PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) osnovana je u listopadu 2008. godine Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 129/08), kojeg je 1. kolovoza 2015. godine zamijenio novi Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15).

Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15) propisuje način i uvjete rada Zaklade, uređuje svrhu i tijela Zaklade, kao i osnovnu imovinu i način financiranja. Na sva pitanja koja nisu uređena tim zakonom primjenjuje se Zakon o zakladama (NN 106/18).

Zakladu je osnovala Republika Hrvatska, a sva osnivačka prava i obveze u ime države ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Rad Zaklade je javan, stoga je Zaklada obvezna javnosti i sredstvima javnog priopćavanja davati informacije o obavljanju poslova iz svoje djelatnosti. Tu obvezu Zaklada, kao tijelo javne vlasti, ima ne samo temeljem važećeg Zakona o Zakladi "Hrvatska za djecu" (NN 82/15), već i prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

U skladu s navedenim, na aktualnim internetskim stranicama Zaklade možete pronaći sve podatke, informacije i akte od važnosti za rad Zaklade. U slučaju da ipak niste pronašli podatke, informacije i/ili akte koji vas zanimaju, zahtjev za dobivanjem željenih informacija možete, u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, uputiti našem službeniku za informiranje.

Više o pravu na pristup informacijama možete saznati na internetskim stranicama Povjerenika za informiranje Republike Hrvatske
www.pristupinfo.hr.

Više o primjeni kolačića

 • Više o tome što su kolačići, za što i kako se koriste, odnosno kako se onemogućuju pročitajte u našoj Izjavi o kolačićima.

Temeljni opći akti Zaklade

Rad Upravnog odbora Zaklade

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Povjerenstva Zaklade

Često postavljena pitanja

 • 1. Nisam zadovoljan odgovorom na pitanje koje sam postavio. Tko Vam je šef – želim razgovarati s Vašim nadređenim!?
 • Stručna služba Zaklade „Hrvatska za djecu“ ulaže najbolje napore kako bi u najkraćem mogućem vremenu potpuno i jasno odgovorila na sve zaprimljene upite podnositelja zahtjeva za dodjelu potpora / korisnika potpora. Međutim, ukoliko ste ipak nezadovoljni primljenim odgovorom i/ili razgovorom s bilo kojim predstavnikom Zaklade, uvijek možete razgovarati s upraviteljem i/ili zamjenikom upravitelja za razvoj, operativno poslovanje i projekte, podložno njihovoj raspoloživosti – kontakt možete ostvariti osobno u prostorijama Zaklade, putem telefona i/ili putem elektroničke pošte. O raspoloživosti nadređenih osoba obavijestit će Vas djelatnik Stručne službe Zaklade s kojim ste u kontaktu oko Vašeg upita.
 • 2. Kada će biti isplate novčanih potpora Zaklade?
 • Kada je zaprimljena dokumentacija po pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore valjana i potpuna (što utvrđuje Stručna služba Zaklade), predmet će, bez posebne prethodne obavijesti podnositelju zahtjeva, biti proslijeđen na razmatranje Povjerenstvu za dodjelu jednokratnih, višekratnih i drugih potpora korisnicima fizičkim osobama. Povjerenstvo će potom, na temelju svih bitnih podataka koji su razvidni iz primljene dokumentacije, Upravnom odboru Zaklade predložiti iznos (novčane) potpore.
 • U slučaju kada, pak, Stručna služba Zaklade utvrdi da zaprimljena dokumentacija po pojedinom zahtjevu za dodjelu potpore nije valjana i potpuna, djelatnik Stručne službe Zaklade kontaktirat će Vas telefonskim, elektroničkim i/ili poštanskim putem i pozvati Vas da u određenom roku dopunite dokaznu dokumentaciju uz predani zahtjev za dodjelu potpore. Nakon primitka dopune dokazne dokumentacije (pod pretpostavkom da je ista dostavljena Zakladi u ostavljenom roku), predmet će, bez posebne prethodne obavijesti podnositelju zahtjeva, biti proslijeđen na razmatranje Povjerenstvu. Povjerenstvo će potom, na temelju svih bitnih podataka koji su razvidni iz primljene dokumentacije, Upravnom odboru Zaklade predložiti iznos (novčane) potpore.
 • Upravitelj i Stručna služba Zaklade poduzimaju sve potrebne radnje u njihovoj nadležnosti kako bi se zaprimljeni zahtjevi za dodjelu potpora obradili u najkraćem mogućem roku.
 • Predmeti koju su potpuni u svojoj dokumentaciji i razmotreni od strane Povjerenstva bit će uvršteni na dnevni red prve sljedeće sjednice Upravnog odbora Zaklade na kojoj će se odlučivati o dodjeli potpora fizičkim osobama (obiteljima). S obzirom da sazivanje sjednica Upravnog odbora Zaklade i konačni prijedlog dnevnog reda istih neposredno ovisi o predsjedniku Upravnog odbora Zaklade, nije moguće točno predvidjeti kada će se odlučivati o dodjelama potpora za fizičke osobe pa, slijedom toga, nije moguće ni predvidjeti kada će biti isplaćene potpore za fizičke osobe (obitelji).
 • 3. Kada će biti sljedeća sjednica Upravnog odbora Zaklade?
 • Datum održavanja sljedeće sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ nije moguće sa sigurnošću predvidjeti, s obzirom na to da sazivanje sjednica neposredno ovisi o predsjedniku Upravnog odbora Zaklade.
 • 4. Kada i kome mogu predati projektni prijedlog naše udruge?
 • Potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“ koje se odnose na pravne osobe koje su u svojem radu posvećene djeci, a u svrhu (su)financiranja programa/projekata takvih pravnih osoba, mogu se dodijeliti isključivo temeljem raspisanog i provedenog javnog poziva/natječaja, o čemu odluku donosi Upravni odbor Zaklade. Sve obavijesti vezane za javne pozive/natječaje namijenjene pravnim osobama bit će pravovremeno objavljene na našim internetskim stranicama – PRAVNE OSOBE.
 • 5. Kome u Ministarstvu socijale se mogu žaliti na rad Zaklade?
 • Zaklada „Hrvatska za djecu“ je samostalan pravni subjekt te ne stoji u pravnom niti u bilo kakvom drugom odnosu s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ili bilo kojim drugim ministarstvom ili institucijom.
 • Zakladu je osnovala Republika Hrvatska, dok osnivačka prava i obveze u njezino ime ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Iz tog razloga, Zaklada je za svoj rad odgovorna isključivo Vladi Republike Hrvatske. Istovremeno, sukladno članku 11. stavak 1 Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), Zakladu zastupa upravitelj Zaklade. Slijedom navedenog, svoju eventualnu pritužbu na rad Zaklade možete podnijeti izravno upravitelju Zaklade i/ili Vladi Republike Hrvatske.

Ustrojstvo Zaklade i kontaktni podaci

 • Zakladu je 2008. godine posebnim Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 129/08, 145/10) osnovala Republika Hrvatska. Osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. 1. kolovoza 2015. godine stupio je snagu novi Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), kojim zakonom se propisuju način i uvjeti rada Zaklade te uređuju njezina svrha, tijela Zaklade, osnovna imovina, načini i izvori financiranja. Zaklada je pravna osoba, upisana u Zakladnu knjigu dana 3. travnja 2009. godine, pod registarskim brojem 139. Zaklada je također upisana i u Registar neprofitnih organizacija, dana 10. kolovoza 2009. godine, pod RNO brojem 0005207. Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade, dok ju upravitelj Zaklade zakonski zastupa i vodi njezine poslove sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade. Zaklada se financira sukladno članku 18. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15).
 • TIJELA ZAKLADE

 • Sukladno članku 5. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), tijela Zaklade su: (i) Upravni odbor Zaklade i (ii) upravitelj Zaklade.
 • Upravni odbor Zaklade

 • Sukladno članku 6. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade sastavljen od ukupno sedam članova. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Vlada Republike Hrvatske i to na prijedlog: ministra nadležnog za socijalnu politiku – tri člana, ministra nadležnog za obrazovanje – jednog člana, ministra nadležnog za zdravlje – jednog člana, radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za obitelj – jednog člana i radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za socijalnu skrb – jednog člana.
 • Aktualni članovi Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ su kako slijedi:
  • gđa Margareta Mađerić, predsjednica Upravnog odbora Zaklade
  • gđa Marija Barilić, zamjenica predsjednice Upravnog odbora Zaklade
  • gđa Marija Pletikosa, članica Upravnog odbora Zaklade
  • izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članica Upravnog odbora Zaklade
  • gđa Ivana Bošnjak, članica Upravnog odbora Zaklade
  • gđa Dunja Skoko-Poljak, dr. med., članica Upravnog odbora Zaklade
  • gđa Ljubica Lukačić, članica Upravnog odbora Zaklade
 • Upravitelj Zaklade

 • Sukladno članku 11. stavak 1 Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), Zakladu zastupa i vodi njezine poslove, u skladu s odlukama Upravnog odbora, upravitelj Zaklade. Upravitelj Zaklade odgovara za zakonitost rada Zaklade te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Zaklade. Upravitelja Zaklade imenuje i razrješuje dužnosti Upravni odbor Zaklade.
 • Na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2018. godine Upravni odbor Zaklade donio je odluku o imenovanju upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/18-01/03, URBROJ: ZHZD/01-18-03), koja odluka je stupila na snagu istoga dana te kojom je na mjesto upravitelja Zaklade, temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, imenovana gđa Renata Gubić, dipl. oec. Renata Gubić je na funkciju upravitelja Zaklade stupila s danom 1. ožujka 2018. godine.
 • STRUČNA SLUŽBA ZAKLADE

 • Sukladno članku 13. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), Zaklada ima Stručnu službu utvrđenu općim aktima Zaklade. Slijedom toga, unutarnji ustroj Zaklade detaljno je uređen Pravilnikom o ustroju Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/19-01/02; URBROJ: ZHZD/01-19-03) koji je donio Upravni odbor Zaklade dana 18. ožujka 2019. godine.
 • KONTAKTNI PODACI

   T: 01/ 581 1640
   F: +385 1 3692 763
   info@zhzd.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Osnovne informacije

 • Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) zainteresirane fizičke i pravne osobe ostvaruju osnovom i u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15; u daljnjem tekstu: ZPPI). Pritom su značenja izraza „pravo na pristup informacijama“, „informacija“, „ponovna uporaba informacija“ i dr. detaljno pojašnjeni u članku 5. ZPPI-a.
 • Navedena prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija pripadaju svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima. S tim u svezi, Zaklada proaktivno i redovito na svojim internetskim stranicama javno objavljuje sve bitne informacije o svojem radu.
 • Za informacije koje eventualno nisu dostupne, odnosno objavljene na internetskim stranicama Zaklade, zainteresirane osobe mogu ostvariti pravo na pristup informacijama, pravo na ponovnu uporabu informacija, odnosno pravo na dopunu ili ispravak informacija podnošenjem zahtjeva Zakladi za ostvarivanje nekog od tih prava i to na jedan od sljedećih načina (preporučujemo prvo navedeni):
  1. ispunjavanjem elektroničkog obrasca koji je za tu svrhu predviđen ovdje na internetskim stranicama Zaklade
  2. putem e-poruke na e-adresu ppi@zhzd.hr
  3. putem telefaks poruke, na broj faksa: +385 1 3692 763
  4. putem poštanske/kurirske pošiljke na adresu sjedišta Zaklade
  5. usmenim putem, osobno na adresi sjedišta Zaklade, radnim danom od 10 do 14 sati
  6. usmenim putem, na broj telefona: 01/ 581 1640, radnim danom od 10 do 14 sati
 • Ministar uprave donio je Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17). Ovim se podzakonskim aktom uređuju vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju uvjeti za ponovnu uporabu informacija tijela javne vlasti. Pravilnik i otvorena dozvola objavljuju se na hrvatskom (link) i engleskom jeziku (link) na Portalu otvorenih podataka, mrežnim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave i neovisnog tijela nadležnog za zaštitu, praćenje i promicanje ponovne uporabe informacija u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.
 • Zaklada ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji za nju nastanu pružanjem tražene informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sve sukladno članku 19. ZPPI-a. S tim u svezi, odlučeno je da korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ne plaća stvarne materijalne troškove koji za Zakladu nastanu pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 20,00 (dvadeset) kuna. U slučaju kada je korisnik dužan podmiriti Zakladi troškove vezane za pružanje i dostavu informacija, službenik za informiranje će pravodobno obavijestiti korisnika / podnositelja zahtjeva o svim bitnim detaljima vezano za iznos i način plaćanja takvih troškova.
 • Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija određuje se sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14 i 15/14).

Službenik za informiranje

Službenik za informiranje Zaklade "Hrvatska za djecu" je gđa Stela Tudor, samostalni suradnik za opće i pravne poslove. Kontaktni podaci dani su u nastavku.

 • Adresa:
 •  
 •  
 • Telefon:
 • Telefaks:
 • E-adresa:
 • Rad sa strankama:
 • Zaklada "Hrvatska za djecu"
 • Park Stara Trešnjevka 4
 • HR-10000 Zagreb
 • 01/ 581 1640
 • +385 1 3692 763
 • ppi@zhzd.hr
 • ponedjeljak – petak, 10:00 – 14:00 sati
 • Adresa: Zaklada "Hrvatska za djecu", Park Stara Trešnjevka 4, HR-10000 Zagreb
 • Telefon: 01/ 581 1640
 • Telefaks: +385 1 3692 763
 • E-adresa: ppi@zhzd.hr
 • Rad sa strankama: ponedjeljak – petak, 10:00 – 14:00 sati

Online podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

 • U slučaju kada želite ostvariti svoje pravo na pristup informacijama, pravo na ponovnu uporabu informacija, odnosno pravo na dopunu ili ispravak informacija, zahtjev u tom smislu možete podnijeti Zakladi "Hrvatska za djecu" i elektroničkim putem, na način da ispunite za to predviđen elektronički obrazac - PODNESI ZAHTJEV

Pitanja i odgovori po primljenim zahtjevima za pristup informacijama

Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI