Najnovije vijesti

15
ožu.

Imenovanje članova u novi saziv Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“

Obavještava se zainteresirana javnost da je Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu sjednice održane dana 08. ožujka 2017. godine...
09
velj.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u ZHZD

Zaklada „Hrvatska za djecu“ objavila je oglas (javni natječaj) za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, za radno mjesto...
03
velj.

Novi broj telefona

Obavještava se zainteresirana javnost da je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) promijenila broj telefona. Novi broj...
08
stu.

Javni poziv - Sveukupni rezultati

Obavještava se sveukupno zainteresirana javnost o sveukupnim rezultatima provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i...
19
lis.

Javni poziv za pravne osobe – obavijest o tijeku događaja, status na dan 19.10.2016.

Obavještava se zainteresirana javnost, a posebno pravne osobe – prijavitelji da je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu:...

Zaklada ``Hrvatska za djecu``

Misija Zaklade je povećanje nataliteta, promicanje obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji s većim brojem djece i djece iz tih obitelji, obitelji u rijetko naseljenim i prometno izoliranim područjima i djece iz tih obitelji, obitelji samohranih roditelja i djece iz tih obitelji te obitelji, trudnica, rodilja, majki i djece izložene zdravstvenim rizicima i rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti te djece bez roditelja i djece bez roditeljske skrbi. Navedena svrha ostvaruje se kroz potpore u novcu, stvarima i korištenju kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, kao i drugih oblika potpora, utvrđenih općim aktima Zaklade.

Demokratsko društvo usmjereno zadovoljavanju potreba djece djelovanjem i aktivnostima olakšati mogućnost socijalnog uključivanja ciljanih skupina putem ispunjenja ciljeva Zaklade.

Ciljevi koje Zaklada želi postići svojim djelovanjem su:

  • socijalno uključivanje ciljanih skupina djece  kroz potpore navedene u Zakonu o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15),
  • poticanje pravnih osoba/privatnog sektora  na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u rješavanju problema regionalne/lokalne zajednice vezanih za djecu kroz projekte koje Zaklada može (su)financirati,
  • umrežavanje privatnog/javnog sektora u  cilju usmjeravanja financijskih sredstava prema ciljnim skupinama Zaklade.

Zakladu „Hrvatska za djecu“ (u daljem tekstu: Zaklada) osnovala je Republika Hrvatska 2008. godine posebnim Zakonom usvojenim u Hrvatskom Saboru 24. listopada 2008. godine, a osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Registrirana je upisom u Zakladnu knjigu Ministarstva uprave 03.04.2009. godine, a 10.08.2009. godine upisana je u Registar neprofitnih organizacija s osnivačkim ulogom od 100.000 kn i kontinuiranim priljevom iz sredstava od dijela prihoda od igara na sreću putem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspoređivanja dijela prihoda na sreću koju donosi Vlada RH. Novi Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“ usvojen u Hrvatskom saboru, stupio je na snagu 01. kolovoza 2015. godine (Narodne novine 82/15).

Osnovni ciljevi Zaklade „Hrvatska za djecu“ su podupiranja i poboljšanja kvalitete života višečlanih obitelji putem naknada (materijalnih i u stvarima), davanje stipendija učenicima, nadarenoj djeci, bolesnoj djeci, (su)financiranje projekata koji rade na poboljšanju uvjeta rada i života bolesne i/ili teško bolesne djece te djece s posebnim potrebama, djece iz ruralnih i teško dostupnih krajeva i sl.

Zaklada je do sada financirala stotine obitelji, preko dvije tisuće studenata te preko 70 projekata pravnih osoba.

Sukladno Zakonu o Zakladi „Hrvatska za djecu“ tijela Zaklade su:

–          Upravni odbor Zaklade

–          upravitelj Zaklade

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE „HRVATSKA ZA DJECU“:

Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade od sedam članova.

Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog:

– ministra nadležnog za socijalnu politiku – tri člana

– ministra nadležnog za obrazovanje – jednog člana

– ministra nadležnog za zdravlje – jednog člana

– radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za obitelj – jednog člana

– radnog tijela Hrvatskoga sabora nadležnog za socijalnu skrb – jednog člana.

Mandat članova Upravnog odbora Zaklade traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  dana 08. ožujka 2017. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članova Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 080-02/17-01/110; URBROJ: 5030115/1-17-02) te novi Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ od tog datuma čine sljedeći članovi:

1)     gđa Nada Murganić, predsjednica Upravnog odbora Zaklade

2)     gđa Marija Pletikosa, zamjenica predsjednice Upravnog odbora Zaklade

3)     gđa Margareta Mađerić, članica Upravnog odbora Zaklade

4)     gđa Ivana Bošnjak, članica Upravnog odbora Zaklade

5)     gđa Dunja Skoko – Poljak, dr. med., članica Upravnog odbora Zaklade

6)     gđa Željka Josić, dr. med., članica Upravnog odbora Zaklade

7)     gdin Marko Sladoljev, član Upravnog odbora Zaklade

UPRAVITELJICA ZAKLADE „HRVATSKA ZA DJECU“:

Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ je na sjednici istog, održanoj dana 09. travnja 2014. godine, a sve sukladno članku 11. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 129/08, 145/10), donio odluku o imenovanju mr. sc. Ivane Kristić Buntić na mjesto upraviteljice Zaklade „Hrvatska za djecu“.

Sukladno članku 20. stavak 4 Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Zaklada „Hrvatska za djecu“ će objaviti Plan nabave za 2016. godinu na ovim internetskim stranicama u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Financijskog plana za 2016. godinu.

Preuzmi:

Praviilnik o provođenju postupaka javne nabave u Zakladi HZD (PDF)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

 Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Korisne poveznice:
Katalog informacija (PDF)
Obrazac 1: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 2: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 3: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sukladno čl. 20. st. 2. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15 ), Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ obvezan je svake godine do 30. travnja tekuće godine dostaviti Vladi Republike Hrvatske izvješće o radu Zaklade za proteklu godinu.

U nastavku dajemo pregled Izvješća o radu kroz godine:
Izvješće o radu Zaklade za 2015. godinu
Izvješće o radu Zaklade za 2014. godinu
Izvješće o radu Zaklade za 2013. godinu
Izvješće o radu Zaklade za 2012. godinu
Izvješće o radu Zaklade za 2011. godinu
Izvješće o radu Zaklade za 2010. godinu
Izvješće o radu Zaklade za 2009. godinu

Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.

Na financijsko poslovanje Zaklade primjenjuju se, između ostalog , odredbe Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

U ovom poglavlju se nalaze godišnji financijski plan Zaklade i/ili njegove izmjene i dopune.

Preuzmi:

ZHZD_IFP2016_20160929
ZHZD_FP i GPR_2016_20160628
ZHZD_GFI 2015_20160229
ZHZD_neovisni revizijski uvid_2015_izvješće_20160129

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann