Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete koje izlazi iz sustava skrbi*, za potrebe pokrića troškova stanovanja, odnosno tekućih životnih potreba za razdoblje do najduže godinu dana nakon izlaska iz sustava skrbi.

Podnositelj zahtjeva za dodjelu ove potpore je uvijek i isključivo dijete bez roditelja (oba roditelja su nepoznata ili su preminula ili im je oduzeta roditeljska skrb) koje napušta ili je nedugo prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore napustilo sustav skrbi (neovisno je li riječ o napuštanju udomiteljske obitelji ili izlasku iz ustanove u sklopu koje mu je do tada bila organizirana skrb, smještaj i osnovno obrazovanje).

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju relevantne dokumentacije kojom se dokazuju činjenice na koje se poziva dijete (podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore) u zahtjevu za dodjelu potpore.

*  Za potrebe dodjele ove potpore, podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore je punoljetno dijete koje izlazi ili je izašlo iz sustava skrbi, koje nije na redovitom obrazovanju i koje nije navršilo 21 godinu. S druge strane, punoljetna djeca koja izlaze ili su izašla iz sustava skrbi, a koja ne udovoljavaju ovom opisu – na redovitom su obrazovanju i/ili imaju navršenih 21 ili više godina – mogu samostalno podnijeti zahtjev za dodjelu potpore po
nekoj drugoj osnovi, tj. za neku drugu potporu koja preciznije udovoljava njihovim potrebama.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora može se ostvariti za (su)financiranje troškova stanovanja, troškova daljnjeg školovanja i/ili za tekuće životne potrebe djeteta koje izlazi ili je izašlo iz sustava skrbi.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 1.500,00 kn (tisuću petsto kuna) mjesečno, za razdoblje do najduže godinu dana nakon izlaska iz sustava skrbi.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. dijete podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore je hrvatski državljanin
 2. dijete podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. dijete podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore nije ostvarilo niti koristilo istu ili sličnu
  potporu/pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore
 4. odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u zahtjevu za dodjelu potpore (npr. preslika Rješenja o izlasku iz sustava skrbi itd.)
 5. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 6. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 7. službena potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.