Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za darovito dijete (djecu) u obitelji koje je sudjelovalo na međunarodnom natjecanju i/ili radionici iz područja znanja, inovacija, umjetnosti ili sporta te koje istovremeno svojim postignućem (ili više njih) na takvom natjecanju/radionici promiče ugled Republike Hrvatske.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju odgovarajućeg dokaza o postignutom natprosječnom rezultatu na međunarodnom natjecanju i/ili radionici iz područja znanja, inovacija, umjetnosti ili sporta i to unutar najviše jedne godine od dana postizanja takvog natprosječnog rezultata.

∗ Za potrebe dodjele ove potpore, darovitost podrazumijeva skup osobina i sposobnosti koje posjeduje dijete i temeljem kojih 
je ostvarilo natprosječne rezultate u jednom ili više područja ljudske djelatnosti: (i) intelektualne (misaone) sposobnosti, 
(ii) sposobnosti u stručnom i znanstvenom području, (iii) sposobnosti za stvaralaštvo u pojedinim umjetničkim područjima, 
(iv) psihomotoričke – sportske vještine i sposobnosti.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora je izuzetak u odnosu na ostale novčane potpore Zaklade, iz razloga što predstavlja svojevrsnu nagradu za prethodno ostvarena postignuća, odnosno natprosječne rezultate darovitog djeteta. Za razliku od svih ostalih potpora Zaklade, za dobivanje ove potpore nije potrebno da darovito dijete dolazi iz obitelji koja je u potrebi; drugim riječima, na ovu potporu ne primjenjuje se uvjet tzv. imovinskog cenzusa (prihod od najviše 2.660,80 kuna po članu zajedničkog kućanstva), već je dostatno dokazati činjenicu da je darovito dijete ostvarilo natprosječan rezultat na međunarodnom natjecanju/radionici iz područja znanja, inovacija, umjetnosti ili sporta. Pritom se zahtjev za dodjelu ove potpore može podnijeti Zakladi neovisno o tome je li natprosječan rezultat postignut samostalno ili u timu.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 25.000,00 kn (dvadeset pet tisuća kuna) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

  1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
  2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
  3. ostvaren natprosječan rezultat na međunarodnom natjecanju/radionici iz područja znanja, inovacija, umjetnosti ili sporta i to u razdoblju od najduže godinu dana do trenutka podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

  1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
  2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
  3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
  4. dokaz o postignutom natprosječnom rezultatu djeteta/djece na međunarodnom natjecanju i/ili radionici iz područja znanja, inovacija, umjetnosti ili sporta

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.