partnerstvu.
U točci VII PRILOZI PRIJAVI za neke od dokumenata je jasno navedeno da ih dostavlja prijavitelj, dok za neke nema napomene te nije nedvosmisleno jasno da li te dokumente dostavljaju i prijavitelj i partner ili opet samo prijavitelj.
Za temeljni akt pravne osobe, referentna stranica GIF i potvrdu porezne uprave nema napomene da li ju dostavlja samo prijavitelj te se može zaključiti da ju trebaju dostaviti i prijavitelj i partner.
S druge strane  za ispis iz nadležnog registra i BON2/SOL2 stoji da treba dostaviti samo prijavitelj.


O18:
Dokumente koji se odnose na partnera/e potrebno je priložiti prijavi samo ako je isto izrijekom propisano točkom VII. stavkom e) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv). Ukoliko u tekstu Javnog poziva nije izrijekom naznačeno da je potrebno priložiti dokumente partnera, dostavljaju se isključivo dokumenti pravne osobe – prijavitelja.

(Odgovor je objavljen dana 19.06.2023. u 10:26 sati.)

______________________________________________________________________________________________________

P19:
Poštovani, Molim vas odgovor pitanje na koje nisam pronašla odgovor na Vašim stranicama.
1. Treba li i partner potpisati izjavu iz točke 17. s kontrolne liste dokumenata (Izjava iz točke VII. Stavka e) alineja 6 JP) ili je dovoljno da je potpiše ravnatelj Ustanove koja je prijavitelj projekta za sve koji sudjeluju u projektu, odnosno i za prijavitelja i za partnere?


O19:
Izjavu, dostava koje je propisana točkom VII. stavkom e) B alinejom 6. Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), potpisuje samo osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe – prijavitelja.  Kako je i propisano: „Izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom pravna osoba – prijavitelj navodi da u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv nema saznanja i informacija o tome da se protiv pravne osobe – prijavitelja, partnera na programu/projektu, osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe – prijavitelja ili voditelja prijavljenog programa/projekta vodi kazneni postupak i da su pravomoćno osuđeni za prekršaj počinjen zlouporabom dužnosti i djelatnosti, u obavljanju poslova i djelatnosti, odnosno u vezi s djelatnosti pravne osobe – prijavitelja, te da su navedene osobe pravomoćno osuđene za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe, a koju izjavu u ime pravne osobe – prijavitelja potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje iste.“

(Odgovor je objavljen dana 21.06.2023. u 09:38 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P20:
Poštovani, kako postupiti ukoliko u obrascu Izjave iz točke VII. stavka e) B alineja 5. u mjesto predviđeno za upisivanje financijskih potpora koje smo dobili ne stanu svi programi/projekti?
Također, na koji način ispuniti dio C istog obrasca ukoliko se programi/projekti još provode tj. nisu završeni?


O20:
Ukoliko pravna osoba - prijavitelj provodi više projekata/programa, dopušteno je prilagoditi zadani obrazac na način da se unese novi red ukoliko je potrebno, no dokumenti se ne smiju mijenjati u sadržaju. Ukoliko isto nije moguće izvršiti u odgovarajućem programu, može se dodati i ručno.
Ukoliko je program/projekt u procesu provedbe i u skladu sa sklopljenim ugovorom, te ukoliko davatelj financijskih sredstava nema potraživanja prema vama (primjerice podnesen zahtjev za povrat financijskih sredstava) smatra se da u trenutku ispunjavanja izjave uredno ispunjavate sve dosadašnje ugovorne obveze.

(Odgovor je objavljen dana 21.06.2023. u 09:39 sati.)
____________________________________________________________________________________________________

P21:
Poštovani, Ljubazno molimo sljedeću  informaciju vezano uz predaju projektnog prijedloga na  javni poziv JP20230523: Kod popunjavanja i ispunjavanja na računalu sljedeći dokument :ZHZD_PO_JP-20230523_prilog prijavi B_5_izjava_alineja 5  na nekim mjestima font slova koje se u tablicu pod A) upisuju  jako se umanji kada je u pitanju više riječi te nije moguće proširiti ćeliju tablice niti povećati slova. Molimo vas za informaciju možemo li u tom slučaju upisati ručno, kako bi bilo čitljivo na mjestima gdje kod kompjuterskog upisivanja se automatski u tom dokumentu umanje slova i nisu možda jasno čitljiva?


