Preskočite na glavni sadržaj

Dodjela jednokratnih potpora male vrijednosti

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe da je, osnovom članka 51. Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-02/23-02/04, URBROJ: ZHZD/01-23-01 od 05.10.2023.,  Izmjene i dopune Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ KLASA: 023-02/23-02/04, URBROJ: ZHZD/01-23-02 od 13.12.2023; u daljnjem tekstu: Pravilnik o potporama), Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) omogućila izravno (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba (u daljnjem tekstu: Izravno (su)financiranje).

Izravno (su)financiranje, koje podrazumijeva (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba bez objavljivanja javnog poziva/natječaja, moguće je, između ostalog, i za potrebe dodjele jednokratnih potpora male vrijednosti - do 663,61 EUR.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje projekata / programa na prethodno spomenuti način su:
 
  1. organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
  2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i sličnih djelatnosti
  3. javne ustanove
  4. tijela državne uprave
  5. tijela jedinica lokalne samouprave
  6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Aktivnosti i svrha projekta/programa za koje se traži jednokratna potpora male vrijednosti moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.

Jednokratna potpora male vrijednosti može se zatražiti samo i isključivo za samostalni projekt/program pravne osobe, odnosno one u kojima je pravna osoba - podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore i nositelj i provoditelj projekta/programa.

Kako bi ostvarila pravo na jednokratnu potporu male vrijednosti, pravna osoba - podnositelj zahtjeva mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- ima sjedište na području Republike Hrvatske
- upisana je u odgovarajući registar pri nadležnim institucijama
- aktivno djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje 12 (dvanaest) mjeseci do datuma predaje zahtjeva za dodjelu potpore
- pravna osoba nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava
- za pravnu osobu nije pokrenut stečajni postupak niti postupak likvidacije do datuma predaje zahtjeva za dodjelu potpore
- protiv pravne osobe, kao i osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje pravne osobe te voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak za prekršaj određen člankom 48. stavak 2 alineja c) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba) (Napomena: uvjerenje o ovome pribavlja pravna osoba - prijavitelj, odnosno fizičke osobe na koje se isto odnosi i to pri Općinskom sudu nadležnom prema mjestu prebivališta svake pojedine fizičke osobe)
- pravna osoba, kao i osoba/e ovlaštena/e za zastupanje pravne osobe te voditelj prijavljenog projekta/programa nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen člankom 48. stavak 2 alineja c) Uredbe (Napomena: uvjerenje o ovome će od Ministarstva pravosuđa, po potrebi, pribaviti Zaklada po službenoj dužnosti)
- pravna osoba, kao i osoba/e ovlaštena/e za zastupanje pravne osobe te voditelj prijavljenog projekta/programa nisu pravomoćno osuđeni za prekršaj određen člankom 48. stavak 2 alineja d) Uredbe (Napomena: uvjerenje o ovome će od Ministarstva pravosuđa, po potrebi, pribaviti Zaklada po službenoj dužnosti).

Pravo na ovu potporu moguće je ostvariti jedanput godišnje, ako pravna osoba do trenutka podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore nije od Zaklade „Hrvatska za djecu“ po drugim osnovama ostvarila potpore u ukupnom iznosu od 50.000,00 EUR u istoj kalendarskoj godini.
 
Izravno (su)financiranje odobrava se isključivo i samo za potrebe provedbe projekata i programa koji počinju i završavaju u godini u kojoj je ostvareno pravo na izravno (su)financiranje.

Po ostvarivanju ove potpore, pravna osoba će sa Zakladom „Hrvatska za djecu“ zaključiti ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava.

Zainteresirane pravne osobe mogu isprintati i ispuniti obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratne potpore male vrijednosti te nam isti, s potrebnom dokaznom dokumentacijom (koja je navedena na samom obrascu), dostaviti elektroničkom poštom na e-adresu potpore.po@zhzd.hr.

OBRAZAC ZAHTJEVA JEDNOKRATNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana