Preskočite na glavni sadržaj

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) zainteresirane fizičke i pravne osobe ostvaruju osnovom i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22; u daljnjem tekstu: ZPPI). Pritom su značenja izraza „pravo na pristup informacijama“, „informacija“, „ponovna uporaba informacija“ i dr. detaljno pojašnjeni u članku 5. ZPPI-a. Navedena prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripadaju svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. S tim u svezi, Zaklada proaktivno i redovito na svojim internetskim stranicama javno objavljuje sve bitne informacije o svojem radu.
 
Za informacije koje eventualno nisu dostupne, odnosno objavljene na internetskim stranicama Zaklade, zainteresirane osobe mogu ostvariti pravo na pristup informacijama, pravo na ponovnu uporabu informacija, odnosno pravo na dopunu ili ispravak informacija podnošenjem zahtjeva Zakladi za ostvarivanje nekog od tih prava i to na jedan od sljedećih načina:
putem e-poruke na e-adresu ppi@zhzd.hr
putem telefaks poruke, na broj faksa: +385 1 3692 763
putem poštanske/kurirske pošiljke na adresu sjedišta Zaklade
usmenim putem, osobno na adresi sjedišta Zaklade, radnim danom od 10 do 14 sati
usmenim putem, na broj telefona: 01/ 581 1640, radnim danom od 10 do 14 sati
 
Ministar uprave donio je Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17). Ovim se podzakonskim aktom uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti. Pravilnik i otvorena dozvola objavljuju se na hrvatskom (link) i engleskom jeziku (link) na Portalu otvorenih podataka, mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave i neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promicanje ponovne uporabe informacija u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Zaklada ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji za nju nastanu pružanjem tražene informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sve sukladno članku 19. ZPPI-a. S tim u svezi, odlučeno je da korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ne plaća stvarne materijalne troškove koji za Zakladu nastanu pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 20,00 (dvadeset) kuna. U slučaju kada je korisnik dužan podmiriti Zakladi troškove vezane za pružanje i dostavu informacija, službenik za informiranje će pravodobno obavijestiti korisnika / podnositelja zahtjeva o svim bitnim detaljima vezano za iznos i način plaćanja takvih troškova.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14 i 15/14).

Službenik za informiranje Zaklade "Hrvatska za djecu" je Božena Vujica, dipl. iur.  koja obavlja pravne poslove u Zakladi. Zamjenik službenika za informiranje je gđa Silva Kántor, tajnik Zaklade. Kontaktni podaci dani su u nastavku.
 

  • Adresa: Zaklada "Hrvatska za djecu", Park Stara Trešnjevka 4, HR-10000 Zagreb
  • Telefon: 01/ 581 1640  
  • Telefaks: +385 1 3692 763
  • E-adresa: ppi@zhzd.hr
  • Rad sa strankama: ponedjeljak - petak, 10:00 - 14:00 sati
 

U slučaju kada želite ostvariti svoje pravo na pristup informacijama, pravo na ponovnu uporabu informacija, odnosno pravo na dopunu ili ispravak informacija, zahtjev možete podnijeti Zakladi "Hrvatska za djecu" elektroničkim putem, na način da ispunite za to predviđen obrazac (u nastavku) i pošaljete ga na mail adresu ppi@zhzd.hr

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana