Preskočite na glavni sadržaj

Otvoreni javni pozivi

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe da je Zaklada „Hrvatska za djecu“ dana 23.05.2023. objavila Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Tekst Javnog poziva, zajedno s cjelokupnom natječajnom i dodatnom dokumentacijom, nalazi se ispod.

Razdoblje za podnošenje prijava na Javni poziv utvrđeno je od početno 23.05.2023. do zaključno 23.06.2023.

► PRIJAVE

TEKST JAVNOG POZIVA
 

P1:
Poštovani,
na temelju do sada dostupnih podataka vezanih uz Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata vjerske zajednice, tj. njihove ustanove poput rimokatoličkih župa su prihvatljivi prijavitelji, no postoje neka pitanja vezana uz dokumentaciju potrebnu za prijavu redom kako slijedi:
1. U rubrici VII. Prilozi prijavi e) prilozi prijavi A - dokumenti koji se pribavljaju pod brojem 1. traži se Preslika ovjerenog temeljnog akta pravne osobe (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut i sl.) što ustanove vjerskih zajednica prema važećem zakonodavstvu nisu obavezne imati, nego se njihovo postojanje i zakonitost utvrđuje na temelju Registra pravnih osoba Katoličke Crkve što je zapravo navedeno pod točkom 2. Stoga je moje pitanje, je li dovoljno za Župu dostaviti samo ispis iz navedenog Registra? Ako nije dovoljno, koji bi to bio dokument koji bi odgovarao traženom pod točkom 1. a da vrijedi za vjerske zajednice?
2. U rubrici VII. Prilozi prijavi e) prilozi prijavi A - dokumenti koji se pribavljaju pod brojem 3. navodi se referentna stranica GIF-a i potvrda FINA-e o predaji istih u zakonskom roku. Kao i u prethodnom pitanju, budući da Župe nisu obvezne predavati GIF-ove, već predaju financijske izvještaje administrativnom i upravljačkom središtu, a to je nadležna biskupija, je li dovoljno priložiti taj izvještaj?

 
O1:
Poštovani, sukladno točki II. stavku a) alineji 10. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) jedan od uvjeta koje pravna osoba mora ispunjavati je: „ima općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima“. Kako bi se utvrdilo ispunjava li pravna osoba - prijavitelj potonji uvjeta, propisana je obaveza prilaganja preslike ovjerenog temeljnog akta pravne osobe (izjave o osnivanju, društvenog ugovora, statuta i sl.). Nastavno na navedeno, prijavi je potrebno priložiti dokument temeljem kojeg se može utvrditi ispunjavanje navedenog uvjeta. Nadalje, obzirom da se župe osnivaju odlukom o osnivanju župe, potrebno je dostaviti potonji dokument. 
Ukoliko pravnoj osobi Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 121/14. i 114/22.) nije propisana obaveza predaje Godišnjeg financijskog izvješća FINA-i, pravna osoba prijavi treba priložiti financijski izvještaj za 2022. godinu koji je dostavila drugom nadležnom tijelu, te potvrdu nadležnog tijela o službenoj predaji istog u propisanom roku.

(Odgovor je objavljen dana 24.5.2023. u 13:20 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P2:
Poštovani,
imam pitanje u vezi Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.
Nogometni klub prijavio bi se na natječaj te je registriran kao udruga. U uputama za prijavitelje piše kako su prihvatljivi prijavitelji organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, što oni kao nogometni klub nemaju vidljivo u registru udruga, nego je njihova djelatnost  sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadi mlađih uzrasta,-održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i sportske pripreme,-ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o sportu i propisima HNS-a i ŽNS-a,-suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet,-upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima obavlja svoje nogometne djelatnosti,-vođenje registra članova, skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika,-sudjelovanje u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član.
Navedeno je kako su prihvatljivi prijavitelji i pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti pa me zanima mogu li se prijaviti na temelju toga ili se za njih gleda samo uvjet za organizacije civilnog društva?
Prijavili bi se za izvanškolske aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena.

 
O2:
Poštovani, sukladno točki I. stavku c) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) Zaklada želi podržati rad pravnih osoba čije su aktivnosti, odnosno programi i projekti usklađeni sa svrhom Zaklade. Svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.
Sukladno točki II. stavku a) Javnog poziva, prijavu za (su)financiranje programa/projekta može podnijeti svaka pravna osoba koja svojim pravnim oblikom, svrhom osnivanja i djelokrugom rada odgovara utvrđenju u točki I. stavku d) ovog Javnog poziva, a koja je u svojem radu, odnosno posebno u sklopu prijavljenog programa/projekta, djelomično ili u potpunosti posvećena promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanju obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno podupiranju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.
Temeljem točke I. stavka d) Javnog poziva pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem Javnog poziva su: 1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 3. javne ustanove, 4. tijela državne uprave, 5. tijela jedinica lokalne samouprave i 6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
Nastavno na sve navedeno, ukoliko je udruga registrirana za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, ukoliko je u statutu navedeno da su, između ostalog, djeca ciljana skupina djelovanja udruge, te ako je iz aktivnosti koje provodite vidljivo kako ste u radu posvećeni promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece (što uključuje i poticanje na bavljenje sportom, skrb o zdravlju djece sportaša, održavanje sportskih građevina kojima se koriste i djeca…) te promicanju obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, ispunjavate kriterij propisan točkom I. stavkom d) Javnog poziva.

(Odgovor je objavljen dana 25.5.2023. u 09:05 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P3:
Poštovani,
željeli bismo se prijaviti na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. (Naziv pravne osobe podnositelja upita) je javna ustanova koji je otvoren 19.8.2021. godine. S ciljem poboljšanja uvjeta i kvalitete rada, voljeli bismo djeci s teškoćama u razvoju osigurati primjeren sadržaj koji će im olakšati boravak u vrtiću i omogućiti cjelovit razvoj. Ideja nam je neiskorištenu sobu prenamijeniti u senzomotornu sobu.
Gledajući primjer troškovnika projekta, uočili smo da se financiranje od Vaše strane odnosi na osobe (ljudske resurse), a ne na opremu.
Nastavno na sve navedeno, molimo Vas informaciju možemo li prijaviti projekt koji sadrži troškove opremanja senzorne sobe.
Unaprijed hvala na informacijama.

O3:
Poštovani, uvidom u obrazac Troškovnika programa/projekta možete vidjeti kako su unaprijed predviđene stavke kako slijedi: naknade za rad ljudskih resursa; naknade za poštanske i kurirske usluge, prijevoz i sl.; smještaj, kupovina radne opreme i materijala; kupovina stručne i dječje literature, psiho testova i sl.; kupovina glazbenih instrumenata, sportskih rekvizita i sl.; kupovina zdravstveno-rehabilitacijskih proizvoda i pomagala, dodataka prehrani za bolesnu djecu i sl.; kupovina prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština, dohrane za djecu i sl.; kupovina odjeće i obuće, bebi / dječje opreme i sl.; kupovina prijevoznih sredstava i povezane opreme; kupovina namještaja, radnog i uredskog inventara i sl.; kupovina različitih proizvoda koji nisu pokriveni prethodnim kategorijama… Potonje stavke su sadržane i u Primjeru ispunjenog obrasca troškovnika.
Nastavno na navedeno, na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) mogu se prijaviti programi/projekti u okviru provedbe kojih je, između ostalog, planirana i nabava opreme.
Ovom prilikom ukazujemo na točku IV. stavke e), f) i g) Javnog poziva kojima je pobliže definirano koje troškove Zaklada „Hrvatska za djecu“ neće (su)financirati, odnosno koji su troškovi prihvatljivi.

(Odgovor je objavljen dana 26.5.2023. u 09:15 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P4:
Poštovani,
molim Vas za informaciju vezano za prijavu na aktualni javni poziv koji vrijedi do 23.06.2023.
Trenutno provodimo projekt koji je financiran od strane Zaklade hrvatska za djecu, navedeni projekt traje do kraja rujna 2023. godine nakon čega ima ugovorom određeni rok za pravdanje istoga.
Molim Vas informaciju imamo li se pravo prijaviti i na aktualni javni poziv s obzirom na Tekst javnog natječaja, II. OSNOVNE ODREDNICE PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKATA, stavak a) točka 4.  uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora?


O4:
Poštovani, sukladno točki II. stavku a) alineji 4. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) jedan od uvjeta koje pravna osoba mora ispunjavati je: „uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih izvora“.  Točkom II. stavkom c) propisano je: „Nastavno na točku II. stavak a) alineju 4. ovog Javnog poziva, pravne osobe koje žele ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva, a koje su u bilo kojem trenutku od osnivanja Zaklade do dana objave ovog Javnog poziva od Zaklade primile bilo koju vrstu potpore, odnosno ostvarile (su)financiranje bilo kojeg programa i/ili projekta kojemu su bile nositelj, moraju imati uredno ispunjene sve dospjele financijske obveze prema Zakladi, odnosno ukoliko za takve pravne osobe postoje određene dospjele nepodmirene financijske obveze po ranije sklopljenim ugovorima iste moraju biti uredno podmirene i zaključene do najkasnije 20. rujna 2023. godine.“
Kako bi se utvrdilo ispunjava li pravna osoba - prijavitelj potonji uvjet, točkom VII. stavkom e) B – dokumenti (obrasci) koji se ispunjavaju alineja 5. Javnog poziva,  propisana je obaveza potpisivanja izjave o financiranim projektima iz javnih izvora, kojom pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću pravna osoba – prijavitelj navodi da uredno ispunjava svoje ugovorne obveze po prethodno sklopljenim ugovorima vezano za (su)financiranje iz javnog/ih izvora te da nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz javnih izvora.
Nastavno na sve gore navedeno, ukoliko je projekt u procesu provedbe u skladu sa sklopljenim ugovorom, te ukoliko Zaklada nema potraživanja prema vama (primjerice podnesen zahtjev za povrat financijskih sredstava) smatra se da uredno ispunjavate obveze prema Zakladi.

(Odgovor je objavljen dana 31.5.2023. u 09:30 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P5:
U tekstu uputa naveli ste u točki 4, e, od 1-20., koje troškove nećete financirati.
No nigdje niste naveli a što ćete financirati, te molim pojašnjenje i taksativno da navedete koje aktivnosti i koje troškove financirate.


O5:
Poštovani, točkom IV. stavkom e) Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) definirano je koje troškove Zaklada „Hrvatska za djecu“ neće (su)financirati. Potonji troškovi su nabrojani taksativno, znači da su svi troškovi koji nisu obuhvaćeni popisom prihvatljivi ukoliko su u skladu s uvjetima propisanim točkom IV. stavkom g) Javnog poziva.
Također, uvidom u obrazac Troškovnika programa, možete vidjeti neke unaprijed predviđene stavke (moguće troškove) kako slijedi: naknade za rad ljudskih resursa; naknade za poštanske i kurirske usluge, prijevoz i sl.; smještaj, kupovina radne opreme i materijala; kupovina stručne i dječje literature, psiho testova i sl.; kupovina glazbenih instrumenata, sportskih rekvizita i sl.; kupovina zdravstveno-rehabilitacijskih proizvoda i pomagala, dodataka prehrani za bolesnu djecu i sl.; kupovina prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština, dohrane za djecu i sl.; kupovina odjeće i obuće, bebi / dječje opreme i sl.; kupovina prijevoznih sredstava i povezane opreme; kupovina namještaja, radnog i uredskog inventara i sl.; kupovina različitih proizvoda koji nisu pokriveni prethodnim kategorijama itd.
Točkom III. stavkom c) Javnog poziva definirano je koje se aktivnosti (su)financiraju: „aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. (Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih područja: 1. sustava obiteljskih potpora, 2. skrbi za djecu i promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 3. zdravstvene zaštite majke i djeteta, 4. odgoja i obrazovanja, 5. izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece.“

(Odgovor je objavljen dana 01.6.2023. u 09:18 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P6:
Poštovani, ukoliko se kroz Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba želi sufinancirati zapošljavanje jednog logopeda, primjenjuje li se i u tom slučaju ova odredba iz točke IV. stavka e) uputa za prijavitelje: ''Troškovi koji se neće (su)financirati su, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sljedeći: … bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva''.
Dakle, moraju li potraživani bruto II troškovi njegove plaće biti manji od 20 % ukupno potraživanih sredstava?


O6:
Poštovani, točkom IV. stavkom e) alinejom 2. Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) definirano je kako Zaklada „Hrvatska za djecu“ neće (su)financirati „bruto II troškove plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva“. Potonja odredba se odnosi na zaposlenika, neovisno o tome je li osoba zaposlenik u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv ili će se s osobom ugovor o radu sklopiti u budućnosti.  Dakle, u slučaju koji ste naveli u pitanju, potraživani bruto II troškovi plaće moraju biti manji  od 20,00% ukupno potraživanih sredstava.

(Odgovor je objavljen dana 01.6.2023. u 09:15 sati.)
______________________________________________________________________________________________________
 
P7:
Poštovani, ukoliko na projektu ima više partnera, treba li svaki od njih zasebno popuniti obrazac izjave o partnerstvu ili svi popunjavaju isti obrazac?


O7:
Poštovani, svi partneri koji sudjeluju u provedbi programa/projekta popunjavaju isti obrazac Izjave o partnerstvu. Potonje proizlazi iz samog formata Izjave o partnerstvu.

(Odgovor je objavljen dana 01.6.2023. u 09:15 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P8:
Poštovani, planiramo prijaviti projekt koji je usmjeren na pružanje sveobuhvatne podrške djeci koja su preživjela obiteljsko nasilje, a u sklopu kojeg ćemo imati aktivnosti strukturiranja slobodnog vremena. Djeci želimo omogućiti posjet nacionalnom parku te terapijsko ljetovanje. Obzirom da se radi o djeci različite dobi, te da su korisnici smješteni u našem skloništu, zbog sigurnosnih razloga planiramo iznajmiti kombi za prijevoz djece i njihove pratnje (majki i naših zaposlenica).
Molimo odgovor da li bi trošak najma kombija bio prihvatljiv, te pod koju kategoriju troškovnika bismo ga trebale navesti? Pod stavkom 2.6 se navodi stvaran trošak goriva I cestarine no mi bismo u ovom slučaju imale trošak najma usluge prijevoza prema ponudi te plaćanje prema istoj.


O8:
Obzirom na informacije koje su nam dane u upitu, ne postoje ograničenja da se navedene aktivnosti i planirani trošak prijave. No, nismo u mogućnosti prejudicirati stav i odluku Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, koje će pregledavati i evaluirati prijave koje pristignu temeljem tekućeg Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv).
Također, zbog ograničene količine informacija nismo u mogućnosti sa sigurnošću preporučiti gdje bi u Troškovniku navedeni trošak trebao biti iskazan. Ukoliko planirate isključivo najam kombija, obzirom da je u pitanju pružanje usluge od vanjskog suradnika, sugerirali bi da se isto stavi u stavku 13. Troškovnika „Nabava različitih usluga“, a trošak benzina i cestarina stavi u stavku 2.6. Troškovnika „Pokriće stvarnih troškova prijevoza za korištenje vozila“. U slučaju da planirate najam usluge prijevoza, sugerirali bi da se isto stavi u stavku 13. Troškovnika „Nabava različitih usluga“.
Još jednom napominjemo da nismo u mogućnosti dati definitivan i konkretan odgovor na vaše pitanje, jer troškovi projekta se ocjenjuju zajedno s opisom projekta kao cjelina.
Ukazujemo da su točkom IV. stavkom e) Javnog poziva izričito pobrojani troškovi koji se neće (su)financirati Javnim pozivom, dok je točkom IV. stavkom g) Javnog poziva definirano što se smatra prihvatljivim troškom. Ljubazno molimo da se prilikom planiranja troškova vodite navedenim točkama Javnog pozivam te relevantnim člancima nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

(Odgovor je objavljen dana 06.6.2023. u 09:19 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P9:
Poštovani, u tekstu Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, pod stavkom "dokumenti koji se pribavljaju" naznačeno je da je potrebno dostaviti: "6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv pravne osobe – prijavitelja, svih osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe – prijavitelja, voditelja programa/projekta i (ako je primjenjivo) protiv partnera na programu/projektu i svih osoba ovlaštenih za zastupanje partnera na programu/projektu, ne vodi kazneni postupak". S obzirom na to da su u našoj organizaciji dvije osobe ovlaštene za zastupanje (predsjednik i direktorica), a direktorica je već duže vrijeme odsutna zbog bolovanja i nije poznato kada će se vratiti, te trenutno nije moguće pribaviti traženi dokument, molim Vas za informaciju je li prihvatljivo dostaviti traženu dokumentaciju samo za predsjednika.


O9:
Točkom VII. stavkom e) A –  dokumenti koji se pribavljaju alinejom 6. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 23. svibnja 2023. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) propisana je obaveza prilaganja sljedećih dokumenata: „Uvjerenje nadležnog suda da se protiv pravne osobe – prijavitelja, svih osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe – prijavitelja, voditelja programa/projekta i (ako je primjenjivo) protiv partnera na programu/projektu i svih osoba ovlaštenih za zastupanje partnera na programu/projektu, ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave na Javni poziv.“ Točkom V. stavkom c) Javnog poziva propisano je kako se dodatno pojašnjenje dostavljene dokumentacije može tražiti samo i isključivo ako je dokument dostavljen. Iz navedenog proizlazi kako je prilaganje uvjerenja nadležnog suda da se protiv svih osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe – prijavitelja ne vodi kazneni postupak obavezno. Navedeno je u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15. i br. 37/21.).
Napominjemo kako je traženi dokument moguće ishoditi putem portala e-građani.

(Odgovor je objavljen dana 07.6.2023. u 09:06 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

PRIPREMNA RADIONICA – JAVNI POZIV ZA PRAVNE OSOBE

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji da će Zaklada „Hrvatska za djecu“ održati pripremnu radionicu iz točke X. stavka b) Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Radionica).

Radionica će se održati online u preko Microsoft Teams aplikacije u utorak, 13. lipnja 2023. godine, s početkom u 10:00 sati.

Radi valjane organizacije, prijava na Radionicu je obavezna i to elektroničkom poštom na e-adresu: potpore.po@zhzd.hr, uz obavezni naslov poruke „Prijava na Radionicu – 13.6.2023.“. Prijavu je potrebno izvršiti najkasnije do ponedjeljka, 12. lipnja 2023. godine, 16:00 sati.

 

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2023. Sva prava pridržana