Pitanja i odgovori

P80:    Molim Vas za pomoć u svezi greške koju mi izbacuje, a vezano za veličinu datoteka. Svjesna sam na veličinu istih, ali ih nisam u mogućnosti smanjiti, stoga Vas molim da mi dozvolite da iste pošaljem. [U nastavku izbrisani detalji o dokumentima.]
(upit postavljen dana 31.08.2016., u 01:38 sati)

O80:   Molimo obratite se Tehničkoj podršci s ovim problemom (info@dcc4web.com). S obzirom da je danas zadnji dan za podnošenje prijava, predlažemo da im žurno postavite upit.
(P80 i O80 objavljeni dana 31.08.2016., u 09:44 sati)


P79:   Statut imam u PDF-u bez potpisa. Mogu li skenirati samo zadnju stranicu potpisanog i ovjerenog Statuta i poslati zajedno sa nepotpisanim Statutom u ZIP formatu?

(upit postavljen dana 30.08.2016., u 14:28 sati)

O79:   NE, morate skenirati i priložiti cjelokupni Statut, koji je potpisan i ovjeren te koji je na snazi.

Dodatno skrećemo pozornost da svi prilozi prijavi moraju biti u PDF formatu (NE ZIP formatu!), priloženi svaki pojedinačno kao jedan dokument, sukladno točki VII. (d) Javnog poziva.
(P79 i O79 objavljeni dana 30.08.2016., u 20:44 sati)


P78:   Imamo jedno pitanje vezano uz prijavu projekata. Naime, u dokumentaciji prvo piše da moramo predati potvrde o nekažnjavanju predstavnika udruge i voditelja projekta ali ne piše koliko dokument mora biti star. Nakon toga piše da će taj dokument osigurati sama Zaklada prije potpisivanja ugovora pa više nismo sigurni trebaju li obje potvrde ili ne.
Drugo, sporazum o partnerstvu ne postoji online. Znači li to da mi trebamo sami napisati neku izjavu?
(upit postavljen dana 30.08.2016., u 12:28 sati)

O78:   (i) Ukoliko pažljivije pročitate tekst Javnog poziva u pogledu točke II. (a), dodatni uvjeti, stavke 4 i 5, tada ćete vidjeti da se ne radi o istim stvarima. Naime, pravna osoba – prijavitelj, u sklopu Priloga prijavi, Skupina A, točka viii, dostavlja uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka za sve ovlaštene osobe za zastupanje i za voditelja / koordinatora programa / projekta, što se odnosi na točku II. (a), dodatni uvjeti, stavka 4 Javnog poziva, te se taj dokument za navedene fizičke osobe pribavlja na Općinskom sudu nadležnom prema mjestu prebivališta, dok uvjet iskazan u točki II. (a), dodatni uvjeti, stavka 5 Javnog poziva Zaklada „Hrvatska za djecu“ pribavlja po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa.

          Vezano za pitanje o starosti dokumenta „uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka“, odgovor na isto je dan u odgovoru na pitanje br. 1 (vidjeti odgovor O1, od dana 01.08.2016.) i na pitanje br. 60 (vidjeti odgovor O60, od dana 24.08.2016.), kao i u Obavijesti broj 8, objavljenoj dana 24.08.2016.

(ii) Ukoliko imate partnersku provedbu programa / projekta tada se očekuje da ste nekakvim dokumentom regulirali takvu suradnju u provedbi programa / projekta. Zaklada „Hrvatska za djecu“ ne propisuje, niti može to napraviti, pravnu formu kojom ste regulirati takvu suradnju. Stoga, DA, morate sami napisati nekakav sporazum ili što već smatrate prigodnim. Ukoliko još nemate takav ugovor, sporazum, memorandum ili nešto slično, onda ga morate, u proizvoljno odabranoj pravnoj formi, sklopiti prije podnošenja prijave i presliku istog priložiti prijavi.
(P78 i O78 objavljeni dana 30.08.2016., u 20:43 sati)


P77:   Molim pojašnjenje dokumentacije koju je potrebno priložiti uz Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata. Potrebno je priložiti dokaz pravne osobe da ima osigurani godišnji prihod za 2016. godinu. U objašnjenju piše da je to preslika proračuna, kakvog? Radi li se o financijskom planu ili kakvoj preslici proračuna, budući da je bilanca navedena u prilogu iii? Molim Vas za pojašnjenje kakav dokument se traži.
(upit postavljen dana 30.08.2016., u 10:13 sati)

O77:   S obzirom da iz pitanja nije jasno o kojem izvoru osiguranog godišnjeg prihoda se radi,  nismo u mogućnosti dati precizan odgovor. U svakom slučaju, radi se o dokumentu iz kojeg je vidljivo da vaša pravna osoba ima pravo na određeni prihod po određenoj osnovi, sve za 2016. godinu. To može biti npr. preslika državnog / županijskog/gradskog proračuna, preslika nekakvog rješenja, preslika nekakvog ugovora, preslika neke odluke, preslika neke uredbe, i drugo. Zaklada „Hrvatska za djecu“ pritom zadržava pravo u svakom trenutku zatražiti dodatne informacije i/ili dokumente, ukoliko to ocijeni potrebnim.

Dodatno želimo istaknuti da pod PRILOZI PRIJAVI, Skupina A, točka (iii) nije navedena bilanca, kako navodite, nego su navedeni godišnji financijski izvještaji, kojih je bilanca samo jedan dio pa svakako obratite pozornost na to prilikom podnošenja prijave.
(P77 i O77 objavljeni dana 30.08.2016., u 20:43 sati) 


P76:   Kada se radi o detaljima o sredstvima osiguranim iz drugih izvora, npr. o donacijama, da li je dovoljno napisati donacije poslovnih subjekata ili je potrebno nazivom navesti o kojim se poslovnim subjektima radi? Tj. koliko detaljno se trebaju opisati ta sredstva iz drugih izvora?
(upit postavljen dana 29.08.2016., u 16:23 sati)

O76:   MOŽETE navesti „donacije poslovnih subjekata“. Zaklada „Hrvatska za djecu“ zadržava pravo u svakom trenutku zatražiti dodatne informacije, ukoliko to ocijeni potrebnim.
(P76 i O76 objavljeni dana 30.08.2016., u 20:42 sati)


P75:   Skenirani statut naše Udruge iznosi preko 8.000 kb, a veličina dokumenata je ograničena na 750 kb. Uspjeli smo ga smanjiti na navedenu veličinu ali dokument je tada izgubio svoju oštrinu, tj. slabije je čitljiv. Zanima nas ako je prihvatljivo  poslati  dokument koji je u odgovarajućoj veličini, ali je zbog smanjene rezolucije slabije čitljiv? Ukoliko navedeno nije moguća opcija, možete li nas uputiti na koji način da pošaljemo dokument?  Operativni sustav- Windows 7
(upit postavljen dana 29.08.2016., u 13:08 sati)

O75:   Pošto je ovo pitanje postavljeno od iste pravne osobe u nešto drugačijoj formulaciji, ljubazno molimo da pogledate odgovora na to pitanje, tj. odgovor O74.
(P75 i O75 objavljeni dana 29.08.2016., u 14:43 sati)


 P74:   Molim Vas odgovor na sljedeća pitanja:

 1. (Upit vezan za Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata) 

Skenirani statut naše Udruge iznosi preko 8.000 kb, a veličina dokumenata je ograničena na 750 kb. Uspjeli smo ga smanjiti na navedenu veličinu ali dokument je tada izgubio svoju oštrinu, tj. slabije je čitljiv. Zanima nas ako je prihvatljivo  poslati  dokument koji je u odgovarajućoj veličini, ali je zbog smanjene rezolucije slabije čitljiv ? Ukoliko navedeno nije moguća opcija, možete li nas uputiti na koji način da pošaljemo dokument ? 

 1. (Upit vezan za projekt osiguravanja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2016./2017.)

Kada možemo očekivati raspisivanje javnog poziva vezano za projekt osiguravanja prehrane djece u osnovnim školama za školsku godinu 2016./2017.?
(upit postavljen dana 29.08.2016., u 11:08 sati)

O74:   (i) Dokle god je čitljiv, bit će prihvatljiv; ukoliko zaista nije nikako čitljiv, onda probajte priložiti u nešto većoj veličini ili kontaktirajte Tehničku podršku u svezi tog problema. Zaklada svakako zadržava pravo zatražiti svu dokumentaciju dodatno na uvid ako bude imala problem s čitanjem podataka.

(ii) Projekt prehrane djece nije povezan s ovim javnim pozivom te za njega nema Javnog poziva. Zaklada je u neposrednom kontaktu s osnivačima škola iz 9 hrvatskih županija s kojima provodi ovaj projekt, uključivo s onima iz vaše županije.
(P74 i O74 objavljeni dana 29.08.2016., u 14:41 sati)


P73:   Da li je potrebno potpisati životopis od strane voditelja projekta ili se može priložiti dokument koji nije ovjeren? (upit postavljen dana 27.08.2016., u 09:27 sati)

O73:   Životopise NIJE potrebno potpisati.
(P73 i O73 objavljeni dana 27.08.2016., u 13:24 sati)


P72: Molim Vas za odgovore na sljedeća pitanja:

 1. Na str. 15. u dijelu A- dokumenti koji se pribavljaju: (iii) navedeno je: GFI za 2015….odnosno Knjiga primitaka i izdataka- svaki dokument je potrebno skenirati i učitati zasebno, uključivo dostupne financijske izvještaje za 2016. godinu do zaključno 30.06.2016.. Dakle, ovdje se misli da zaseban dokument čini cjelovit GFI kao 1 dokument te Knjiga primitaka i izdataka također kao 1 dokument, a prilaže se ono što je primjenjivo?
 2. Ukoliko se pristupi aplikaciji „PRIJAVA na Javni poziv“, jedno od pitanja je Obveza izrade godišnjeg izvješća za 2015. godinu. Ukoliko je odgovor DA, izvješće je potrebno i priložiti. Da li GFI za 2015. te Izvješće o radu za 2015. godinu jesu jedno te isti dokumenti ili se radi o 2 različita dokumenta?
 1. Na 5. str. Javnog poziva navedeno je da je poželjno da projekt/program ima podršku lokalne/šire zajednice. Da li je potrebno priložiti odgovarajući dokaz kako bi se isto i dokazalo, npr. pribaviti pismo podrške te takav dokument priložiti s ostalom dokumentacijom uz prijavu?
 2. Kada se u projektu nabavlja određena oprema i tehnologija (npr. kamere, stativi za kamere i sl.), pod kojom se kategorijom ista unosi u troškovnik? Da li se može uvrstiti u kategoriju 4. Kupovina radne opreme i materijala ili neku drugu kategoriju?
  (upit postavljen dana 27.08.2016., u 09:22 sati)

O72:   (i) Knjiga primitaka i izdataka je predviđena za one pravne osobe koje imaju zakonsko pravo voditi jednostavno knjigovodstvo, dok su godišnji financijski izvještaji nužna obveza pravnih osoba koje vode dvojno knjigovodstvo. Znači, pravna osoba prilaže onu računovodstveno-financijsku dokumentaciju koju je obvezna izrađivati.

Vezano za prilaganje takve dokumentacije prijavi, svaki dokument prilažete zasebno – npr. Bilancu zasebno, Izvještaj o prihodima i rashodima ili Račun dobiti i gubitka prilažete zasebno, Bilješke uz financijske izvještaje zasebno, itd. Međutim, ukoliko sve te dokumente možete snimiti u jedan PDF dokument, a da pritom zadovoljite uvjet ograničenja 750 kb, možete ih snimiti / priložiti kao jedan dokument.

(ii) GFI za 2015 i Izvješće o radu nisu ista stvar. Naime, neke pravne osobe (kao npr. naša Zaklada „Hrvatska za djecu“) imaju, temeljem svojih općih akata, obvezu izrade godišnjeg izvješća o radu i dostave istog nadležnim tijelima pravne osobe i/ili Republike Hrvatske na uvid i suglasnost, a koje izvješće o radu je potpuno neovisno o GFI / KPI, koji su redovna zakonska obveza pravnih osoba u smislu financijskog poslovanja i računovodstva.

(iii) NIJE potrebno priložiti dokaz o tome u sklopu prijave, ali ako pravna osoba / projekt uistinu ima podršku lokalne/šire zajednice, bilo bi uputno da se to vidi kroz npr. pismo preporuke (posebno što je barem jedno pismo preporuke obvezno) ili barem da je to navedeno u Detaljnom prikazu programa / projekta te da je isto moguće potkrijepiti ukoliko Zaklada to zatraži.

(iv) Da, iz navedenog upita naše je razumijevanje da bi to bila radna oprema potrebna za provedu programa / projekta te u tom smislu, ispravno zaključujete, se to može navesti pod tu kategoriju troška (skupina 4 Troškovnika).
(P72 i O72 objavljeni dana 27.08.2016., u 13:23 sati)


P71:   Udruga [izbrisan naziv] jučer je prijavila projekt [izbrisan naziv] Zakladi „Hrvatska za djecu“. Prijava je zaprimljena. Danas smo izvršili poništenje prijave projekta, no nismo dobili povratnu informaciju o tome je li prijava poništena. Moramo li čekati vašu prijavu o poništenju projekta ili i bez nje možemo pristupiti ponovnoj prijavi?
(upit postavljen dana 26.08.2016., u 11:52 sati)

O71:   U slučaju kada izvršite poništenje prijave, možete odmah poslati novu (ponovljenu) prijavu. Povratni e-mail potvrde vezano za poništenje prijave ćete sigurno primiti. Znači, možete slati novu prijavu bez da čekate primitak e-maila koji potvrđuje poništenje prethodno poslane prijave.
(P71 i O71 objavljeni dana 27.08.2016., u 08:53 sati)


P70:   S obzirom da nemamo osigurani godišnji prihod možemo tražiti financiranje do 49.999,00 kn. Naš troškovnik iznosi 95.250,00 kn. U slučaju da dobijemo sredstva od Vas, dali možemo ostatak tražiti iz drugih izvora ili bi se to smatralo dvostrukim financiranjem?
(upit postavljen dana 26.08.2016., u 10:37 sati)

O70:   Kao i svi drugi prijavitelji na Javni poziv, možete prijaviti program / projekt vrijednosti od 10.000,00 kn do 250.000,00 kn (odnosi se na iznos sredstava koji tražite od Zaklade). Međutim, kao pravna osoba koja nema osigurani godišnji prihod imate mogućnost tražiti od Zaklade financiranje u punom iznosu programa / projekta, tj. do 100% za programe / projekte vrijednosti do 49.999,99 kn, dok za programe / projekte koji prelaze tu vrijednost (u dijelu koji financira Zaklada) možete tražiti sufinanciranje od strane Zaklade do najviše 75% ukupno planirane financijske vrijednosti programa / projekta, dok preostalih najmanje 25% morate osigurati iz vlastitih sredstava i/ili drugih izvora financiranja. To znači da ako npr. imate projekt ukupne vrijednosti 49.000,00 kn za njega možete ostvariti financiranje od Zaklade u cjelokupnom iznosu – 100%, 49.000,00 kn; s druge strane, ukoliko npr. imate projekt ukupne vrijednosti 123.000,00 kn za njega možete ostvariti sufinanciranje od Zaklade u vrijednosti od najviše 75%, 92.250,00 kn, dok za preostalih 25%, 30.750,00 kn morate omogućiti sredstva iz vlastitih ili drugih izvora.
(P70 i O70 objavljeni dana 26.08.2016., u 17:36 sati)


 P69:   Zanima me ukoliko smo prošle godine proveli pilot program, kojeg bi ove godine htjeli pretvoriti u program i sufinancirati od vaše Zaklade trebamo li detaljno objasniti kako smo proveli pilot program te ukoliko treba možemo li to napraviti u prvom pitanju odnosno u detaljnom opisu programa?
(upit postavljen dana 26.08.2016., u 09:12 sati)

O69:   Ne trebate detaljno pojašnjavati u sklopu prijave ranije provedeni pilot program, ali svakako navedite na prikladnom mjestu da se radi o programu koji je nastao / razvijen na temelju pilot programa iz tog i tog razdoblja, a koji je polučio, pretpostavljamo, uspješne rezultate pa ga sada razrađujete iz tog i tog razloga.
(P69 i O69 objavljeni dana 26.08.2016., u 17:35 sati)


P68:   Postoji li mogućnost pregleda poslane prijave, tako da sami možemo još jednom eventualno provjeriti jesmo li sve poslali u skladu sa prijavom? Ako postoji, kako možemo pregledati poslano?
(upit postavljen dana 25.08.2016., u 15:37 sati)

O68:   NE, ne postoji mogućnost pregleda jednom poslane prijave za niti jednu pravnu ili fizičku osobu sve do trenutka isteka trajanja Javnog poziva, iz razloga osiguranja potpune transparentnosti postupka – isto je precizno utvrđeno točkom IX. (d) Javnog poziva. Kada ste uspješno poslali prijavu, na e-mail ste trebali primiti potvrdu da je prijava uspješno zaprimljena te da je ista dobila svoj jedinstveni identifikacijski (ID) broj. U takvom e-mailu je ujedno prikazano 15 ključnih identifikacijskih podataka iz Vaše prijave te molimo da njih dobro pregledate i ukoliko je bilo koji od njih netočan, da poništite podnesenu prijavu i uputite novu,  uz dodatnu provjeru svakog podatka, iz razloga što je poništenje jednom podnesene prijave i podnošenje nove prijave za isti program moguće učiniti samo jedanput (sukladno točki IX. c, stavak 2 Javnog poziva). Upute za poništenje podnesene prijave, primili ste u e-mailu potvrde primitka prijave.
(P68 i O68 objavljeni dana 25.08.2016., u 17:54 sati)


P67:   Upravo smo poslali ispunjenu prijavnicu, no daljnjim uvidom smo vidjeli da smo kod prijava ukupno ostvarenih programa sa javnih natječaja naveli najveći dobiveni iznos umjesto PROSJEČAN iznos, moramo li i možemo li u slučaju da nam je to greška ponovno pisati prijavu?
(upit postavljen dana 25.08.2016., u 15:17 sati)

O67:   Navedeno NE predstavlja eliminacijski kriterij za podnesenu prijavu i ako se potkrade pogreška takve vrste ista vas neće automatski eliminirati iz postupka pregleda i ocjene prijava, ali takvu pogrešku i ispravan podatak svakako morate službeno istaknuti prema Zakladi (i to kao nehotičnu pogrešku) prije eventualnog sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava, iz razloga što ste na kraju prijavnog obrasca potvrdili da su podaci iskazani u prijavi istiniti. Ukoliko želite biti 100% sigurni da vam je prijava u svakom pojedinom dijelu istinito prikazana, predlažemo da postojeću prijavu poništite te predate novu uz dodatnu provjeru svakog podatka, iz razloga što je poništenje jednom podnesene prijave i podnošenje nove prijave za isti program moguće učiniti samo jedanput (sukladno točki IX. c, stavak 2 Javnog poziva). Upute za poništenje podnesene prijave, primili ste u e-mailu potvrde primitka prijave.
(P67 i O67 objavljeni dana 25.08.2016., u 17:53 sati)


P66:   Kao udruga želimo se prijaviti na vaš natječaj za financiranje projekta. S obzirom na to da se udruga bavi rehabilitacijom i terapijom djece s teškoćama u razvoju, radi kvalitetnije usluge potreban nam je radni terapeut kojem bi financirali plaću za godinu dana. Također bi zaposlili voditelja projekta tijekom trajanja cijelog projekta, odnosno na 15 mjeseci. Napominjemo da troškovi dviju plaća iznose 201.825,00 kn, a neophodne su za projektne aktivnosti. Zanima nas da li pod prihvatljive troškove ovog Poziva spadaju plaće s putnim troškovima i da li će se uzeti u obzir prijavitelji čiji troškovi po projektu iznose 250.000,00 kn?
(upit postavljen dana 25.08.2016., u 10:26 sati)

O66:   Iz danih informacija, odgovaramo da je moguće sufinanciranje rada ljudskih resursa, čak i kada isti čine glavninu troškova, ali je razumijevanje i odobrenje takvog Troškovnika podložno tome da ste detaljno i vrlo jasno prikazali i obrazložili potrebu prijavljenog programa / projekta, odnosno krajnjih korisnika upravo za ljudskim resursima koje navodite u Troškovniku. Pritom ističemo da sufinanciranje angažmana voditelja / koordinatora projekta mora biti jako dobro obrazloženo u smislu da se uistinu iz danih detalja u prijavi vidi potreba za prikazanim radom i količinom rada takve osobe, jer dok određena vrsta terapeuta svoj rad neminovno dokazuje neposrednim radom s krajnjim korisnikom, dotle rad voditelja/koordinatora projekta može biti u većem i manjem opsegu pa je potrebno detaljno obrazložiti opseg i količinu rada takve osobe i visinu naknade koja se traži za istu.

Vezano za putne troškove, molimo da obratite na relevantne odredbe nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava koje reguliraju takve troškove u smislu (ne)prihvatljivosti (molimo vidjeti članak 8.2. c nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava).

Kako je točkom IV. (a) Javnog poziva predviđeno da će Zaklada temeljem tekućeg Javnog poziva sufinancirati programe i projekte u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn, odnosno najvišem pojedinačnom iznosu od 250.000,00 kn, pri čemu se ti iznosi odnose na dio Troškovnika koji sufinancira Zaklada, iz toga proizlazi kako će se uzeti u razmatranje i ocjenu od strane Povjerenstva svi programi i projekti kojima se traži sufinanciranje od strane Zaklade do najviše 250.000,00 kn, sve podložno primjeni selekcijskih kriterija sukladno relevantnim odredbama Javnog poziva iz točke V.
(P66 i O66 objavljeni dana 25.08.2016., u 17:52 sati)


 P65:   Prijavljujem projekt na otvoreni natječaj te imam problem s veličinom priloga. Naime, naš financijski izvještaj i u najmanjoj rezoluciji ima veličinu od 1900 KB što skoro trostruko prelazi dopuštenu veličinu od 750 KB. Molim Vas savjet na koji način da stavimo izvješće jer ne postoji način kako da ono bude u manjoj veličini.
(upit postavljen dana 25.08.2016., u 08:42 sati)

O65:   Kao što smo jednom ranije odgovorili na sličan upit (P/O32), predlažemo da probate na još neki način smanjiti veličinu takve datoteke (molimo vidjeti preporuke u okviru Tehničkih smjernica i uvjeta za podnošenje prijave) i potom svakako probajte učitati(eng. upload) dokumenta u postojećoj veličini. Ukoliko ipak imate problema s učitavanjem takvog dokumenta, ljubazno molimo kontaktirajte Tehničku podršku sukladno danim uputama u naprijed spomenutom dokumentu.
(P65 i O65 objavljeni dana 25.08.2016., u 17:52 sati) 


P64:   Tražili bismo sufinanciranje programa radionica na kojima zajedno sudjeluju roditelji i djeca, tj. konkretno  [izbrisan naziv programa].  Hoće li nam moći biti sufinanciran program gdje sudjeluju roditelji i bebe?
(upit postavljen dana 24.08.2016., u 14:51 sati)

O64:   S obzirom da su bebe nedvojbeno i nužno vezane za roditelje te mogućnost podrške istima bez prisutnosti i sudjelovanja roditelja nije moguća iz objektivnih razloga, a podložno tome da valjano obrazložite svoj program / projekt i neposrednu/posrednu korist istog za bebe, takav program bi trebao biti prihvatljiv za (su)financiranje, a sve bez da pritom prejudiciramo odluku Povjerenstva u svezi tog programa.
(P64 i O64 objavljeni dana 24.08.2016., u 18:02 sati)


P63:   Zahvaljujemo se na pojašnjenju na tri pitanja koje smo Vam uputili, ali naišli smo na još neke nejasnoće. Sukladno Javnom pozivu za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, 01.08.2016. tražimo pojašnjenje na pitanje u vezi priloga detaljnog prikaza programa i troškovnika. Da li obrazac detaljan prikaz programa i troškovnik nakon popunjavanja treba ovjeriti i potpisati od strane odgovorne osobe (iako obrazac detaljnog prikaza programa nema predviđeno mjesto za potpis) i skenirati i priložiti skeniranu verziju ili samo prilažemo dokument u wordu i excelu.
(upit postavljen dana 24.08.2016., u 13:41 sati)

O63:   NE, za potrebe podnošenja valjane prijave na Javni poziv, nije potrebno potpisivati i ovjeravati niti Detaljan prikaza programa / projekta niti Troškovnik. Znači, kada završite izradu ta dva dokumenta u wordu, odnosno excelu samo iste snimite u PDF formatu i kao takve ih priložite svojoj prijavi.

Naime, na samom kraju elektroničkog obrasca prijave se nalaze tri rečenice / izjave koje potvrđujete klikom potvrde, a zadnja od njih kaže cit. „Osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe – prijavitelja upoznata je i suglasna sa sadržajem ove prijave te je suglasna s podnošenjem ove prijave.“ Kako sadržaj prijave čine i svi njezini prilozi, tako citiranom izjavom, a kada istu potvrdite klikom u sklopu prijave, zapravo „potpisujete i ovjeravate“, između ostalog i Detaljan prikaz programa / projekta i Troškovnik.
(P63 i O63 objavljeni dana 24.08.2016., u 18:02 sati)


P62:   Udruga [izbrisan naziv] prijavljuje projekt na Vaš objavljeni Javni poziv te nam nije jasno da li se prihvaća sufinanciranje Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva ili ne?
(upit postavljen dana 24.08.2016., u 13:31 sati)

O62:   Nije nam jasan postavljeni upit. Ukoliko ste pod ovim pitanjem mislili da li je prihvatljivo financiranje iz drugih izvora, ukoliko takav drugi izvor predstavlja Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, odgovor je DA, jer za potrebe ovog Javnog poziva, drugi izvor financiranja može biti bilo koja pravna ili fizička osoba.
(P62 i O62 objavljeni dana 24.08.2016., u 18:01 sati)


P61:   Gledajući vaše tumačenje da u sumu  prihoda pravne osobe dolaze i plaće zaposlenika, smatra da je ponuda Zaklade Hrvatska za djecu teško primjenjiva na osnovne ili srednje škole budući da nas plaće zaposlenika svrstavaju u kategoriju pravnih osoba čiji prihodi uvelike prelaze 250.000 kn. Time bi škole morale projekte financirati u iznosu od 65% ukupne vrijednosti projekta što je dosta nepovoljna situacija za obrazovne ustanove. Molimo pojašnjenje! (upit postavljen dana 24.08.2016., u 13:22 sati)

O61:   Žao nam je ukoliko uvjete Javnog poziva smatrate nepovoljnom situacijom za obrazovne ustanove kao što su osnovne i srednje škole, ali uvjeti Javnog poziva, barem ovog, su kako stoji u tekstu Javnog poziva. Ujedno ističemo kako su sveukupne potrebe obrazovnih ustanova poput osnovnih i srednjih škola, prije svega, odgovornost Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava i njihovih osnivača, a koji skupno i povremeno pojedinačno pružaju financijsku i drugu vrstu podrške istima, dok uloga Zaklade „Hrvatska za djecu“ može biti podržati poneki kvalitetan projekt ili program takvih obrazovnih ustanova putem sufinanciranja u određenom postotku.
(P61 i O61 objavljeni dana 24.08.2016., u 18:01sati) 


 P60:   Udruga [izbrisan naziv] prijavljuje se na raspisani poziv te imamo pitanja:

 1. Ako udruga prijavljuje dva različita projekta mora li dva puta proći proceduru prijave putem on line obrasca?
 2. Da li na potvrdi o nekažnjavanju mora biti navedeno da se traži u svrhu prijave na natječaj ili je prihvatljiva i neka druga ( radi zapošljavanja)
 3. Mora li dodatna dokumentacije (Ostali dokumenti) biti ovjerena (žig potpis pravne osobe)?
  (upit postavljen dana 24.08.2016., u 13:21 sati)

O60:   (i) DA, za svaki pojedinačni / zasebni program ili projekt, podnosite po jednu prijavu. Znači, u slučaju dva projekta, podnosite dvije prijave putem predviđenog elektroničkog obrasca. Svaka takva prijava će dobiti svoj jedinstveni identifikacijski (ID) broj. Također, nemojte zaboraviti u dokumentu Detaljan prikaz programa / projekta, pod točkom 13. Navesti redoslijed prioritetnosti razmatranja. S tim u svezi, pogledajte i odgovor pod O39 (i).

(ii) Idealno, bilo bi dobro da na uvjerenju o nekažnjavanju piše da je izdano u svrhu prijave na Javni poziv. Međutim, kako je dozvoljeno da takvo uvjerenje bude staro do 6 mjeseci, tako je moguće da one fizičke osobe koje su ranije pribavile takva uvjerenja u drugu svrhu, mogu imati uvjerenja na kojima piše da se izdaju u neku drugu svrhu – u tom slučaju svakako provjerite da li na takvom uvjerenju piše da se isto izdaje samo i izričito u svrhu koja je na njemu navedena, jer u tom slučaju takvo uvjerenje neće biti prihvatljivo. Ujedno podsjećamo da je predmetno uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka potrebno pribaviti za sve osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, kao i za koordinatora/voditelja programa/projekta.

(iii) Ovisi o čemu se radi. Ukoliko je u pitanju nekakvo očitovanje, službena potvrda, ugovor i sl. tada da i to od strane nadležnih / odgovornih osoba.
(P60 i O60 objavljeni dana 24.08.2016., u 18:00 sati)


P59:   Ukoliko je Udruga bila u blokadi 2 dana, što je vidljivo na BON 2, dali se može prijaviti na Vaš natječaj?
(upit postavljen dana 24.08.2016., u 11:26 sati)

O59:   Iako se radi o iznimno kratkom razdoblju trajanja blokade, nažalost, tekući Javni poziv ne predviđa mogućnost iznimki od tog uvjeta. Međutim, uzet ćemo isto u obzir i razmotriti da eventualno u sljedećem Javnom pozivu za pravne osobe predvidimo mogućnost iznimki kada se radi o ovako kratkom razdoblju trajanja blokade.
(P59 i O59 objavljeni dana 24.08.2016., u 14:58 sati)


P58:   Slijedom O42:   (i) U vašem slučaju, za 2016. priložite Knjigu primitaka i izdataka iz ove godine zamolili bismo Vas samo još kratko pojašnjenje. U dogovoru s našim knjigovodstvenim servisom, sve primitke i izdatke vodimo u elektroničkom obliku tj. u excel tablici. Rečeno nam je da je to u skladu sa zakonom. Pitanje je: Možemo li predati ovjerenu, potpisanu i skeniranu tu tablicu ili je nužno predati skenirani original Knjige primitaka i izdataka?
(upit postavljen dana 24.08.2016., u 09:56 sati)

O58:   MOŽETE, obavezno neka osoba ovlaštena za zastupanje udruge potpiše i pečatom udruge ovjeri isto te zatim skenirajte i priložite. Zaklada „Hrvatska za djecu“ pritom zadržava pravo provjeriti navod iz ovog pitanja u smislu zakonske opravdanosti takvog vođenja Knjige primitaka i izdataka te podložno tome tražiti dodatne provjere u kasnijem dijelu postupka ocjene prijava.
(P58 i O58 objavljeni dana 24.08.2016., u 14:57 sati)


P57:   Udruga čija sam predsjednica je članica jedne nacionalne Platforme. Za 2016. Platforma je dobila sredstva od Nacionalne zaklade u određenom iznosu (sredstva su do 30.9.2016., mogućnost nastavka je sufinanciranja je nepoznata zbog trenutnog stanja u Nacionalnoj zakladi) te je dio sredstava je išao na pilot program kojeg sad želimo pretvoriti u program te prijaviti Vašoj zakladi za sufinanciranje. Jedna stavka u troškovniku platforme je iznos koji ide meni za organizaciju i koordinaciju aktivnosti socijalizacije djece, sredstva za aktivnosti su bila također sufinancirana ali strogo namjenski. Zanima me spadaju li ta sredstva u osigurani prihod (za godinu dana iznos je bio 17000kn)?

(upit postavljen dana 24.08.2016., u 08:51 sati) 

O57:   Nažalost, pošto nam nije poznat sadržaj ugovora ili sličnih akata, koji su sklopljeni u tu svrhu, kao što nam nije poznat niti princip po kojem spomenuta Platforma funkcionira te nam nisu poznata prava, obveze i mehanizam raspodjele i korištenja financijskih sredstava odnosne Platforme i Vaše udruge, nismo u mogućnosti dati vam očekivani odgovor. Predlažemo da sukladno najboljim svojim mogućnostima, a sukladno pojašnjenjima danim u svezi osiguranog godišnjeg prihoda unutar teksta Javnog poziva, tijekom radionica i putem sekcije pitanja / odgovori, procijenite da li navedeni prihod spada u osigurani godišnji prihod. Načelno govoreći, bez ikakve obveze postupanja pritom za Zakladu „Hrvatska za djecu“ i/ili članove Povjerenstva, ukoliko je tih 17.000,00 kn bilo strogo namjenski putem točno određenog projekta/programa, to ne bi predstavljalo osigurani godišnji prihod za potrebe ovog Javnog poziva; međutim, ujedno predlažemo da svakako pogledate odgovore dane pod O36, O29 i O22, za eventualno dodatno razumijevanje vaše situacije u svezi s potporom putem Platforme, odnosno putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
(P57 i O57 objavljeni dana 24.08.2016., u 13:58 sati)


P56:   Vezano uz podnošenje prijave za (su)financiranje programa i projekata, temeljem Javnog poziva objavljenog 01. kolovoza 2016. g., dostavljamo upit kao u nastavku:

S obzirom da imamo osiguran godišnji prihod za 2016. godinu, onda ne dostavljamo Izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću (točka VII. (e), skupina B, stavka iv)?

Kao dokaz da imamo osiguran godišnji prihod za 2016. godinu dali je dovoljno priložiti na memorandumu Udruge Izjavu i kopiju Ugovora? Tu dokumentaciju onda stavljamo pod stavku „Ostali dokumenti“ u elektroničkoj prijavi?
(upit postavljen dana 24.08.2016., u 07:57 sati)

O56:   (i) Molimo pogledajte odgovor O51 (i) koji je dan na pitanje P51 – 1, jer je isti potpuno primjenjiv i na vaše pitanje.

(ii) Dodatno na odgovor sadržan u O51 (i), u slučaju kada imate osigurani godišnji prihod, ne izrađujete niti potpisujete nikakvu izjavu (svi obrasci predviđeni za ovaj Javni poziv, a koje treba ispunjavati, su objavljeni uz Javni poziv). O tome što moguće predstavlja dokaz godišnjeg osiguranog prihoda, možete se informirati putem odgovora O49 koji je dan na pitanje P49. Tu dokumentaciju prilažete u svezi s poljem kojem je za to predviđeno Prilozima prijavi, Skupina A; odgovor je sadržan u odgovoru O51 (i).
(P56 i O56 objavljeni dana 24.08.2016., u 13:57 sati)


 P55:   Imam pitanje: banka nam je dala BON2 za zadnja 2 mjeseca. Jesu li zadnja 2 mjeseca dovoljna da se takav BON 2 priloži? 

(upit postavljen dana 23.08.2016., u 22:41 sati)

O55:   NISU, BON-2 treba pokriti razdoblje od (najmanje) 180 dana (6 mjeseci) iz razloga što dio općih uvjeta Javnog poziva, kako su isti iskazani u točki II. (a) stavka 6, kaže cit. „službeni poslovni račun pravne osobe – prijavitelja nije bio blokiran u razdoblju od najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja prijave za (su)financiranje programa / projek(a)ta“. U navedenom slučaju, predlažemo da zatražite BON-2 ponovo, a koji će pokrivati potrebno razdoblje. U slučaju da eventualno imate novootvoreni poslovni račun pa nije moguće dobiti na razdoblje od 180 dana, tada predlažemo da zatražite (prethodne poslovne banke) isto za ranije korišteni račun.
(P55 i O55 objavljeni dana 24.08.2016., u 13:56 sati)


P54:   Kao gradska ustanova imamo osiguran godišnji prihod. Zanima me dostavljamo li tada izjavu da IMAMO osiguran godišnji prihod ili ju uopće ne dostavljamo? Te, jeli financijski plan dovoljan dokaz da imamo osigurana sredstva? Također Vas molim informaciju, mora li taj financijski plan biti potpisan i ovjeren pečatom od strane osobe koja zastupa Ustanovu ili od gradskog vijeća, obzirom da smo Gradska ustanova i financijski plan usvaja Gradsko vijeće?
(upit postavljen dana 23.08.2016., u 15:26 sati)

O54:   (i) Molimo pogledajte odgovor O51 (i) koji je dan na pitanje P51 – 1, jer je isti potpuno primjenjiv i na vaše pitanje.

(ii) U slučaju ako iz bilo kojeg razloga prijavi prilažete i financijski plan za 2016. godinu, tada isti treba biti usvojen od nadležnog tijela ustanove koje usvaja taj financijski plan i to treba biti vidljivo – bilo iz pratećeg dokumenta, bilo putem potpisa/pečata odgovorne osobe.
(P54 i O54 objavljeni dana 23.08.2016., u 18:30 sati)


P53:   Naša ustanova [izbrisan naziv], ustanova je koja posluje u sklopu gradske riznice. Ustanova postoji kao pravna osoba (ustanova), ali ne posjeduje svoj ž-r u određenoj poslovnoj banci, a sve financijske transakcije u i za njegovo ime obavlja Grad  preko jedinstvenog ž-r riznice kojemu je vlasnik Grad [izbrisan naziv].

Izdavanjem BON 2 od strane FINE prikazali bi se opći podaci o vlasniku računa-Grad [izbrisan naziv] kao i podaci o solventnosti ž-r riznice, a ne nas kao ustanove.

Hoće li nam BON2 Grada biti prihvatljiv?
(upit postavljen dana 23.08.2016., u 14:51 sati)

O53:   Iz danih informacija nije nam potpuno jasno o kakvoj točno pravno-financijskoj strukturi se točno radi, ali načelno odgovarajući – HOĆE, ukoliko se uistinu radi o takvim iznimnim okolnostima, priznat će se, samo morate ovo što ste ovdje naveli svakako navesti na prikladnom mjestu unutar svoje prijave. U prijavnom obrascu, također, predlažemo da pod Priloge prijavi, Skupina B, Ostali dokumenti priložite neki dokument iz kojeg je vidljivo to što navodite – da financijske transakcije u ime i za račun vaše ustanove provodi Grad, ukoliko to već nije vidljivo iz Statuta ustanove kojeg ste svakako dužni priložiti prijavi.
(P53 i O53 objavljeni dana 23.08.2016., u 18:29 sati)


P52: Molim Vas da mi vezano na odredbe Javnog poziva za sufinanciranje koji Zaklada trenutačno provodi odgovorite na nekoliko pitanja:

 1. Da li je već u trenutku podnošenja prijave potrebno imati sklopljene Ugovor o djelu sa provoditeljima aktivnosti?
 1. Ukoliko je odgovor na pitanje 1. potvrdan, trebaju li se skenovi istih priložiti prijavi?
 1. Ukoliko se Ugovori potpisuju prije podnošenja prijave, je li prihvatljivo iste sastaviti uz zadržavanje mogućnosti jednostranog raskida Ugovora do dana početka provedbe programa (koji bi u Ugovoru bio konkretno definiran, naravno) u slučaju nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije programa.
  (upit postavljen dana 23.08.2016., u 13:51 sati)

O52:   (i) NE, u trenutku podnošenja prijave nije potrebno imati sklopljene predviđene Ugovore o djelu s provoditeljima aktivnosti, ali isti svakako moraju biti sklopljeni prije ostvarivanja prvog troška temeljem njih. Također, bilo bi poželjno da u trenutku sastavljanja Troškovnika u njemu već navedete prezimena i imena osoba za čiji rad se traži (su)financiranje, ali ako to baš nikako ne može biti poznato u trenutku podnošenja prijave, tada ih prikažite općenito – npr. suradnik 1, logoped.

(ii) Čak i da imate sklopljene ugovore o djelu u trenutku podnošenja prijave, uz Troškovnik NE prilažete nikakve dokaze u ovoj fazi Javnog poziva (podnošenje prijave), ali Zaklada zadržava pravo zatražiti ih na uvid u bilo kojem kasnijem trenutku.

(iii) Naravno, to bi čak bilo uputno napraviti kako biste pravno osigurali svoju pravnu osobu od mogućih obveza koje možda nećete moći ispuniti ukoliko ne primiti sufinanciranje za prijavljeni program / projekt. Vezano za konkretnu pravnu formulaciju tog dijela ugovora, nismo ovlašteni savjetovati vas.
(P52 i O52 objavljeni dana 23.08.2016., u 18:28 sati)


P51: Sukladno Javnom pozivu za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, 01.08.2016. tražimo pojašnjenja na slijedeća pitanja:

 1. Udruga koja ima osiguran godišnji prihod, da to mjesto gdje se prilaže spomenuta Izjava ostavimo prazno (ne prilažemo ništa) i prelazimo na slijedeću stavku?
 1. Sve izjave koje se prilažu u prijavi na Vašoj stranici su u PDF i nemaju mogućnost popunjavanja računalom. Kako ih popuniti? Da li možemo rukom?
  (upit postavljen dana 23.08.2016., u 13:41 sati)

O51: (i) Tako je, ona pravna osoba koja ima osigurani godišnji prihod u smislu ovog Javnog poziva, ne potpisuje i ne predaje izjavu koja je za to predviđena u obrascu prijave pod Prilozi prijavi, Skupina B, Izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću (točka VII. e, skupina B, stavka iv). Znači, u tom slučaju to polje ostavljate prazno i ne prilažete ništa, ali kao pravna osoba koja ima osigurani godišnji prihod prilažete dokument koji to potvrđuje pod Prilozi prijavi, Skupina A, Dokaz osobe da ima osigurani godišnji prihod za 2016. godinu, sukladno točki IV. G stavak 2 Javnog poziva.

          Znači, svaka pravna osoba prilaže ili dokaz pod skupinom priloga A (pravne osobe koje imaju osigurani godišnji prihod) ili izjavu pod skupinom priloga B (pravne osobe koje nemaju osigurani godišnji prihod).

(ii) Tako je, te 4 izjave koje se prilažu unutar skupine priloga B su objavljene u PDF formatu – pravna osoba ih treba isprintati, potpisati / pečatirati i skenirati u PDF format te kao takve priložiti prijavi. Predviđena mjesta za unos podataka ispisujete rukom, uputno štampanim slovima radi bolje čitljivosti.
(P51 i O51 objavljeni dana 23.08.2016., u 16:37 sati)


P50:   Zanima nas da li je prihvatljivo prijaviti projekt Izgradnja/opremanje dječjeg igrališta, uz napomenu da bi igralište bilo prilagođeno i za djecu s posebnim potrebama? (upit postavljen dana 23.08.2016., u 13:21 sati)

O50:   DA, može se prijaviti i projekt adaptacije ili opremanja dječjeg igrališta. Bitno je da potrebu, svrhu i ciljeve, kao i krajnje korisnike dobro obrazložite / prikažete u dokumentu Detaljan prikaz programa / projekta. Ukoliko bi takvo dječje igralište, po provedenom projektu ili uz pomoć njega, bilo prilagođeno i kategoriji djece s posebnim potrebama to vam daje dodanu vrijednost projektu i svakako će biti uzeto u obzir prilikom ocjenjivanja prijave za takav projekt.
(P50 i O50 objavljeni dana 23.08.2016., u 16:36 sati)


P49:   Zainteresirani smo za prijavu projekta na objavljeni Javni poziv te imamo upit vezan za točku IV.(g) – dokazivanje „osiguranog godišnjeg prihoda“ Javnog poziva. Obzirom da smo javna ustanova, osnovna škola, kojoj su sredstva osigurana iz dva izvora, državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave, molimo Vas da nam pojasnite kojom točno primjerenom poslovnom dokumentacijom možemo dokazati „osigurani godišnji prihod“ za 2016.g. te koja institucija nam izdaje traženu dokumentaciju.
(upit postavljen dana 23.08.2016., u 12:07 sati)

O49:   Prilažete one dokumente iz kojih je vidljivo da vam se po nekoj osnovi iz određenog izvora osigurava određeni prihod za potrebe poslovanja, za 2016. godinu (to može npr. biti preslika neke uredbe, proračuna, rješenja, odluke, ugovora, izjave davatelja sredstava i slično) i tako za svaki izvor.
(P49 i O49 objavljeni dana 23.08.2016., u 16:35 sati)


P48:   Unaprijed Vam se zahvaljujemo na danim informacijama, a vezanim uz sljedeća pitanja: 

 1. Udruga se primarno financira putem projektnih sredstava JLRS i državnog proračuna (Natječaji MZOS-a, MSPM-a i MK), a koja su namjenski pribavljena te se namjenski troše za specifične troškove pojedinih projekata. Ukoliko smo dobro shvatili, takva sredstva ne spadaju u osiguran godišnji prihod Udruge.; 
 2. Uz navedena sredstva, udruga povremeno članovima korisnicima i trećim osobama pruža usluge najma glazbene opreme. Takvi prihodi nisu stalni, odnosno ne postoji predviđeni i siguran mjesečni ili godišnji prihod, već ovisi o potražnji. Također, tako dobivena sredstva namjenski se troše za zapošljavanje jednog studenata u udruzi. da li takvi prihodi spadaju u osigurani godišnji prihod Udruge?; 
 3. Također, prilikom organizacije koncerata i festivala, Udruga ostvaruje prihode od prodaje ulaznica, a koji se većinom namjenski troše za pokriće troškova organizacije istih ( za isti događaj ili buduće događaje Udruge) – da li takvi prihodi spadaju u osigurani godišnji prihod Udruge? ( valja napomenuti da su prihodi od ulaznica, kao i troškovi organizacije događanja također nepredvidljive prirode); 
 4. Stavke za koje pravna osoba – prijavitelj naznači da traži (su)financiranje od strane Zaklade ne mogu biti prethodno ili kasnije (su)financirane iz vlastitih i/ili drugih izvora. Ukoliko smo za predmetni Projekt koji planiramo prijaviti za sufinanciranje primili sredstva od strane HBORA ( a koja nisu dovoljna za provedbu svih predviđenih aktivnosti), a neizvjestan je primitak sredstava od strane MSPM-a i MZOS- a ( na čije natječaje smo prijavili sufinanciranje drugih troškova Projekta – rezultati još nisu poznati). S obzirom na neizvjesnu prirodu rezultata već poslanih prijava,  na koji način se postupa ukoliko na Vaš natječaj prijavimo iste troškove Projekta kao i na natječaje MZOS-a ili MSPM-a, a zatim se odobre sredstva svih donatora? Da li je prije potpisivanja ugovora moguća prenamjena sredstava kako ne bi došlo do dvostrukog financiranja? 
 5. Glede sporazuma o suradnji s partnerima ( konkretno obrazovne ustanove) – da li postoje specifični propisani obrasci sporazuma? Da li se može priložiti preslika već potpisanih sporazuma prilikom prijava na natječaje MSPM-a i MZOS-a? 
 6. Glede preporuke za pravnu osobu –  Da li se može priložiti preslika već sastavljenih preporuka prilikom prijava na natječaje MSPM-a i MZOS-a?
  (upit postavljen dana 23.08.2016., u 07:56 sati)

O48:   (i) Sva financijska i (ne)materijalna sredstava koje su primljena za aktivnosti jedinstvenih, precizno utvrđenih projekata pojedine pravne osobe te koja se temeljem sklopljenih ugovora ili sličnih akata s davateljem financijskih sredstava moraju utrošiti strogo namjenski (uz obvezu povrata istih, u suprotnom slučaju) samo i isključivo za troškove tog projekta NEĆE se smatrati osiguranim godišnjim prihodom u 2016. godini za potrebe ovog Javnog poziva.

Međutim, ovdje svakako skrećemo pozornost na to da ukoliko se radi o programima i/ili višegodišnjim projektima (koji u stvarnosti nalikuju programima), a isti pritom predstavljaju glavnu ili, čak, jedinu aktivnost pravne osobe, tada bi se ta sredstva, podložno stvarnim okolnostima, mogla smatrati osiguranim godišnjim prihodom.

(ii) Odgovor na ovo pitanje, podložan je stvarnim podacima i okolnostima stoga nije moguće dati precizan odgovor. Načelno gledano, ako je ovako kako ste u pitanju prikazali i ako se radi o manjim iznosima, isto bi se izgledno izostavilo iz kategorije osiguranog godišnjeg prihoda za potrebe ovog Javnog poziva, ali može biti i obrnuto (sve ovisi o relevantnim podacima u vašim godišnjim financijskim izvještajima i Statutu udruge).

(iii) Odgovor na ovo pitanje bi bio sličan u svojem sadržaju odgovoru na prethodno pitanje.

Međutim, a s obzirom da u dva slučaja postavljate takav upit, nužno je istaknuti da ukoliko su i prethodno navedeno i ovdje navedeno redovne aktivnosti vaše udruge temeljem kojih stječete prihod i financirate troškove poslovanja udruge, a posebno ukoliko se još pritom radi i o većim iznosima, tada bi se isto moglo tretirati kao osigurani godišnji prihod, jer isti moguće ne predstavljaju povremeni nesigurni prihod, nego vrlo dobar i relativno sigurna prihod udruge. Stoga, morate ćete sami procijeniti svoje okolnosti i vidjeti što je stvarni slučaj za vašu pravnu osobu.

(iv) Taj dio Javnog poziva koji ste citirali podrazumijeva to da ukoliko sklopite Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, omjer/raspodjela ukupnog troška po izvorima financiranja podrazumijeva da za stavke koje pokriva Zaklada „Hrvatska za djecu“ ne postoji dvostruko financiranje od ranije niti će ga biti kasnije te da nema zamjene stavki troškovnika po izvorima financijskih sredstava. Ukoliko vam u razdoblju između prijave na ovaj Javni poziv i sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava još neka strana odobri sufinanciranje stavki koje ste prijavili Zakladi, tada ćete se prije sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava morati odlučiti iz kojeg izvora ćete financirati prikazane stavke – iznos koji tražite od Zaklade možete umanjiti prilikom sklapanja Ugovora, ali NE možete prijavljene stavke zamijeniti za druge niti možete taj iznos uvećati. Sve ostalo oko pravdanja namjenskog korištenja dodijeljenih financijskih sredstava ostaje jednako primjenjivo.

(v) Ne postoje standardizirani obrasci takvih sporazuma, koji bi bili predviđeni ovim Javnim pozivom kao prihvatljivi – svojoj prijavi prilažete sporazum u onom obliku u kojem je isti sastavljen i sklopljen, jedino je pritom nužno da je takav sporazum zaključen prije dana podnošenja prijave na Javni poziv. Prilažete presliku sporazuma kojim se regulira partnerska provedba projekta / programa (dakle, provedba, ne financiranje!). Ukoliko se radi o iznimnoj situaciji kada postoji više takvih sporazuma s različitim stranama, podsjećamo da prijavni obrazac omogućuje i prilaganje dodatnih dokumenata, po vašem izboru, pod Prilozi prijavi, skupina B, Ostali dokumenti te tamo možete priložiti dodatno neke dokumente koje eventualno smatrate nužnima dostaviti radi boljeg razumijevanja vaše prijave.

(vi) Trebate priložiti preporuku/e za vas kao pravnu osobu provoditelja programa / projekta općenito i/ili baš za provedbu tog programa / projekta (potonje je bolja opcija). Prilažete ono što smatrate prikladnim.
(P48 i O48 objavljeni dana 23.08.2016., u 12:31 sati)


P47:   Ovim putem htjela bih Vas zamoliti za odgovor na pitanje vezano za ispunjavanje on-line obrasca prijave, a odnosi se na ispunjavanje dijela: rashodi za plaće, iznos najviše plaće za zaposlene u 2015. godini, iznos najniže plaće za zaposlene u 2015. godini, iznos prosječne plaće za zaposlene u 2015. godini. Unosimo li tražene iznose plaća u njihovom bruto II ili neto iznosu?
(upit postavljen dana 22.08.2016., u 15:41 sati)

O47:   Za prvu stavku, molimo, navedite iznos koji je prikazan u godišnjim financijskim izvještajima pod rashodima za „Plaće za redovan rad“, dok za potonje tri stavke, molimo, navedite NETO iznos plaća.
(P47 i O47 objavljeni dana 23.08.2016., u 12:30 sati)


 P46:   Kao nastavak na pitanje 44., objasnila bih samo da se radi o trošku programa izleta koji nudi pravna osoba koja se bavi pružanjem usluga. Cijena izleta uključuje program izleta i ručak u cijeni. Može li se to onda staviti pod odjeljak 13. nabava različitih usluga?
(upit postavljen dana 22.08.2016., u 14:27 sati)

O46:   DA, možete to staviti pod navedenu skupinu 13. Nabava različitih usluga. U navodu tog troška svakako prikažite što isti uključuje (program izleta i ručak) te predlažemo da prikupite ponude u tom smislu.
(P46 i O46 objavljeni dana 23.08.2016., u 12:29 sati)


 P45:   Naša organizacija namjerava tražiti sredstva za realizaciju programa i osobni dohodak koordinatora (koji radi na projektu) za 8 mjeseci u punom iznosu. Za osobni dohodak koordinatora (za predviđenih 8 mjeseci), potrebno je [izbrisan iznos] kn; za stavku autorskih honorara suradnicima, ukupno je potrebno: [izbrisan iznos] kn; za troškove prijevoza (po fakturi), potreban je iznos [izbrisan iznos] kn; za troškove štampanja edukativne brošure, potrebno je [izbrisan iznos] kn. Ukupni trošak za cjelokupni program je [izbrisan iznos] kn (100% iznos). Od ukupnog troška, namjeravamo ovim natječajem tražiti: [izbrisan iznos] kn, 64,76% od cjelokupnog iznosa. Ostatak sredstava, potrebnih za realizaciju programa u vlastitom iznosu [izbrisan iznos] kn, 11.64% od cjelokupnog iznosa te [izbrisani naziv drugih izvora financiranja] [izbrisan iznos] kn, 23,67% od cjelokupnog iznosa. Možemo li tražiti sredstva u ovakvom omjeru?
(upit postavljen dana 22.08.2016., u 14:07 sati)

