Često postavljena pitanja


1. Gdje mogu nabaviti obrasce zahtjeva za dodjelu potpora Zaklade?

Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora možete pronaći na našim internetskim stranicama – OBRASCI.

2. Što je potrebno priložiti od dokumentacije za dodjelu novčanih potpora?

Popis obvezne dokazne dokumentacije za svaku pojedinu potporu naveden je na svakom obrascu zahtjeva za dodjelu potpore, a takva dokazna dokumentacija se razlikuje ovisno o odabranoj potpori. Više informacija o svakoj pojedinoj potpori, uključujući informacije o potrebnoj dokaznoj dokumentaciji, dano je u rubrici Vrste potpora.

3. Što moram učiniti da bi mi Zaklada isplatila novčanu potporu na zaštićeni broj računa?

Za isplatu odobrenog iznosa novčane potpore na zaštićeni broj računa, podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba o tome obavijestiti Zakladu, dostaviti joj ispravan broj takvog računa te FINA-i pravovremeno (prije isplate) dostaviti naziv, sjedište i OIB Zaklade kako bi se najavila predstojeća uplata novčane potpore Zaklade.

Potrebne podatke Zaklade možete pronaći na našim internetskim stranicama – KONTAKTNI PODACI

4. Tko se sve ubraja u članove kućanstva? Da li moj sin koji ima ženu i dijete i živi na katu iznad nas u zajedničkoj (obiteljskoj) kući mora sa svojom obitelji biti obuhvaćen Izjavom o sastavu kućanstva?

Pod zajednicom kućanstva se podrazumijeva zajednica života, privređivanja i trošenja zajedničkih prihoda svih članova obitelji – to su svi oni članovi obitelji koji žive u jednom, zajedničkom kućanstvu te zajedno privređuju i troše prihode svih članova obitelji. Stoga, ako Vaš sin vodi izdvojeno kućanstvo, u smislu da samostalno sa svojom ženom i djetetom privređuje i troši stečene prihode, tada isti ne čini zajedničko kućanstvo s Vama i ne mora (kao ni njegova žena i dijete) biti obuhvaćen Izjavom o sastavu kućanstva.

5. Kako izgleda Izjava o sastavu kućanstva i gdje se može kupiti?

Predložak Izjave o sastavu kućanstvu možete pronaći na našim internetskim stranicama – IZJAVA.

6. Imam troje djece i supruga, a s nama živi i suprugova majka. Mora li i ona (svekrva) biti obuhvaćena Izjavom o sastavu kućanstva?

S obzirom na to da sa suprugovom majkom zajedno živite, privređujete i trošite prihode svih članova obitelji, ista mora biti navedena u Izjavi o sastavu kućanstva.

7. Živim sa suprugom i dvoje djece, a od prošle godine s nama živi i sin iz ženinog prvog braka. Moramo li i njega navesti u Izjavi o sastavu kućanstva?

U izjavi o sastavu kućanstva morate navesti sve članove obitelji i druge osobe koje žive s Vama u zajedničkom kućanstvu, uključujući zajedničku djecu, posvojenu djecu, udomljenu djecu, djecu iz drugog braka ili izvanbračnu djecu jednog od roditelja, baku i/ili djeda te druge srodnike i osobe koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno.

8. Živim u Virovitici, a moja kćer studira u Rijeci gdje joj plaćam studentski dom i troškove studiranja. Mora li i ona biti obuhvaćena Izjavom o sastavu kućanstva s obzirom na to da dolazi doma samo vikendom?

Neovisno o privremenoj razdvojenosti zbog školovanja, Vaša kćerka je i dalje u zajednici života s Vama i ostalim članovima Vaše obitelji te ne ostvaruje samostalno prihode, već troši zajedničke prihode Vašeg kućanstva. Stoga i kćer, kao član kućanstva, mora biti navedena u Izjavi o sastavu kućanstva.

9. Kako izgleda Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore i gdje se može kupiti?

Predložak Izjave o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore možete pronaći na našim internetskim stranicama –  IZJAVA.

10. Znači li „višestruki porod“ više djece u obitelji ili se to odnosi na blizance/trojke/četvorke?

Jednokratna novčana potpora koju Zaklada dodjeljuje u slučaju višestrukog poroda odnosi se na potporu obiteljima za njihovu djecu rođenu iz višeplodnih trudnoća (blizanci, trojke, četvorke, itd.). Ova potpora se ne primjenjuje na obitelji s više djece koja nisu istovremeno rođena.

11. Imam dvoje djece, imam li pravo na potporu?

Broj djece u obitelji ne utječe na ostvarivanje prava na potporu Zaklade.

Pravo na potpore Zaklade za fizičke osobe imaju djeca, odnosno obitelji koje ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora – PRAVILNIK.

Pritom su opći uvjeti za dobivanje potpore propisani člankom 18. Pravilnika, a posebni uvjeti navedeni su zasebno za svaku vrstu novčane potpore (članci 10. – 17. Pravilnika).

Više informacija o svakoj pojedinoj potpori dano je u rubrici Vrste potpora.

12. Zašto je moj predmet stavljen „izvan roka“?

Odmah po primitku zahtjeva za dodjelu potpore, Stručna služba Zaklade „Hrvatska za djecu“ provjerava ispunjenje formalno-pravnih uvjeta zaprimljenog zahtjeva za dodjelu potpore te iz priložene dokazne dokumentacije utvrđuje (ne)postojanje uvjeta podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore, ovisno o zatraženoj potpori.

Ukoliko priložena dokazna dokumentacija nije valjana i/ili potpuna, podnositelja zahtjeva se obavještava (pismenim ili usmenim putem ili u elektroničkom obliku) o dokumentaciji koja mu nedostaje, a koju je isti obavezan dostaviti.

Rok za dostavu dokumentacije je 30 kalendarskih dana.

Podnositelja zahtjeva će se upozoriti da u slučaju nepoštivanja roka gubi pravo na ostvarivanje novčane potpore po predmetnom zahtjevu i zahtjev za dodjelu novčane potpore će se odbaciti.

Međutim, status predmeta „izvan roka“ ne sprječava podnositelja zahtjeva da Zakladi podnese novi zahtjev za dodjelu potpore koji mora udovoljavati svim propisanim uvjetima u pogledu obvezne dokazne dokumentacije.

13. Već sam jedanput dobio potporu od Zaklade; kada imam pravo ponovo podnijeti zahtjev za dodjelom potpore?

Korisnici potpora Zaklade imaju pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za svaku od 7 vrsta potpore samo jedanput u tijeku jedne kalendarske godine ako su istovremeno ispunjeni uvjeti propisani člankom 9. Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ – PRAVILNIK.

Iznimno korisnik potpore kojem je valjano isplaćena novčana potpora za nabavku osobnog računala/prijenosnog računala i/ili namještaja, može ponovno ostvariti pravo na dodjelu novčane potpore za istu namjenu, ako su do trenutka podnošenja novog zahtjeva za dodjelu novčane potpore protekle tri godine od dana valjane isplate novčane potpore za istu namjenu (za nabavku osobnog računala/prijenosnog računala i/ili namještaja).

14. Predajem drugi put zahtjev za dodjelu potpore, mogu li iskoristiti dokumentaciju koju sam već poslala?

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore prvi put, Zaklada će u internom elektroničkom sustavu pohraniti sve dokumente koje je podnositelj zahtjeva priložio istom. Preslike kartice tekućeg računa, osobnih iskaznica, rodnih listova i slično moći će se iskoristiti prilikom svakog sljedećeg podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore u istoj kalendarskoj godini ako su i dalje važeći, odnosno ako su propisanog datuma/starosti.

Obveza prilaganja potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za propisano razdoblje ovisi o proteku vremena između „starog“ i „novog“ zahtjeva za dodjelu potpore. Ako je „novi“ zahtjev podnesen u tekućoj kalendarskoj godini, podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore nije obvezan priložiti „nove“ potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu, ali će biti obvezan priložiti novu potvrdu Porezne uprave za posljednja tri (moguća) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini.

Stručna služba Zaklade „Hrvatska za djecu“ uvijek može dati preciznu informaciju o potrebnoj dokaznoj dokumentaciji.

Ujedno napominjemo da je podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore svaki put prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore dužan ispuniti novi obrazac istog.

15. Mogu li svu dokumentaciju za dodjelu potpore dostaviti e-mailom?

Da. Valjano ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu potpore potrebno je skenirati te ga takvog, zajedno sa skeniranom cjelokupnom dokaznom dokumentacijom, možete poslati na e-mail adresu potpore.fo@zhzd.hr

16. Muž nije državljanin Republike Hrvatske. Što da vam dostavi?

Za ostvarivanje prava na potporu dovoljno je da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, slijedom čega je u svrhu dokaza državljanstva i prebivališta u RH potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice (obje strane) samo za jednog od roditelja ili za dijete iz te obitelji.

17. Nemam novaca za ovjeravanje izjava kod javnog bilježnika. Moram li ipak ovjeriti te izjave?

Sukladno Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“, koji je usvojen 28. rujna 2019. godine, izjave nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika, već će biti dovoljno da podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore vlastoručno potpiše izjave.

Također nije potrebno kod javnog bilježnika ovjeravati niti jedan drugi dokument.

18. Ne živimo u Zagrebu. Možemo li dobiti potporu za djecu od vaše zaklade?

Zaklada „Hrvatska za djecu“ dodjeljuje potpore fizičkim osobama na području cijele Republike Hrvatske, sve pod uvjetom, između ostalog, da je jedan od roditelja iz obitelji i/ili dijete iz te obitelji hrvatski državljanin te da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

19. Koliko dugo se čeka na isplatu nakon predaje zahtjeva za dodjelom potpore te koji je tijek postupka za dodjelu potpora?

Vrijeme čekanja od trenutka predaje zahtjeva za dodjelu potpore do trenutka isplate potpore, ovisni o količini zahtjeva koje je Zaklada zaprimila te o vrsti novčane potpore za koju je zahtjev podnesen.

Stručna služba Zaklade ulaže najbolje napore kako bi Vaši zahtjevi bili što hitnije obrađeni i pušteni u dalju proceduru.

Postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore i postupak dodjele potpore detaljno su opisani u rubrici Postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.

20. Koju medicinsku dokumentaciju da vam dostavim za dijete s poteškoćama u razvoju?

Potrebno je dostaviti medicinsku dokumentaciju novijeg datuma iz koje je jasno vidljiva dijagnoza djeteta. To može biti izjava liječnika i/ili povijest bolesti i/ili otpusno pismo i/ili neka druga relevantna dokumentacija iz koje je vidljivo da se radi o djetetu s poteškoćama u razvoju.

21. Nisam službeno rastavljena od supruga, ali više ne živimo skupa, postupak razvoda je u tijeku. Ne mogu vam dostaviti dokumentaciju za njega. Da li je to problem?

S obzirom na to da suprug više nije član Vašeg kućanstva nećete ga navesti u Izjavi o sastavu zajedničkog kućanstva, slijedom čega za njega nije potrebno dostaviti potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka.

22. U kojoj fazi je moj predmet?

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore može kontaktirati Zakladu „Hrvatska za djecu“, slanjem upita na e-mail adresu potpore.fo@zhzd.hr kako bi saznao status svog predmeta, odnosno provjerio je li njegov zahtjev za dodjelu potpore zaprimljen – KONTAKT.

Također, podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore može u svakom trenutku provjeriti status svog predmeta online putem koristeći za to predviđenu elektroničku formu ONLINE PROVJERA.

23. Jeste li zaprimili moj zahtjev?

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore može kontaktirati Zakladu „Hrvatska za djecu“, slanjem upita na e-mail adresu potpore.fo@zhzd.hr kako bi saznao status svog predmeta, odnosno provjerio je li njegov zahtjev za dodjelu potpore zaprimljen – KONTAKT.

24. Što je dokaz o prihodima?

Prihodi članova zajedničkog kućanstva dokazuju se potvrdama nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka i to uvijek za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj godini (godini u kojoj se podnosi zahtjev za dodjelu potpore).

Preslike predmetnih potvrda Porezne uprave potrebno je pribaviti i dostaviti uz zahtjev za dodjelu potpore za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina.

25. Koliki iznos će nam biti odobren?

Visina iznosa potpore ovisi, prije svega, o odabranoj potpori i o samoj potrebi za koju se podnosi zahtjev za dodjelu potpore. Za svaku vrstu potpore određen je najviši mogući iznos iste. Više informacija o svakoj pojedinoj potpori dano je u rubrici Vrste potpora.

POVRATAK

Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI