Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete* (djecu) u obitelji koje se školuje izvan mjesta prebivališta, za potrebe pokrića troškova putovanja javnim prijevozom izvan mjesta prebivališta radi pohađanja, odnosno izvršavanja školskih i izvanškolskih aktivnosti.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju potvrde nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju djeteta.

∗ Za potrebe dodjele ove potpore, dijete za koje se podnosi zahtjev za dodjelu potpore treba pohađati osnovnu školu, 
srednju školu ili studij sukladno posebnim propisima.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora namijenjena je obiteljima u potrebi čija djeca se školuju izvan mjesta prebivališta i koja u tu svrhu imaju potrebu koristiti javni prijevoz radi urednog pohađanja/izvršavanja školskih i izvanškolskih aktivnosti. Stoga se zahtjev za dodjelu ove potpore može podnijeti za pokriće troškova javnog prijevoza bilo za potrebe svakodnevnog putovanja u drugo mjesto radi pohađanja škole/studija, bilo za potrebe povremenog putovanja između mjesta prebivališta i mjesta gdje se nalazi škola / visoko učilište. Zahtjev za dodjelu ove potpore može se podnijeti i u slučaju potrebe pokrića troškova javnog prijevoza koji nastaju zbog pohađanja/izvršavanja raznih školskih i izvanškolskih aktivnosti djeteta koje se provode izvan mjesta prebivališta djeteta.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 15.000,00 kn (petnaest tisuća kuna) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 2.660,80 kuna*
 4. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu/pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
∗ Iznos od 2.660,80 kn (dvije tisuće šesto šezdeset kuna i osamdeset lipa) predstavlja 80 % (osamdeset posto) 
proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista (ne starijeg od 10 godina) ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika potvrde obrazovne ustanove o redovnom školovanju djeteta/djece
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 8. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 9. službena potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.