Kratki opis potpore:

Novčane potpore za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi mogu ostvariti djeca bez roditelja, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja izlaze iz sustava socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima, te su izložena riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora odnosi se na djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi te se može ostvariti za pokriće troškova stanarine, preseljena i/ili tekućih životnih troškova, za razdoblje do godine dana nakon izlaska iz sustava skrbi. Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore je, stoga, u sklopu zahtjeva za dodjelu ove potpore obvezan opisati vrstu potrebe za koju traži novčanu potporu od Zaklade. Povjerenstvo Zaklade nadležno za obradu i ocjenu predmeta fizičkih osoba izvršit će provjeru navedene potrebe, iskazanih činjenica i dostavljene dokazne dokumentacije.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 15.000,00 kn (petnaest tisuća kuna) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za tekuće životne potrebe djece može se dodijeliti u iznosu do 15.000,00 kn

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. podnositelj/ica zahtjeva je hrvatski državljanin
 2. podnositelj/ica zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna*
 4. podnositelj/ica zahtjeva nije ostvario/la niti koristili istu ili sličnu potporu/pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
∗ Iznos od 2.328,20 kn (dvije tisuće tri stotine dvadeset i osam kuna i dvadeset lipa) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 7. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 8. potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora*

 

* Iznimno, za nabavku odjeće, obuće, higijenskih i prehrambenih potrepština nije potrebna dostava odgovarajućeg dokumenta kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore (potvrde/ponude/predračuni).

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.