O21:
Izjave se mogu isprintati i ručno ispuniti, te u elektroničkom formatu PDF učitati uz prijavu.

(Odgovor je objavljen dana 21.06.2023. u 09:40 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P22:
Poštovani, da li se Javnim pozivom za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, mogu financirati troškovi režija prostora u kojemu se isključivo pružaju usluge programa koji je predmet financiranja (besplatnog smještaja maligno i teško oboljele djece i njihovih roditelja pogođenih siromaštvom za vrijeme liječenja u Zagrebu). Ukoliko su korisnici (maligno oboljela djeca i njihovi roditelji) programa koji je predmet prijave iz više JLS, različitih razvojnih skupina, a koriste dio usluga programa u Zagrebu, a dio u mjestu stanovanja (npr. savjetovanje), što će se smatrati mjestom provedbe programa i kako će se odrediti Selekcijski kriterij. Zahvaljujem unaprijed.


O22:
Točkom IV. stavkom e) Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) propisano je: „Pojašnjenja radi, Zaklada iznimno može (su)financirati trošak najma prostora i režijske troškove potonjeg prostora ukoliko je pravnoj osobi – prijavitelju nužno potreban dodatni prostor za potrebe provođenja programa/projekta. Odnosno, ukoliko prostor u kojem pravna osoba – prijavitelj obavlja redovno poslovanje nije adekvatan za provođenje programa/projekta.“
S obzirom da je u izloženom slučaju za potrebe provedbe programa nužan adekvatan prostor u kojem bi djeca mogla boraviti, a samim time su nužni i režijski troškovi za isti prostor, takvi troškovi bi trebali biti prihvatljiv za (su)financiranje (ukoliko su ispunjeni i uvjeti propisani točkom IV. stavka g) Javnog poziva), a sve bez da pritom prejudiciramo odluku Povjerenstva u svezi tog programa. Napominjemo, navedeno je primjenjivo na režijske troškove za prostor u kojem pravna osoba – prijavitelj ne obavlja redovno poslovanje.
U prijavi je potrebno navesti u kojim se sve jedinicama lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS),  program provodi. Ukoliko se provodi u više JLS koje su pritom razvrstane u različite razvojne skupine JLS, kao selekcijski kriterij će se odabrati razvojna skupina JLS koja prevladava (skupina koja je u većini). Ukoliko isto neće biti moguće utvrditi na potonji način, postupit će se kako je definirano točkom V. stavkom i) Javnog poziva: „U slučaju ako/kada se program/projekt provodi u više područja jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS), koje su pritom razvrstane u različite razvojne skupine JLS, te nije moguće valjano utvrditi gdje se većina aktivnosti programa/projekta provodi (kada isto nije nedvojbeno naznačeno u samoj prijavi), Povjerenstvo II će slobodnom procjenom prema svim dostupnim informacijama kategorizirati odnosnu prijavu s obzirom na stavku teritorijalne razvijenosti.“.

(Odgovor je objavljen dana 21.06.2023. u 09:41 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P23:
Poštovani, Molim vas odgovor pitanje na koje nisam pronašla odgovor na Vašim stranicama.
1.Treba li i partner potpisati izjavu iz točke 17. s kontrolne liste dokumenata (Izjava iz točke VII. Stavka e) alineja 6 JP) ili je dovoljno da je potpiše ravnatelj Ustanove koja je prijavitelj projekta za sve koji sudjeluju u projektu, odnosno i za prijavitelja i za partnere?


O23:
1. Molimo pogledajte odgovor 19. koji je dan na pitanje 19., jer je isti u cijelosti primjenjiv i na Vaše pitanje.

(Odgovor je objavljen dana 21.06.2023. u 09:42 sati.)

______________________________________________________________________________________________________

P24:
Poštovani, javljam Vas se ispred Udruge (Naziv pravne osobe podnositelja upita) kao predsjednik Udruge i ovlaštena osoba za zastupanje. Planiramo prijavu na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata u partnerstvu s fakultetom.
(Naziv pravne osobe podnositelja upita) će u troškovniku u prihvatljive troškove svrstati trošak plaće (ugovor o djelu) za trenera koji će raditi s djecom (inače je volonter u Udruzi) i trošak plaće partnera s fakulteta (sve u skladu s odredbama Poziva - u iznosu manjem od 20% ukupnih financijskih sredstava)? 
Molimo odgovore:
Je li prihvatljiv trošak dio plaće partnera s fakulteta koji će utrošiti sate na održavanje predavanja i komunikaciju s prijaviteljem 
Na čiji račun će se isplaćivati iznos za plaću osobe s fakulteta u ulozi partnera  s obzirom na uvjete Poziva?
Također, na fakultetu (partner) održat će se konferencija za čije će potrebe trebati osigurati hladni zalogaj (potraživat ćemo troškovnikom). Na čiji račun će se isplaćivati iznos za tu stavku s obzirom na uvjete Poziva? 


