Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete* (djecu) u obitelji koja živi u iznimno teškim materijalnim uvjetima**, za koje je potrebno nabaviti odjeću, obuću ili različitu opremu za dijete, odnosno higijenske, prehrambene ili druge potrepštine kako bi se zadovoljile njegove osnovne svakodnevne potrebe vezane za uredan rast i razvoj.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju relevantne dokumentacije kojom se dokazuju činjenice na koje se poziva fizička osoba (obitelj) u zahtjevu za dodjelu potpore.

∗ Ova potpora primjenjiva je i na nerođenu djecu nakon 28. tjedna prve trudnoće majke.
** Za potrebe dodjele ove potpore, obitelji moraju nesporno dokazati da žive u iznimno teškim materijalnim uvjetima, 
zbog čega im se – zbog prevelikih i prerazličitih ukupnih potreba djeteta ili djece u obitelji – teško odrediti za 
neku od ostalih potpora Zaklade.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora može se dodijeliti obiteljima koje žive u iznimno teškim materijalnim uvjetima i to isključivo za kupnju, uvjetno rečeno, svakodnevne odjeće i obuće, nužne opreme za dijete, osnovnih higijenskih potrepština, hrane i dodataka prehrani te drugih nužnih potrepština za uredan rast i razvoj djeteta/djece.

U slučaju kada se zahtjev za dodjelu potpore odnosi na luksuzne komade odjeće i obuće (skupocjene marke odjeće i obuće), odnosno na luksuzne higijenske potrepštine (parfemi, šminka i slično) i slično, takav zahtjev će biti odbijen.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 4.000,00 kn (četiri tisuće kuna) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Dodatno, u slučajevima ako/kada obitelj zadesi iznenadni nepovoljni ili tragični događaj u razdoblju od najduže šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, uz naprijed navedeni iznos potpore (do najviše 4.000,00 kuna), dodijelit će se i dodatnih 1.000,00 kn (tisuću kuna) po djetetu.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 2.660,80 kuna*
 4. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu/pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
∗ Iznos od 2.660,80 kn (dvije tisuće šesto šezdeset kuna i osamdeset lipa) predstavlja 80 % (osamdeset posto) 
proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista (ne starijeg od 10 godina) ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u zahtjevu za dodjelu potpore (npr. preslika Rješenja o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, preslika Trudničke knjižice kada je podnositelj zahtjeva trudnica itd.)
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 8. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 9. službena potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.