Pravne osobe


AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI

Na temelju Javnoga poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata iz kolovoza 2016. godine, Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financirala je 25 projekata i programa pravnih osoba, ali je jedna pravna osoba, nažalost, morala odustati od provedbe ugovorenog projekta. Slijedom toga, u provedbu su s listopadom i studenim 2016. godine krenula 24 projekta i programa te se glavnina tih projekata i programa još uvijek provodi i trajat će do kraja 2017. godine. Kako bismo javnosti približili svaki od tih hvale vrijednih projekata i programa, koji čine sadašnjicu djece i mladih diljem RH kvalitetnijom, ovdje ukratko prikazujemo svaki pojedini projekt i program koji smo podržali na zadnje provedenom javnom pozivu.

Baš smo cool tako jednaki, a tako različiti

Projekt Baš smo cool tako jednaki, a tako različiti usmjeren je na širenje kulture tolerancije i nenasilne komunikacije među djecom, aktivno poticanje razumijevanja i prihvaćanja različitosti, kao preduvjeta za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja, te na uspješnu integraciju djece s različitim poteškoćama u razvoju u redovan obrazovni sustav. Svojim aktivnostima projekt omogućava djeci i učiteljima u osnovnim školama neformalnu edukaciju, koja za cilj ima podizanje razine svijesti o izazovima djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, njihovim ljudskim pravima i sposobnostima za ravnopravno sudjelovanje u obrazovanju i društvenom životu, potrebnoj potpori društva, načinima na koje djeca mogu pomoći svojim vršnjacima u integraciji te prednostima koje različitost unosi u živote ljudi i društvo u cjelini.


Udruga za rehabilitaciju i edukaciju „VISOKI JABLANI“, Rovinjsko Selo

Moje mjesto pod suncem

Program Moje mjesto pod suncem usmjeren je na sprječavanje socijalne isključenosti djece koja dolaze iz obitelji slabijega imovinskog stanja, na način da im je omogućena razvojna podrška u stjecanju znanja, vještina i rada na sebi kroz besplatno izvaninstitucionalno obrazovanje i odgoj. Aktivnostima programa nastoji se osvijestiti javnost o temi siromaštva djece, osnažiti socijalno ugroženu djecu, unaprijediti njihova znanja i vještina, spriječiti diskriminacijsko ponašanje od strane okoline, ojačati roditeljske kompetencije te razviti i potaknuti volonterstvo među mladima. Dugoročno gledano, očekivani učinak programa za lokalnu i širu zajednicu jest smanjenje prijenosa siromaštva s generacije na generaciju, smanjenje ovisnosti o sustavu socijalne skrbi jačanjem najslabijih karika društva i stvaranjem produktivnih i radno aktivnih mladih osoba.


Udruga za promicanje kvalitete obitelji „Šarolija“, Rijeka

Radni terapeut

Projekt Radni terapeut fokusiran je na pružanje usluge radne terapije za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju osiguravanjem radnog terapeuta za pružanje individualnih i grupnih terapija djeci u potrebi. Terapijama se nastoje poboljšati psihosocijalne i motoričke vještine djece i mladih s teškoćama u razvoju, ali i kvaliteta rehabilitacije ciljne skupine djece. Radna terapija je nova socijalna usluga koja ima za cilj omogućiti djeci i mladima s poteškoćama u razvoju postizanje optimalnog funkcioniranja u različitim aktivnostima svakodnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme, a u sklopu ovoga projekta je usmjerena na najmlađu populaciju, odnosno djecu vrtićke i školske dobi.

Udruga osoba s invaliditetom "Sunce", Makarska

I ja to mogu

Program I ja to mogu usmjeren je na djecu s teškoćama u razvoju osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Primarna svrha mu je pružanje dodatnih mogućnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za spomenutu populaciju. Program se provodi putem kreativnih i radno-okupacijskih aktivnosti, čiji je cilj poboljšati kvalitetu života djece i mladih s poteškoćama u razvoju stjecanjem novih znanja i vještina te ih, poticanjem njihove samostalnosti, osnažiti za kvalitetniji i aktivniji život u lokalnoj i široj zajednici. Aktivnosti pritom obuhvaćaju radionice socijalizacije i komunikacije, sportsko-rekreativne aktivnosti, radionice razvoja kreativnosti (likovne, glazbene i scenske), društvene igre, zajedničke radionice djece i roditelja, obilježavanje značajnih datuma tijekom godine, sudjelovanje na gradskim manifestacijama, organizirane izlete i druženja sa srodnim udrugama i slično.


Udruga osoba s intelektualnim teškoćama
i njihovih obitelji "Mali princ", Đurđevac

Kroz igru do životnih vještina

Projekt Kroz igru do životnih vještina usmjeren je na prevenciju rizičnih ponašanja u djece predškolske dobi. Osmišljen je sa svrhom omogućavanja djeci koja pokazuju neprihvatljiva i rizična ponašanja da postanu socijalno kompetentna, smanje mogućnost razvoja poremećaja u ponašanju te na taj način poboljšaju kvalitetu života. Povećanjem socijalnih kompetencija u djece, poboljšanjem njihove samokontrole te učenjem nenasilnog rješavanja sukoba, želi se postići da djeca takve naučene obrasce ponašanja koriste prilikom interakcije s drugom djecom, ali i prilikom interakcija s drugim osobama u svojem neposrednom okruženju (roditelji/obitelj, osoblje u vrtiću i šira zajednica).


Udruga za kreativni socijalni rad, Zagreb

Okolina odgovara na moje potrebe

Program Okolina odgovara na moje potrebe bavi se prevencijom poteškoća u razvoju u djece i mladih, kao i njihovom rehabilitacijom i habilitacijom, uz istovremeno aktivno poticanje i razvijanje osjetljivosti zajednice za osobe s poteškoćama u razvoju kako bi se unaprijedila njihova integracija u zajednicu u kojoj žive. Opći je cilj programa organiziranim programom podrške i edukacijske rehabilitacije povećati sposobnost djece i mladih s poteškoćama u razvoju za aktivnije i potpunije sudjelovanje u procesu socijalne integracije.


Udruga osoba s invaliditetom Imotski, Imotski

Lana tinejdžerica – edukativna predstava za djecu

Projekt Lana tinejdžerica – edukativna predstava za djecu predstavlja pilot-projekt usmjeren na djecu tinejdžerske dobi kojim se nastoji podignuti razina svijesti o celijakiji među tinejdžerima te olakšati i poboljšati integracija i socijalizacija oboljele djece među njima. Istovremeno, projektom se žele potaknuti djeca da postanu korisni članovi društva (volonteri), da biraju zdrave životne navike kao što su bezglutenska prehrana – zdrava prehrana te ih se želi potaknuti na vršnjačko pomaganje, toleranciju i solidarnost. Celijakija je doživotna autoimuna bolest koja zahvaća 1 - 3% opće populacije, gdje unosom glutena (protein pšenice, ječma, raži) u organizam dolazi do upale tankog crijeva, što za posljedicu ima malapsorpciju (nestajanje crijevne resice) i malnutriciju. Ovom se predstavom želi ciljnoj skupini djece približiti svakodnevni život njihovih vršnjaka oboljelih od celijakije i njihovi problemi i izazovi, ali ih se ujedno želi i osvijestiti te potaknuti na prihvaćanje i podršku djeci s posebnim potrebama u njihovoj neposrednoj okolini.


Udruga oboljelih od celijakije Primorsko-goranske županije, Rijeka

Zaigraj srcem!

Programom Zaigraj srcem!, koji je svojim aktivnostima usmjeren na djecu predškolske dobi, nastoje se osigurati optimalni uvjeti za cjelovit odgoj i cjelovit razvoj svakog djeteta te se žele unaprijediti djetetove osobine i umijeća koja se počinju formirati u najranijoj dobi, a što uključuje kreativnost, inicijativnost, samostalnost, snalažljivost u nepredviđenim situacijama i sl. Primarni je cilj programa poticati razvoj djece (tjelesni razvoj, psihomotorni razvoj, socio-emocionalni i spoznajni razvoj, razvoj ličnosti, govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo) te u skladu s time pedagoški utjecati na djecu u duhu humanističkih vrijednosti, uvažavajući njihove individualne razvojne potrebe i mogućnosti.


