Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za darovito dijete (djecu) u obitelji koje želi izdati vlastito autorsko djelo (knjiga, muzički singl ili album, zbornik radova itd.) i to za pokriće troškova izdavanja takvog autorskog djela djeteta.

Darovitost u smislu ovog Pravilnika je skup osobina i sposobnosti koje posjeduje dijete i temeljem kojih je ostvarilo natprosječne rezultate** u jednom ili više područja ljudske djelatnosti, poput intelektualne (misaone) sposobnosti, sposobnosti u stručnom i znanstvenom području, sposobnosti za stvaralaštvo u pojedinim umjetničkim područjima, psihomotorne – sportske vještine i sposobnosti, te svojim postignućima promiče ugled Republike Hrvatske.

**Ostvarenim natprosječnim rezultatom u smislu ovog Pravilnika smatra se osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na individualnom međunarodnom natjecanju, primjerice iz područja znanja i inovacija, sporta, umjetnosti i sl. Radi izbjegavanja dvojbe, natprosječnim rezultatom u smislu ovog Pravilnika ne smatraju se uspjesi ostvareni na timskim natjecanjima niti uspjesi ostvareni na nacionalnim natjecanjima.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju potvrde/preporuke nadležne obrazovne ustanove i/ili ovlaštene stručne osobe kojom se dokazuje darovitost djeteta i na temelju odgovarajućeg dokaza o postignutom rezultatu na individualnom međunarodnom natjecanju.

Dopuštena svrha potpore:

Ovu vrstu potpore može ostvariti obitelj u kojoj je jedno ili više djece darovito, za (su)financiranje izdavanja autorskog djela tog djeteta, neovisno o vrsti autorskog djela (tiskanje i izdavanje knjige, snimanje i izdavanje muzičkog singla ili albuma, tiskanje i izdavanje zbornika radova i drugo). Podnositelj zahtjeva, primjerice, može tražiti djelomično ili potpuno pokriće troškova tiskanja knjige, snimanja vlastitog glazbenog uratka i slično. Za predmetnu potporu potrebno je dokazati da je upravo dijete autor djela, odnosno da će biti autor djela za koje se traži djelomično ili potpuno pokriće troškova, slijedom čega ova potpora ne pokriva npr. studijske troškove snimanja pjesme koju dijete nije samo napisalo i slično.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 25.000,00 kn (dvadeset pet tisuća kuna) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna*
 4. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
∗ Iznos od 2.328,20 kn (dvije tisuće tri stotine dvadeset i osam kuna i dvadeset lipa) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika dokaza o darovitosti djeteta/djece (potvrda/preporuka nadležne obrazovne ustanove i/ili ovlaštene stručne osobe)
 7. preslika dokaza o postignutom rezultatu na individualnom međunarodnom natjecanju
 8. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 9. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 10. potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. poštanskom/kurirskom pošiljkom
 3. osobnom dostavom u Zakladu (Park Stara Trešnjevka 4, HR-10000 Zagreb; ponedjeljak – petak, 10 – 14 sati)

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.