Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za darovito dijete (djecu) u obitelji za koje je potrebno nabaviti knjige, različitu opremu, računalo, instrumente ili neka druga pomagala nužna za razvoj darovitosti djeteta.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju potvrde nadležne obrazovne ustanove i/ili ovlaštene stručne osobe kojom se dokazuje darovitost djeteta.

∗ Za potrebe dodjele ove potpore, darovitost podrazumijeva skup osobina i sposobnosti koje posjeduje dijete i temeljem kojih 
je ostvarilo natprosječne rezultate u jednom ili više područja ljudske djelatnosti: (i) intelektualne (misaone) sposobnosti, 
(ii) sposobnosti u stručnom i znanstvenom području, (iii) sposobnosti za stvaralaštvo u pojedinim umjetničkim područjima, 
(iv) psihomotoričke – sportske vještine i sposobnosti.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora može se ostvariti za kupnju knjiga, opreme, računala, instrumenata i/ili drugih pomagala samo i isključivo ako tražene knjige, oprema, računalo, instrumenti i/ili druga pomagala imaju direktan utjecaj na (daljnji) razvoj darovitosti djeteta u obitelji. Svrha može biti različita, od sportske (kupnja sportske opreme ili pomagala za određenu vrstu sporta) preko znanstvene (kupnja knjiga, računala i sl.) do umjetničke (pribor za slikanje, muzički instrument i sl.). Podnositelj zahtjeva za dodjelu ove potpore mora dokazati činjenicu darovitosti djeteta, što dokazuje raznim priznanjima i postignućima koje je dijete ostvarilo upravo temeljem svoje darovitosti.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 25.000,00 kn (dvadeset pet tisuća kuna) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 2.660,80 kuna*
 4. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu/pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
∗ Iznos od 2.660,80 kn (dvije tisuće šesto šezdeset kuna i osamdeset lipa) predstavlja 80 % (osamdeset posto) proračunske 
osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista (ne starijeg od 10 godina) ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika dokaza o darovitosti djeteta/djece (potvrda nadležne obrazovne ustanove i/ili ovlaštene stručne osobe, osvojene nagrade i priznanja, drugi odgovarajući dokaz o postignutom natprosječnom rezultatu)
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 8. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 9. službena potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.