 Udruga za djecu "Bubamara", Brodski Stupnik

Mala djela za velike promjene

Projekt Mala djela za velike promjene predstavlja pilot-projekt kojim se nastoji privući što veći broj gluhe i čujuće djece u međusobnu interakciju kroz šah, s ciljem razvijanja tolerancije, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, nenasilnog rješavanja sukoba, prevencije neprihvatljivih ponašanja i podizanja kvalitete života gluhe djece i mladih. Opći cilj projekta je prevencija i smanjenje svih pojavnih oblika vršnjačkog nasilja među gluhom i čujućom djecom i mladima kroz organizirane sadržaje za kvalitetno i zdravo provođenje slobodnog vremena, a ostvarenjem čijeg cilja se dolazi do podizanja kvalitete života djece i mladih, kako gluhih tako i čujućih. Projekt se provodi putem radionica o šahu, radionica o znakovnom jeziku i radionica o nenasilju i toleranciji.


Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba, Zagreb

Potpomognimo disanje – život

Program Potpomognimo disanje – život usmjeren je na djecu i mlade s mišićnim distrofijama (MD) i neuromuskularnim bolestima (NMB) kojim se želi potaknuti stvaranje navika za vježbanjem dišnih mišića te redovito praćenje i održavanje dišnih funkcija na zadovoljavajućoj razini. Na taj se način poboljšava kvaliteta života kod ciljne skupine djece i mladih, usporavaju progresije bolesti i smanjuju pojave drugih, sekundarnih bolesti do kojih dolazi zbog slabljenja organa za disanje. Dišni mišići u mnogim MD i NMB zahvaćeni su u istoj ili većoj mjeri u odnosu na mišiće ruku i nogu, no zbog prirođene velike rezerve dišnih mišića, početni simptomi poteškoća s disanjem često su neprimijećeni. Ovim programom želi se također omogućiti djeci i mladima s MD i NMB dobivanje uređaja za osobno korištenje jer se ne nalaze na listi HZZO-a.


Savez društava distrofičara Hrvatske, Zagreb

Reci NE šundu

Projekt Reci NE šundu zamišljen je kao ciklus prikazivanja nagrađivanih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova koji su, prema mišljenju nositelja projekta, kvalitetnija alternativa komercijalnim filmovima i „šundu“ u filmskoj umjetnosti kojoj su posebno izloženi djeca i mladi. Projektom je obuhvaćen ciklus od 16 filmskih projekcija koje prate interaktivne radionice s djecom i mladima kako bi ih se potaknulo da kroz moderiranu raspravu uče razlikovati umjetnost od šunda. Na ovaj se način putem snažnoga medijskog alata i aktivne komunikacije s ciljnom skupinom nastoji istoj omogućiti stjecanje novih znanja, širenje spoznaja i oblikovanje svjetonazora mimo komercijalnoga.


 Pučko otvoreno učilište Samobor, Samobor

Kreativne radionice za kreativno odrastanje

Program Kreativne radionice za kreativno odrastanje usmjeren je na djecu i mlade koji odrastaju u obiteljima slabijega imovinskog stanja, a koja zbog toga često nisu u mogućnosti kvalitetno provesti slobodno vrijeme i izraziti svoju kreativnost. Aktivnosti dostupne njihovim vršnjacima koji žive pod sretnijim okolnostima, za njihove roditelje i skrbnike su preskupe, zbog čega se često kod djece javlja osjećaj manje vrijednosti i nesigurnosti te se ona ne odvaže pokušati neku od kreativnih aktivnosti. Program se temelji na nizu kreativnih radionica kojima se nastoji pozitivno utjecati na razvijanje zdravih radnih navika i specifičnih znanja i vještina, prepoznavanje i dalje razvijanje talenata, razvoj kreativnosti, socijalnih vještina i samopouzdanja te kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Krajnji je cilj kroz usvajanje novih navika i stjecanje novih znanja i vještina unaprijediti kvalitetu života ciljne skupine djece i mladih te im na taj način omogućiti daljnje uključivanje u slične aktivnosti.


Društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece „MALI ZMAJ“, Zagreb

Uređenje i opremanje prostora učionice, igraonice i ateljea

Projekt Uređenje i opremanje prostora učionice, igraonice i ateljea usmjeren je na poboljšanje prostornih uvjeta u kojima se provode različite aktivnosti Udruge „Mali zmaj“ vezane uz djecu i mlade koji odrastaju u obiteljima slabijeg imovinskog stanja. Uređenjem prostora želi se centralizirati provedba aktivnosti s djecom i mladima te primijeniti holistički pristup radu s njima. Prilagođavanjem postojećih prostorija potrebama djece i mladih, steći će se uvjeti za ponudu šireg spektra aktivnosti, ali i stvoriti mogućnosti za održavanje takvih aktivnosti u više termina bolje prilagođenih školskim obvezama i osobnim potrebama djece korisnika.


Društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece „MALI ZMAJ“, Zagreb

Prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći za djecu

Program Prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći za djecu predstavlja cjelogodišnji program Udruge „Mali zmaj“, kojim se djeci i mladima koji odrastaju u obiteljima slabijega imovinskog stanja, nastoji omogućiti normalan život i opskrbiti ih svim nužnim stvarima sukladno njihovoj dobi i potrebama (odjeća, obuća, hrana, školski pribor i sl.), a što im je u svakodnevnom životu teško dostupno ili potpuno nedostupno. Naglasak programa je na smanjivanju razlika u kvaliteti života djece koja žive u socijalno i imovinski težim uvjetima, u odnosu na njihove vršnjake koji imaju veće mogućnosti. Program je usmjeren na djecu do navršenih 18 godina, a u slučaju potrebe i do završetka redovitog školovanja. U potpunosti se provodi na volonterskoj bazi, zbog čega Udruga za potrebe ovog programa okuplja 20 - 40 redovitih volontera. Zaklada „Hrvatska za djecu“ podržala je program u dijelu pojedinih prijeko potrebnih materijalnih troškova.


Društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece „MALI ZMAJ“, Zagreb

Savjetovalište i psihosocijalna pomoć za obitelji i djecu oboljelu od malignih bolesti

Program Savjetovalište i psihosocijalna pomoć za obitelji i djecu oboljelu od malignih bolesti usmjeren je na pružanje sveobuhvatne psihosocijalne pomoći djeci oboljeloj od malignih bolesti u okruženju izvan bolnice, koja za djecu često predstavlja izvor stresa i negativnih uspomena na dugotrajno liječenje. Riječ je o pilot-programu koji kombinacijom specijalizirane opreme (oprema za play terapiju, terapiju kognitivnom umjetnošću, terapiju bio/neurofeedbackom) i stručnog osoblja nastoji djeci oboljeloj od malignih bolesti pružiti sveobuhvatnu psihosocijalnu podršku kojom bi se ublažile i/ili izliječile mentalne/psihološke poteškoće nastale tijekom dugotrajnog liječenja kao posljedica primanja kemoterapija i zračenja. Sveukupno, program ima za cilj podizanje kvalitete života djece oboljele od malignih bolesti za vrijeme i nakon liječenja, kroz smanjivanje bolničkih lista čekanja i pružanje besplatne i kontinuirane pomoći.


Ljubav na djelu – udruga roditelja djece oboljele od malignih i kroničnih bolesti, Zagreb

Igrom i sportom do sretnog razvoja djece

Programom Igrom i sportom do sretnog razvoja djece nastoji se svakom djetetu zainteresiranom za hokej na ledu, a koje živi na području sjedišta kluba, omogućiti upoznavanje i bavljenje tim sportom. Klub je posebnu pozornost posvetio djeci samohranih roditelja, djeci koja žive u obiteljima slabijega imovinskog stanja i djeci s pojedinim poteškoćama u razvoju te ih se ovim programom želi potaknuti na uključivanje u sportske aktivnosti i na kvalitetno i zdravo provođenje slobodnog vremena.


Klub hokeja na ledu „Samobor Srake“, Samobor

Opremanje prve školske televizije

Projektom Opremanje prve školske televizije nastoji se korištenjem napredne opreme unaprijediti nastavni proces te promicati kulturu učenja neophodnu za stjecanje profesionalnih kompetencija učenika odgojno-obrazovnih ustanova Varaždinske županije, a sve s ciljem kvalitetnijeg nastavljanja obrazovanja na visokoškolskim ustanovama, lakšeg ulaska na tržište rada te uspješnije integracije u društvo. Kroz projekt se namjerava u području medijske pismenosti osposobiti 40-ak polaznika Centra izvrsnosti iz hrvatskog jezika Elektrostrojarske škole u Varaždinu, što bi trebalo omogućiti kvalitetniji i učinkovitiji rad Centra izvrsnosti iz hrvatskog jezika u cjelini te umrežavanje s ostalim centrima izvrsnosti u izradi i implementaciji novih projekata.


Elektrostrojarska škola, Varaždin

Opremanje dječjeg igrališta

Projektom Opremanje dječjeg igrališta nastoji se poboljšati kvaliteta boravka djece u vrtiću, ali i integracija i socijalizacija djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika romske nacionalne manjine. Opremanje dječjeg igrališta igračkama i elementima koji zadovoljavaju europske standarde za cilj ima obogatiti igre i dječje aktivnosti na otvorenome te potaknuti djecu na poštivanje različitosti i razvijanje tolerancije. K tomu, želi se na zdrav i zanimljiv način pristupiti rješavanju sve prisutnijeg problema nedostatka fizičkih aktivnosti među djecom zbog prekomjernog korištenja računala i mobitela. Djecu će se poticati i motivirati na provođenje vremena na otvorenome, u igri s vršnjacima, sudjelujući u aktivnostima koje razvijaju motoričke vještine.


Dječji vrtić "Tratinčica", Grubišno Polje

Škola rehabilitacije za djecu i mlade

Programom Škola rehabilitacije za djecu i mlade nastoji se poboljšati kvaliteta života djece i mladih oboljelih od mišićnih distrofija (MD) i neuromuskularnih bolesti (NMB) te njihovih obitelji kako bi što ranije savladali rehabilitacijske postupke, kao jedine koji usporavaju progresiju bolesti, te razmjenom iskustava spriječili neke poteškoće na koje nailaze zbog nedovoljne informiranosti, kao i da naučene vještine nastave koristiti nakon završetka rehabilitacije. Program se temelji na učenju pravilnih tehnika disanja i na kineziterapijskim vježbama. Provodi se u Selcu kako bi se dodatno pojačali učinci rehabilitacije koristeći blagodati sunca i morskog zraka koji su korisni za pluća, kosti i zglobove, jer zbog slabljenja i skraćenja mišića nastaju kontrakture i deformacije kralježnice (skolioze i kifoze).


Društvo distrofičara Zagreb, Zagreb

Belišće – grad prijatelja djece

Program Belišće – grad prijatelja djece posvećen je poticanju rasta i razvoja djece, promicanju osobnih prava djece i osnaživanju obitelji na području Grada Belišća. Provodi se putem organizacije kulturnih i sportskih događaja namijenjenih najmlađim članovima društva sa ciljem povećanja različitih sadržaja za djecu te jačanja njihovih prava. Glavni događaj u sklopu ovog programa je godišnji Dječji festival pjevača amatera – Vedrofon, na kojem nastupaju dječji zborovi i koji svake godine privlači sve više djece, volontera i posjetitelja. Osim njega, ističu se i manifestacije Dječji tjedan, Dan dječjih igara, Dječji maskenbal, Dječji cvjetni korzo i dr.


Centar za kulturu „Sigmund Romberg“, Belišće

Bez ključića oko vrata

Projekt Bez ključića oko vrata bavi se prevencijom neprihvatljivih oblika ponašanja djece osnovnoškolskog uzrasta uključivanjem u program strukturiranog provođenja slobodnog vremena. Projektnim aktivnostima nastoje se unaprijediti socijalne i akademske vještine/kompetencije djece i razviti njihove potencijale sukladno iskazanim potrebama, talentima i sklonostima, s krajnjim ciljem motivacije djece za usvajanje novih znanja i vještina. Projekt je osmišljen kako bi se od najranije dobi spriječile negativne posljedice koje mogu prouzročiti školski neuspjesi, disciplinski problemi, antisocijalno ponašanje, niska razina samopoštovanja, loš odnos s vršnjacima, slabiji materijalni uvjeti obitelji i sl.


Centar za promicanje kvalitetnog života "Labirint", Zagreb

poKREt!

Projekt poKREt! namijenjen je djeci osnovnoškolske dobi s teškoćama u razvoju sa svrhom poboljšanja kvalitete života tih učenika i njihove integracije u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Primjenom elemenata terapije pokretom i plesom te ostalih kreativno-ekspresivnih modaliteta, nastoji se ciljnoj skupini djece osigurati psihosocijalna podrška i pomoć u razvoju, socijalizaciji i integraciji. Cilj je stvoriti poticajno okruženje u kojem će učenici s poteškoćama u razvoju zadovoljiti svoje potrebe, razvijati kreativnost i vlastite potencijale kroz pokret i ples te tako (ne)posredno poboljšati i svoju socijalizaciju, odnosno povezanost s vršnjacima iz redovnih razreda.


Centar za promicanje kvalitetnog života "Labirint", Zagreb

Volim život, živim aikido

Projekt Volim život, živim aikido usmjeren je na mlade osobe korisnike studentskih domova, kako bi im se putem aikido radionica, radionica bubnjeva i psihološko-edukativnih radionica kvalitativno obogatio život i pružile nove mogućnosti korištenja slobodnog vremena, i to na način koji poboljšava njihove mentalne i tjelesne kapacitete. Aikido je japanska borilačka vještina čija je glavna ideja živjeti život na način da se stvaraju situacije i uvjeti u kojima je teško doći do verbalnog ili fizičkog sukoba. Takav je koncept sadržan u aikido tehnikama koje se uče u doju (mjestu za vježbanje). Na aikido treninzima i radionicama radi se na objedinjavanju uma i tijela kroz tehnike disanja i meditacije, razne fizičke vježbe i vježbe istezanja te tehnike koje se izvode samostalno ili s partnerom, a što će korisnici ovog projekta moći isprobati i naučiti te kasnije integrirati u svoj život.


Aikido društvo „Zagreb“, Zagreb

Nenasiljem u sretniju mladost

Projekt Nenasiljem u sretniju mladost usmjeren je na djecu korisnike učeničkih domova kako bi se putem aikido radionica utjecalo na opću toleranciju među vršnjacima i uvažavanje različitosti, kao i na prevenciju nasilnog ponašanja te rješavanje konflikata na društveno prihvatljiv način, gdje ne dolazi do eskalacije sukoba. Ciljna su skupina djeca srednjoškolske dobi koju često obilježava eksperimentiranje cigaretama, alkoholom i drogama, a danas sve više i opsesivno i iskrivljeno korištenje digitalnih medija, te sukladno tome, sve veći porast asocijalnog i/ili nasilnog ponašanja. Upravo iz tog razloga, aikido kao japanska borilačka vještina čija glavna je ideja živjeti na način da se stvaraju situacije i uvjeti u kojima je teško doći do verbalnog ili fizičkog sukoba, može puno doprinijeti prevenciji i suzbijanju nepovoljnog i društveno neprihvatljivog ponašanja kod tinejdžera te na nekonvencionalan i zdrav način usmjeravati njihov rast i razvoj.


Aikido društvo „Zagreb“, Zagreb

POVRATAK

Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI