Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete (djecu) u obitelji koje se nalazi ili je upućeno na operaciju/e, liječenje i/ili medicinsku rehabilitaciju u mjesto izvan stalnog mjesta prebivališta (uključujući inozemstvo) i to za pokriće troškova s tim u svezi, ako ti troškovi nisu djelomično ili uopće pokriveni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju izjave liječnika, preporuke bolničkih zdravstvenih ustanova i/ili liječnika specijalista i sl.

Dopuštena svrha potpore:

Ovom potporom nastoji se pomoći djetetu čije zdravstveno stanje zahtijeva operaciju/e, liječenje i/ili medicinsku rehabilitaciju izvan mjesta njegova prebivališta na način da mu se (su)financiraju troškovi operacije/a, liječenja i/ili medicinske rehabilitacije. Riječ je o operacijama, liječenju ili medicinskoj rehabilitaciji koje se provodi isključivo u specijaliziranim zdravstvenim ustanovama ili specijaliziranim metodama, bilo na području Republike Hrvatske bilo u inozemstvu. Ukoliko se pokrivaju troškovi u inozemstvu, Zaklada može zatražiti da dio dokazne dokumentacije (medicinska dokumentacija, računi i sl.) bude preveden na hrvatski jezik, sve radi jasnog utvrđivanja relevantnih činjenica za potrebe odlučivanja o zahtjevu za dodjelu potpore.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 30.000,00 kn (trideset tisuća kuna) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna*
 4. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
∗ Iznos od 2.328,20 kn (dvije tisuće tri stotine dvadeset i osam kuna i dvadeset lipa) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika medicinske dokumentacije za dijete/djecu (preporuke bolničkih zdravstvenih ustanova i/ili liječnika specijalista i sl.)
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 8. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 9. potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.