O24:
Ukazujemo da se bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta, navedeni u točki IV. stavku e) alineja 2. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), odnose isključivo na osobe koje su zaposlene kod pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera temeljem ugovora o radu.  Isto se odnosi na zaposlenika čiji je odnos s pravnom osobom – prijaviteljem i/ili partnerom reguliran odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14., 127/17. i 98/19.). Osobe s kojima pravna osoba – prijavitelj i/ili partner sklapa ugovor o djelu ili autorski ugovor ne smatraju se zaposlenicima, jer su njihovi međusobni odnosi regulirani odredbama Zakona o obveznim odnosima. Ukazujemo na članak 10. stavak 2. Zakona o radu: „Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno“.
1. Točkom IV. stavkom e) Javnog poziva su izričito pobrojani troškovi koji se neće (su)financirati Javnim pozivom, dok je točkom IV. stavkom g) Javnog poziva definirano što se smatra prihvatljivim troškom. Ukoliko su odredbe propisane potonjim točkama zadovoljene, a obzirom na informacije koje su nam dane u upitu, ne postoji razlog da navedeni trošak ne bude prihvatljiv. No, nismo u mogućnosti prejudicirati stav i odluku Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, koje će pregledavati i evaluirati prijave koje pristignu temeljem tekućeg Javnog poziva. Troškovi projekta se ocjenjuju zajedno s opisom projekta kao cjelina.
Ljubazno molimo da se prilikom planiranja troškova vodite navedenim točkama Javnog pozivam te relevantnim člancima nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
2. Točkom IV. stavkom c) Javnog poziva propisano je: „U slučaju kada se radi o programu/projektu koji izvodi više partnera, pravna osoba – prijavitelj će biti jedina ovlaštena osoba za raspolaganje dodijeljenim financijskim sredstvima, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava. U iznimnim slučajevima postojanja objektivne potrebe da se dio dodijeljenih financijskih sredstava prenese na nekog od projektnih partnera, isključivo u svrhu provedbe programa/projekta, pravna osoba – prijavitelj je dužna u svojoj prijavi navesti i obrazložiti takve potrebe, o čemu će onda odlučivati Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata prilikom pregleda i ocjene prijave za odnosni program/projekt; ukoliko se takva potreba propusti navesti u prijavi, ista se neće razmatrati niti će biti odobrena u kasnijem dijelu postupka i/ili suradnje Zaklade i pravne osobe – prijavitelja.“.
Nastavno na navedeno, u slučaju opisanom u pitanju, ukoliko projekt bude odobren ukupna odobrena financijska sredstva se uplaćuju na račun pravne osobe-prijavitelja, koja je dalje ovlaštena za raspolaganje s dodijeljenim financijskim sredstvima. Ukoliko postoji objektivna potreba da se iznos isplaćuje (da se dio dodijeljenih financijskih sredstava prenese) na račun projektnog partnera potrebno je postupiti kako je navedeno u gore navedenoj točki IV. stavku c) Javnog poziva.

(Odgovor je objavljen dana 23.06.2023. u 11:25 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P25:
Poštovani, planiramo kao Udruga prijavu na Javni poziv koji ste objavili 23.5.2023. Ispunjavamo obrazac detaljan prikaz projekta i kada odgovaramo na pitanja javi se ograničenje u veličini ćelije te ne možemo unijeti više teksta nego što je u obrascu definirana veličina ćelije pa nas zanima jeste li vi postavili ograničenje veličine ćelije odnosno količine teksta koji smijemo unijeti za pojedini odgovor? 


O25:
Ukoliko prilikom ispunjavanja obrasca nemate dovoljno prostora za upisivanje teksta, dopušteno je prilagoditi zadani obrazac (proširiti ćelije za unošenje teksta), no dokumenti se ne smiju mijenjati u sadržaju. 

(Odgovor je objavljen dana 23.06.2023. u 11:26 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P26:
Poštovani, nastavno na obrazac, odnosno PRILOG PRIJAVI, točka VII. stavak e) B alineja 5., "IZJAVA o programima/projektima financiranim iz javnih izvora u 2023.godine", molim pojašnjenje dali se isto odnosi samo na Ugovore potpisane u 2023 godini ili i na Ugovore o financiranju potpisane krajem 2022. godine a sredstva za iste su djelomično utrošena početkom 2023 godine, odnosno ugovori još nisu u cijelosti realizirani.


O26:
Točkom VII. stavkom e) B alinejom 5. Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), potpisana je obaveza dostave sljedeće izjave: „Izjava o financiranim projektima iz javnih izvora, kojom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću pravna osoba – prijavitelj navodi da uredno ispunjava svoje ugovorne obveze po prethodno sklopljenim ugovorima vezano za (su)financiranje iz javnog/ih izvora te da nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora, a koju izjavu u ime pravne osobe – prijavitelja potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje iste.“ 
Nastavno na navedeno, potonja Izjava se odnosi na ugovore koji se provode u 2023. godini i 2024. godini, neovisno o tome u kojoj kada su potpisani.

(Odgovor je objavljen dana 23.06.2023. u 11:27 sati.)
______________________________________________________________________________________________________


 

IZJAVA O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Nastavno na upite na online radionici 13.06.2023. obavještavamo sve zainteresirane pravne osobe – prijavitelje, da se Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka nalazi u rubrici Otvoreni javni pozivi pod pratećom dokumentacijom, no možete ju preuzeti i ovdje
______________________________________________________________________________________________________

PRIPREMNA RADIONICA – JAVNI POZIV ZA PRAVNE OSOBE

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji da će Zaklada „Hrvatska za djecu“ održati pripremnu radionicu iz točke X. stavka b) Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Radionica).

Radionica će se održati online u preko Microsoft Teams aplikacije u utorak, 13. lipnja 2023. godine, s početkom u 10:00 sati.

Radi valjane organizacije, prijava na Radionicu je obavezna i to elektroničkom poštom na e-adresu: potpore.po@zhzd.hr, uz obavezni naslov poruke „Prijava na Radionicu – 13.6.2023.“. Prijavu je potrebno izvršiti najkasnije do ponedjeljka, 12. lipnja 2023. godine, 16:00 sati.

 

OBAVIJEST 1 – OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PRAVNIH OSOBA ZA (SU)FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD DANA 23. SVIBNJA 2023. GODINE

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe, podnositelji prijava na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (KLASA: 023- 03/23-01/03, URBROJ: ZHZD/01-23-04 od 20.04.2023.; dalje u tekstu: Javni poziv) kako je na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2023. godine, Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata Zaklade „Hrvatska za djecu“ od 23. svibnja 2023. (KLASA: 023-03/23-01/06, URBROJ: ZHZD/01-23-04; dalje u tekstu Odluka). 

U okviru ove obavijesti objavljuje se: POPIS PROGRAMA I PROJEKATA PRAVNIH OSOBA S IZNOSOM DODIJELJENIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA
 
Temeljem stavka c) točke VIII. Javnog poziva pravne osobe mogu u roku osam radnih dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima Javnog poziva, podnijeti prigovor na Odluku i/ili postupak kvalitativne ocjene zaprimljenih prijava od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata. Prigovori se podnose isključivo putem elektroničke pošte na e-adresu: potpore.po@zhzd.hr
Prigovori koji su podneseni na bilo koji drugi način neće biti razmatrani. O valjano podnesenim prigovorima odlučivat će Povjerenstvo za rješavanje prigovora, a koje odluku o svakom pojedinom zaprimljenom prigovoru mora donijeti u roku od osam kalendarskih dana od dana primitka prigovora. Odluka potonjeg Povjerenstva je konačna i ne postoji mogućnost žalbe na istu.
 
Upraviteljica Zaklade „Hrvatska za djecu“ će sa svim pravnim osobama kojima je odobreno (su)financiranje programa/projekata potpisati ugovor o dodjeli financijskih sredstava do zaključno 21. listopada 2023. godine.
 
Koristimo ovu priliku da Vam zahvalimo na sudjelovanju u ovom Javnom pozivu te se nadamo Vašim prijavama i u okviru budućih objava poziva.

 

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2023. Sva prava pridržana