O45:   Po ovome kako ste sročili, „troškovnik“ izgleda prihvatljivo i zaokruženo, s time da ovaj odgovor dajemo bez poznavanja konkretnih detalja o projektu i bez prejudiciranja odluke Povjerenstva s tim u svezi. Također, temeljem prikazanih troškova, skrećemo pozornost na to da je u tom slučaju nužno potrebno da vaša pravna osoba pripada bilo u skupinu IV. (c), bilo IV (d) Javnog poziva te svakako, molimo, vodite računa o tome. Konačno, a vezano za trošak naknade za rad koordinatora – za tu stavku morate posebno dobro obrazložiti zašto je nužan taj trošak; takva vrsta troška je sigurno prihvatljiva, ali morati biti dobro obrazložena.
(P45 i O45 objavljeni dana 23.08.2016., u 12:29 sati)


P44:   Zanima nas kako organiziramo razne radionice za djecu nižeg socio-ekonomskog statusa te edukativne izlete je li moguće sufinanciranje izleta (programa izleta +prijevoz) od strane zaklade te ukoliko je odgovor potvrdan u koju rubriku troškovnika to možemo svrstati?
(upit postavljen dana 22.08.2016., u 12:47 sati)

O44:   DA, moguće je sufinanciranje takvih troškova. Vezano za prikaz troškova, troškove prijevoza iskazujete u skupini 2. Naknade za poštanske i kurirske usluge, prijevoz i sl., dok za ostale troškove vam nismo u mogućnosti dati konkretan odgovor jer iz postavljenog upita nisu vidljive informacije o tome što predstavlja ostale troškove (koji sve troškovi čine program izleta).
(P44 i O44 objavljeni dana 22.08.2016., u 13:35 sati)


P43:   Imam samo jedno pitanje u vezi Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Kontaktiram Vas u ime [naziv pravne osobe] i zanima nas hoće li se naš projekt koji bi provodili na tri različite lokacije tretirati od strane ocjenjivačkoga povjerenstva kao jedan ili tri projekta?
(upit postavljen dana 22.08.2016., u 09:41 sati)

O43:   Ukoliko se radi o jednom jedinstvenom projektu, koji se provodi na tri različite lokacije te se provodi, nadzire i evaluira kao jedna cjelina, tada to prijavljujete kao jedan projekt. Ukoliko se radi o tri različita projekta (koji mogu biti slični u svojoj svrsi i ciljevima, ali se razlikuju u ključnim detaljima i nije ih moguće provesti kao jedan jedinstveni projekt) tada to prijavljujete kao tri različita projekta. Povjerenstvo će ocjenjivati programe / projekte, između ostalog, sukladno navodima u Detaljnom prikazu program / projekta i Troškovniku.
(P43 i O43 objavljeni dana 22.08.2016., u 12:10 sati)


P42:   Imamo nekoliko pitanja vezana uz Javni poziv:

 1. Budući da smo udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo, financijski izvještaj imamo samo na kraju godine te iz navedenog razloga nemamo financijski izvještaj za 2016. godinu do zaključno 30. lipnja 2016. godine, koji je obavezan prilog prijave. Zanima nas trebamo li u tom slučaju išta prilagati za 2016. te ako ipak trebamo, što trebamo priložiti? 
 1. U nedoumici smo oko ispunjavanja troškovnika. Zanima nas stavlja li se nabava uredskog materijala potrebnog za provedbu projekta pod točku 4. Kupovina radne opreme i materijala ili točku 11. Kupovina namještaja, radnog i uredskog inventara i sl.?
 1. Budući da je za provedbu projektnih aktivnosti potreban kreativni materijal (glina, vodene boje, papiri, ljepila ….), treba li za svaki navedeni materijal napisati jediničnu cijenu ili je dovoljno navesti samo konačni potreban iznos za sve?
  (upit postavljen dana 21.08.2016., u 20:01 sati)

O42:   (i) U vašem slučaju, za 2016. priložite Knjigu primitaka i izdataka iz ove godine. Razumijemo da ista neće biti ovjerena, jer ju nadležnim institucijama predajete na godišnjoj bazi, ali s obzirom da ju imate obvezu voditi, priložite onda neovjerenu kopiju iste za 2016. godinu.

(ii) Ukoliko vam je uredski materijal potreban za provedbu programa / projekta koji prijavljujete, kao što navodite, onda da isto stavite pod 4. Kupovina radne oprema i materijala.

(iii) Možete u troškovniku prikazati na oba načina – i skupno i pojedinačno ovu vrstu troška; međutim, skrećemo pozornost da kada ćete raditi završno izvješće za taj program / projekt (u slučaju da isti bude sufinanciran od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“) tada ćete morati navesti sve pojedinačno ostvarene troškove po osnovi takvog radnog materijala, a koji skupno neće smjeti preći to što ste naveli u Troškovniku. Ukoliko navodite skupno radni materijal za, pretpostavljamo, neku vrstu kreativnih radionica ili rada djece, tada u zagradi (ili u napomeni) svakako navedite sve vrste takvog materijala koje će se nabavljati (npr. glina, vodene bojice, ljepilo), jer ono što ne navedete u opisu neće vam biti priznato prilikom pravdanja troškova. Znači, možete ih prikazati skupno za potrebe izrade Troškovnika bez navođenja pojedinačnih količina u ovom trenutku, ali uz obavezan navod od čega se sve sastoji takav kreativan materijal; sve što nije navedeno neće biti prihvatljivi trošak prilikom pravdanja troškova u sklopu završnog izvješća.
(P42 i O42 objavljeni dana 22.08.2016., u 10:02 sati)


P41:   Ovim bismo putem željeli postaviti nekoliko pitanja vezano uz Javni poziv na koji Udruga planira aplicirati. Naime, [izbrisan naziv udruge] nema osiguran godišnji prihod za tekuću godinu, te se isključivo financiramo temeljem odobrenih projekata. To znači da možemo tražiti max. iznos od 49.999,99 kn koje Zaklada financira sa 100%, dok ukoliko trebamo više sredstava moramo naći drugi izvor financiranja koji će pokriti najmanje 25% ukupno traženog iznosa. 

Budući da svi članovi udruge volontiraju (osim kada su zaposleni na Ugovor o radu na određeno vrijeme radi potrebe provedbe određenog projekta), a program kojim svakodnevno u produženom boravku učenicima romske nacionalne manjine pružamo pomoć u učenju, možemo li kroz Vaš natječaj tražiti samo financiranje plaća za voditeljicu programa i voditeljicu produženog boravka (jer radne materijale za učenike imamo osigurane)? Bi li to bilo prihvatljivo?

Ukoliko samo financiranje plaća nije prihvatljivo, možemo li od Zaklade tražiti financijska sredstva za nabavu opreme (npr. kopirka, stručna literatura)  i je li u tom slučaju potrebno zaposliti voditelja projekta?
(upit postavljen dana 19.08.2016., u 14:17 sati)

O41: (i) Možete tražiti (su)financiranje navedene stavke (naknade za rad ljudskih resursa), ali Zaklada ne može prejudicirati odluku Povjerenstva u konkretnom slučaju, ali što se tiče uvjeta Javnog poziva, moguće je (su)financiranje takve vrste troškova.

(ii) Možete tražiti (su)financiranje i za nabavu opreme, bilo samostalno bilo to u kombinaciji s prethodnom stavkom (naknade za rad ljudskih resursa). Na vama je kako ćete prikazati potrebe vašeg programa / projekta, ali je bitno da zamišljeni program / projekt, zajedno s Troškovnikom, ima u potpunosti smislenu, svrsishodnu i zatvorenu financijsku konstrukciju koja funkcionira kao jedna cjelina.

(iii) Javni poziv, točkom III. (h) predviđa i uvjetuje da se za svaki program / projekt odredi osoba koja će obavljati aktivnosti voditelja / koordinatora projekta, osim gdje to nije prihvatljivo iz objektivnih razloga. U smislu nabave opreme, takva osoba bi, naravno, imala suženi opis posla, ali bi ista provela aktivnosti planiranja i izvršenja nabave takve opreme i moguće izradila završno izvješće. U tom slučaju, koordinator može biti osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili neka druga osoba.
(P41 i O41 objavljeni dana 19.08.2016., u 19:31 sati)


 P40:   Naša organizacija, od strane programa MK RH: Poduzetništvo u kulturi RH, za godinu 2015., zaključno do 31.08.2016., dobila je sredstva za sufinanciranje 50% troškova bruto 1 plaće novozaposlene osobe u intervalu od 12 mjeseci zaključno do 31.08.2016.g.
Od 01.09.2016, više nismo sufinancirani za dohodak ni po kojoj osnovi ili pak izvoru financiranja, osim našeg samostalnog rada.

Naša organizacija nastoji ovim natječajem osigurati 65% iznosa mjesečnog dohotka koordinatora programa, u ukupnom bruto iznosu od [izbrisan iznos] i to u razdoblju od 1.10.2016. do 1.10.2017.

Na koji način da ovu stavku navedemo u prijavnici?

Spada li ista u prijavnici  pod stavku: Da li pravna osoba ima osiguran godišnji prihod?

Također, zanima me je li iznos u skladu omjera, a vezano uz odredbu  IV .OSNOVNE ODREDNICE FINANCIRANJA PROGRAMA, pod stavkom: (c), (d) te imamo li pravo i mogućnost prijave na natječaj za ostvarenje osobnog dohotka u svezi osiguranja 65% iznosa mjesečne bruto plaće?

(upit postavljen dana 19.08.2016., u 13:19 sati)

O40: (i) Navodite je u 1. stavci Troškovnika, gdje se prikazuju ljudski resursi – odaberete vrstu ugovora o kojoj se radi te prikažete ukupni trošak (bruto 2 za ugovor o radu ili bruto za ugovore o djelu ili autorskom djelu), kao i raspodjelu izvora financiranja s tim u svezi. Ukoliko tražite 65% od Zaklade za tu vrstu plaće, tada preostalih 35% trebate prikazati unutar vlastitih izvora financiranja i/ili drugih izvora financiranja.

(ii) Isključivo temeljem informacija danih u postavljenom upitu, a pritom nepoznavajući cjelokupnu situaciju i okolnosti koje navodite u svezi vaše pravne osobe, navedeni prihod za sufinanciranje dijela bruto 1 troškova za 1 novozaposlenu osobu na kratkoročno razdoblje, kako se čini iz prikazanog, NE bi predstavljao osigurani godišnji prihod za potrebe ovog Javnog poziva.

(iii) Nažalost, morat ćemo vas zamoliti da ponovo postavite ovo treće / zadnje pitanje, u preformuliranom obliku, jer nismo u potpunosti shvatili što je pitanje pa vam nismo u mogućnosti precizno odgovoriti.
(P40 i O40 objavljeni dana 19.08.2016., u 19:30 sati)


P39:   Pročitala sam svu dokumentaciju, pa imam pitanja.

 1. U dokumentaciji se navodi da se može prijaviti najviše 3 projekta/programa- u dokumentu “Detaljan prikaz programa/projekta” treba upisati redoslijed prioritetnosti prijavljenih programa/projekata- točka 13. OSTALO / ZAVRŠNE NAPOMENE- PITANJE: s obzirom na to da imamo 3 projekta, treba biti ispisana 3 obrasca “Detaljni prikaz programa/projekta”, na koji način se upisuje na svaki obrazac prioritetnost projekata?
 1. Financijska izvješća- PITANJE: Da li su GFI za 2015. godinu i FI za 2016. godinu dva različita PDF dokumenta (GFI_2015 i FI_2016) ili ih skeniramo i download-amo kao 1 PDF dokument (FI_2015 i 2016)?
 1. Potvrda od Porezne Uprave o nepostojanju duga- PITANJE:Koji je datum izdavanja prihvatljiv, nije preciziran u Javnom pozivu VII. PRILOZI PRIJAVI, A – dokumenti koji se pribavljaju,(iv) Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi obaveza te obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 1. VII. PRILOZI PRIJAVI, A – dokumenti koji se pribavljaju, (ii) Izvadak iz nadležnog registra u kojem je registrirana pravna osoba –prijavitelj, ne stariji od 30 (trideset) kalendarskih dana; PITANJE: Da li se isti dobije u Ministarstvu Uprave, jer mora biti ovjereni s datumom ili se priznaje Ispis iz Registra udruga na dan? 
 1. Nigdje nisam vidjela da treba priložiti ponude, predračune, osim da treba napraviti Troškovnik zadan od strane Zaklade.PITANJE: Da li treba uz Troškovnik priložiti ponude, predračune ili druge dokumente vezane uz podatke u Troškovniku?
 1. PITANJE: Da li svi dokumenti mogu biti i u preslici ili moraju biti skenirani samo originali?
  (upit postavljen dana 19.08.2016., u 12:03 sati)

O39:   (i) S obzirom da planirate prijaviti 3 projekta – da, za svaki projekt ispunjavate dokument u Detaljan prikaz programa / projekta, a pod točkom 13. istog navedite u svaki od njih kojim redoslijedom prioriteta da se razmatraju vaši projekti. Npr. projekt A vam je „najbitniji“ i on za vas ima prioritet 1. razine, projekt B vam je „najmanje bitan“ od ta 3 projekta i on za vas ima prioritet 3. razine, dok projekt C je „srednje bitan“ od ta 3 projekta i on za vas ima prioritet 2. razine; u tom slučaju pod točkom 13. za projekt A možete npr. upisati „Razina prioriteta 1, od ukupno 3 projekta“, za projekt B možete upisati „Razina prioriteta 3, od ukupno 3 projekta“, dok ćete pod točkom 13. za projekt C upisati „Razina prioriteta 2, od ukupno 3 projekta“.

(ii) Navedeno bi predstavljalo dva različita (PDF) dokumenta, jedna su GFI za 2015. godinu, dok su drugi dokument FI za 2016. godinu.

(iii) Odgovor na to pitanje nalazi se unutar Obavijesti broj 2 pod Važne obavijesti. Ali da odgovorimo i ovdje, odnosna potvrda ne smije biti starija od 30 (trideset) kalendarskih dana. Još preciznije, to bi značilo da ne smije biti starija od 30 kal. dana do dana podnošenja prijave na Javni poziv.

(iv) Izvadak iz nadležnog registra treba pribaviti od institucije / tijela koje vodi relevantni registar. Za registar udruga, molim kontaktirajte Ministarstvo uprave kako biste saznali potrebne informacije gdje i na koji način možete pribaviti izvadak iz spomenutog registra. DA, trebate pribaviti izvadak direktno od institucije / tijela koja/e vodi odnosni registar te na takvom izvatku treba biti jasno vidljiv datum izdavanja i pečat institucije / tijela koja/e vodi registar.

(v) Odgovor na ovo, tj.  slično pitanje je već dan prilikom odgovaranja na pitanje P36 – molimo pogledajte odgovor O36 (i), tamo ćete pronaći sve potrebne informacije u svezi postavljenog pitanja.

(vi) Uputno i poželjno je da skenirate izvornike (originale) dokumenata.
(P39 i O39 objavljeni dana 19.08.2016., u 19:28 sati)


P38:   Obraćam Vam se vezano za prijavu na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, a vezano za osigurani godišnji prihod. Udruga ima osiguran godišnji prihod za drugi projekt koji nije u vezi s programom kojega prijavljujemo, a niti su dobivena sredstva namijenjena financiranju istih stavaka. Osiguran godišnji prihod je samo 6000 kn te nas zanima da li u tom slučaju ne ispunjavamo Izjavu o osiguranim godišnjim prihodima već dostavljamo dokaz o istima? Također nas zanima da li u tom slučaju možemo tražiti samo iznos sufinanciranja do 65%?
(upit postavljen dana 19.08.2016., u 11:40 sati)

O38:   Neovisno o iznosu / visini osiguranog godišnjeg prihoda, isti se treba prikazati i dokazati relevantnim dokumentom. Međutim, isključivo temeljem informacija danih u postavljenom upitu, a pritom nepoznavajući cjelokupnu situaciju i okolnosti oko vaše pravne osobe, naša ocjena je da tih 6.000,00 kn predstavlja strogo namjenska sredstva za potrebe nekog vašeg projekta te, ukoliko je naše shvaćanje točno, onda tih 6.000,00 kn za potrebe ovog Javnog poziva NE bi predstavljalo osigurani godišnji prihod. Ukoliko je to uistinu situacija primjenjiva na vašu pravnu osobu, onda biste vi pripadali u skupinu pravnih osoba koja se navodi u točki IV. (c) Javnog poziva.
(P38 i O38 objavljeni dana 19.08.2016., u 19:27 sati)


P37:   Potrebno mi je pojašnjenje ograničavanja visine retka na 6 cm odnosno 14 cm u Detaljnom prikazu programa/projekta. Očekuje li se od prijavitelja da ne mijenjaju visinu retka ili je isto dopušteno?
(upit postavljen dana 19.08.2016., u 09:46 sati)

O37:   DA, uputno je da ne mijenjate veličinu polja predviđenih dokumentom Detaljan prikaz programa / projekta, iz razloga što Zaklada smatra da je ostavljeni prostor dostatan za unijeti sve tražene informacije, pri čemu naglašavamo da nije potrebno davati predugačke odgovore, nego sažeto odgovoriti na postavljene upite.
(P37 i O37 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:30 sati)


P36:   Sukladno uputama za prijavitelje ovim putem molim Vas za odgovore na sljedeća pitanja:

 1. Pod točkom IV (k) navodi se da je potrebno „… pribaviti ponude za sve planirane stavke Troškovnika za koje se traži (su)financiranje od strane Zaklade.“. Koliko je ponuda potrebno pribaviti za pojedinu stavku? Trebaju li i fizičke osobe (izvoditelji na projektu) također dostaviti ponude ili se to odnosi samo na stvari tehničke prirode (npr. oprema, najam autobusa za izlete, elektronika…)?
 1. Svjestan sam da je o tome bilo razgovora kroz cijelu radionicu ali još uvijek ne mogu reći da u potpunosti razumijem pojam „osigurani godišnji prihod“, točka IV (g). Shvaćam da članarine, zbog svoje nestabilnosti (ne znate koliko ćete imati članova na kraju godine), ne spadaju u isti. Kao udruga, izdajemo određene račune za svoje usluge koji, koliko sam shvatio, ulaze u osigurani godišnji prihod – budući da se udruga primarno financira od projekata/programa, nikad nismo imali očekivani iznos prihoda od računa za slijedeću godinu. Ukoliko se ti računi smatraju osiguranim prihodom, kakvu je potrebnu dostaviti za istu – jesu li godišnji financijski izvještaji dovoljni.
 1. Kako smo bili u obvezi provođenja revizijskog nadzora za 2015. godinu, trebamo li priložiti i izvješće revizije? Ako se izvješće treba priložiti natječajnoj dokumentaciji, uz što se prilaže?
 1. Ulaze li donacije u osigurani prihod? Ako ulaze, kakvu je potvrdu potrebno dostaviti za iste?
 1. Što se tiče sredstava koja su udruzi dodijeljena od gradskih/državnih institucija (Grad Zagreb, MSPM, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva…) temeljem projekata, a vezano na pitanje 10 na Vašoj web stranici „Pitanja i odgovori“, sva sredstva su dodijeljena planski tj. odstupanja od odobrenog proračuna nisu dozvoljena te se moraju potrošiti namjenski. Budući da se za višegodišnje programe/projekte u pravilu potpisuju ugovori na godišnjoj razini koji se zatim obnavljaju, može li se to smatrati osiguranim prihodom? Ako sam dobro razumio, osigurani godišnji prihod se odnosi na onaj dio sredstava (iz proračuna gradskih/državnih institucija) koja su predviđena nekim pravilnikom/zakonom, a za koja primatelji nemaju strogo određenu namjenu korištenja (npr. udruga/škola/zaklada XYZ zbog svoje specifičnosti ima osiguranih xy kuna po članu/zaposleniku/ mjesecu za trošenje po vlastitim potrebama; udruga naplaćuje svoje usluge  te time zarađuje sredstva za koja ne postoji stroga namjena trošenja/pravdanja institucijama), što bi značilo da sva sredstva koja se dobiju preko natječaja/projekata/programa ne ulaze u osigurani godišnji prihod budući da njihovo nenamjensko trošenje nije moguće.
 1. Kako preko Institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva imamo (trenutno u smanjenom iznosu) osiguran trošak dijela režija (voda, struja i plin), trošak dijela knjigovodstvenog servisa te plaća za jednog administratora, a nastavno na pitanje postavljeno na drugoj radionici, smatra li se taj oblik podrške kao osigurana sredstva?
 1. Ako sam Vas dobro razumio na radionici – sredstva koja su dobivena putem programa/projekata a namijenjena su isključivo namjenskom trošenju po točkama odobrenih proračuna ne smatraju se osiguranim godišnjim sredstvima dok se sredstva zarađena vlastitom djelatnošću smatraju osiguranim.
  (upit postavljen dana 18.08.2016., u 15:31 sati)

O36:   (i) Pribavljanje ponuda je jednako primjenjivo i na pravne i na fizičke osobe koji pružaju određenu uslugu, odnosno pojavljuju se kao dobavljači proizvoda i sl. Za potrebe ovog Javnog poziva, broj ponuda koje ćete pribaviti je proizvoljan, ali nepisana pravila struke, u pravilu, smatraju najmanje tri ponude prihvatljivima. Također napominjemo da prikupljene ponude NISTE dužni prilagati prijavi u sklopu Troškovnika, ali Zaklada zadržava pravo prije eventualnog sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava zatražiti informacije o tome kako ste došli do cijena / iznosa troškova koje navodite u Troškovniku te ukoliko nešto od navedenog smatra spornim, zadržava pravo zatražiti na uvid prikupljene ponude, koje onda moraju biti datirane prije ili najkasnije na dan podnošenja prijave te je u tom smislu svakako preporučljivo da ste troškove bazirali na istraživanju tržišta ponude, a ne na odokativnim procjenama, osim kada se radi o sitnom materijalu, svakodnevnim prehrambenim namirnicama i sličnim stavkama.

(ii) Temeljem danih informacija, nažalost nije moguće dati nedvojbeni odgovor da li prihodi ostvareni po izdanim računima za usluge nužno ulaze u osigurani godišnji prihod, podložno je specifičnostima okolnosti. Ukoliko Zaklada, temeljem pregleda vaše prijave, utvrdi da nešto od dokumentacije nedostaje, a što je ključno za utvrđivanje vašeg statusa, Zaklada zadržava pravo zatražiti da bez odgode dostavite takav dodatni dokument za utvrđivanje stvarno primjenjivih okolnosti. Predlažemo da sukladno okolnostima koje imate i svega pojašnjenog na radionici, pokušate najbolje što možete procijeniti što od vaših prihoda spada u kategoriju osiguranog godišnjeg prihoda, a što ne.

(iii) U ovom trenutku i za potrebe podnošenja prijave NE trebate dostavljati izvješće o provedenoj reviziji ili revizijskom uvidu.

(iv) Podložno okolnostima u svezi donacija i pravne podloge na kojoj su iste prikupljene ili se prikupljaju, one mogu i ne moraju ući u osigurani godišnji prihod. Npr. ako se radi o donacijama fizičkih / pravnih osoba za koje ne znate unaprijed (znači, nemate npr. ugovor, izjavu ili slični dokument o jednokratnoj ili višekratnoj donaciji iz kojeg vam je poznato koliko financijskih ili materijalnih sredstava ćete primiti, od koga i kada) da će vam biti uplaćene, iste se NEĆE smatrati osiguranim godišnjim prihodom za potrebe ovog Javnog poziva.

(v) Isključivo temeljem informacija danih u postavljenom upitu, a pritom nepoznavajući cjelokupnu situaciju i okolnosti oko vaše pravne osobe, navedeno se NE bi smatralo osiguranim godišnjim prihodom za potrebe ovog Javnog poziva, iz razloga što se radi o strogo namjenskim sredstvima za pojedine programe i/ili projekte, koje ste od davatelja sredstava ovlašteni koristiti samo za iste i za ništa drugo vezano za rad vaše pravne osobe.

(vi) DA, navedeno bi se smatralo osiguranim godišnjim prihodom za potrebe ovog Javnog poziva.

(vii) Načelno gledano, dobro ste razumjeli, uz naglasak da u svezi prihoda ostvarenih samostalnom djelatnošću je tumačenje podložno okolnostima, a koje iz postavljenog pitanja nisu poznate pa molimo da to uzmete u obzir.
(P36 i O36 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:28sati)


P35:  U točki VII. Javnog poziva pod (e) Prilozi prijavi, A (v) se traži BON-2. Temeljem razgovora s djelatnicom u banci, rečeno nam je da kao Udruga ne možemo dostaviti BON-2 već izvješće o solventnosti. Molim Vas da nas savjetujete je li Izvješće o solventnosti prihvatljivo umjesto BON-2.
(upit postavljen dana 18.08.2016., u 15:21 sati)

O35: DA, ukoliko postoje opravdane okolnosti zašto niste u mogućnosti pribaviti i dostaviti BON-2, onda će se navedeni alternativni dokument smatrati kao prihvatljiva zamjena. Molimo da pritom u Napomeni pravne osobe – prijavitelja (u sklopu prijavnog obrasca, pred kraj istog) svakako navedete razlog zbog kojeg dostavljate Izvješće o solventnosti umjesto BON-2.
(P35 i O35 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:26 sati)


P34:  Zanima nas da li možemo prijaviti projekt koji je već financiran iz javnih izvora (u ovom slučaju Grada Umaga), ali samo u iznosu od 50% od ukupnog potrebnog iznosa za ostvarenje tog projekta. Da li možemo za iznos koji nam fali, jasno ističući na koje troškove se odnose tražena sredstva, tražiti potporu u okviru ovog Natječaja?
(upit postavljen dana 18.08.2016., u 14:41 sati)

O34: Isključivo temeljem informacija danih u postavljenom upitu, a pritom nepoznavajući cjelokupnu situaciju i okolnosti vezano za predmetni projekt, i pod pretpostavkom da takav projekt udovoljava mogućem Provedbenom razdoblju (točka III. (d) Javnog poziva), odgovaramo da biste mogli ostvariti sufinanciranje za preostali iznos ili dio istog, sve podložno osnovnim kriterijima oko raspodjele financiranja kako su isti iskazani u točki IV. (c), (d), (e) i (f) Javnog poziva.
(P34 i O34 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:26sati)


P33:   Vezano uz prijavu za dodjelu sredstava od strane vaše Zaklade, molimo vas za kratko obrazloženje pojma „osigurani godišnji prihod“. Prijavljujemo se kao Osnovna škola koja nije u sustavu PDV-a te imamo osigurana sredstva iz državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje plaća i materijalnih rashoda. Sva su sredstva strogo namjenska te škola ne ostvaruje dodatne prihode kojima je ovlaštena samostalno raspolagati. Zanima nas u koju kategoriju ulazimo, kao pravna osoba koja NEMA osigurani godišnji prihod za 2016. g. ili pravna osoba koja IMA osigurani godišnji prihod za 2016. g.? Problem se sastoji u tome da ako ulazimo u drugu kategoriju (pravna osoba koja ima OGP) tada se možemo prijaviti za sufinanciranje u iznosu od samo 35% ukupno planirane financijske vrijednosti programa, dok bismo 65% planiranog projekta trebali sufinancirati iz vlastitih izvora kojih nemamo.
(upit postavljen dana 18.08.2016., u 13:26 sati)

O33:   Temeljem uvjeta propisanih otvorenim Javnim pozivom, vaša škola spada u kategoriju pravnih osoba koje IMAJU osigurani godišnji prihod. Ukoliko nemate financijskih sredstava za sufinanciranje ostatka zamišljenog programa / projekta, svakako predlažemo da probate iznaći rješenje sufinanciranja preostalog iznosa uz podršku nekog dodatnog partnera ili donatora.
(P33 i O33 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:25 sati)


P32:   Molimo odgovore na sljedeće pitanje: Sve datoteke koje trebamo priložiti moraju biti veličine manje od 750 kb. Kako Statut Udruge prelazi zadane okvire, zanima nas da li umjesto Statuta možemo priložiti neki drugi temeljni akt, npr. Rješenje o upisu u Registar udruga?
(upit postavljen dana 18.08.2016., u 10:51 sati)

O32:   Probajte na još neki način smanjiti veličinu takve datoteke (molimo vidjeti preporuke u okviru Tehničkih smjernica i uvjeta za podnošenje prijave) i potom svakako probajte učitati (eng. upload) dokumenta u postojećoj veličini. Ukoliko ipak imate problema s učitavanjem takvog dokumenta, ljubazno molimo kontaktirajte Tehničku podršku sukladno danim uputama u naprijed spomenutom dokumentu.
(P32 i O32 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:23sati)


P31:   Zanima me ukoliko se projekt provodi u partnerstvu s drugom udrugom, može li partnerska organizacija osigurati dio sredstava potrebnih za ispunjavanje uvjeta sufinanciranja? 

Također me zanima koje dokumente je potrebno nabaviti za partnersku organizaciju? (potvrda o nekažnjavanju i sl.)
(upit postavljen dana 18.08.2016., u 09:56 sati)

O31:   (i) MOŽE, takva sredstva ćete onda prikazati kao vlastiti izvor financijskih sredstava, s obzirom da u partnerstvu provodite odnosni program / projekt.

(ii) U sklopu prijave prilažete samo dokumente vezano za nositelja programa / projekta (vodećeg partnera) i ta pravna osoba mora biti podnositelj prijave na Javni poziv, znači samo za prijavitelja. S obzirom da se radi o partnerskoj provedbi programa / projekte, podsjećamo da ste u sklopu prijavnog obrasca (dio Prilozi prijavi, skupina A), dužni priložiti sporazum ili njemu sličan dokument kojim se regulira takav partnerski odnos, a koji mora biti valjano sklopljen prije dana podnošenja prijave. Sve druge dokumente vezano za partnere u programu / projektu, Zaklada može ili će zatražiti na uvid prije ili prilikom eventualnog sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
(P31 i O31 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:23 sati)


P30:   Za provođenje osmišljenog projekta potrebno je kombi vozilo za prijevoz djece, učitelja i roditelja. Je li kupnja vozila prihvatljivi trošak?
(upit postavljen dana 18.08.2016., u 09:36 sati)

O30:   Moguće je sufinanciranje takvog vozila, ukoliko iz vaše prijave Povjerenstvo utvrdi potrebu za istim i opravdanost takve kupnje.
(P30 i O30 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:22 sati)


P29: Udruga [izbrisan naziv] prijavit će projekt na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Pri pregledu prijavnog obrasca naišli smo na neke nejasnoće. 

Pitanje “Da li ste ranije imali (su)financirane projekte/programe u 2016.godini?”. S obzirom da smo u 2016 godini dobili Institucionalnu podršku od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, koja nije specifična za jedan projekt ili program pa nas zanima da li da ju ubrajamo u projekte/programe u 2016.godini.

Isto tako za 2016. godinu dobili smo rezultate da su naši projekti i programi prošli na natječaju Grada Zagreba, ali još uvijek nije navedeno koliko financijskih sredstava smo dobili. Pa nas zanima ako u ovom pitanju navedemo te projekte kao dobivene za 2016.godinu, što da upišemo pod pitanje “Prosječan i ukupan iznos primljenih potpora/bespovratnih sredstava za programe/projekte u 2016. godini. ” s obzirom da ne znamo koliko financijskih sredstava smo dobili.

Pitanje “Iznos najviše plaće za zaposlene u 2015.godini” da li se podrazumijeva ukupan iznos troška plaće (bruto2) ili iznos najviše neto plaće?
(upit postavljen dana 18.08.2016., u 09:31 sati)

O29:  (i)  Ne, s obzirom da se predmetna potpora ne odnosi na neki pojedini projekt / program, istu NE   ubrajate u odgovor/e koji je/su tražen/i pod navedenim pitanjem.

(ii)  Dokle god nemate konkretne podatke o sufinanciranim programima / projektima, odnosno dokle god niste sklopili ugovor ili neki sličan dokument za tako dobivenu potporu Grada Zagreba, koji jasno definira sve bitne elemente s tim u svezi, smatra se da niste zaključili takav odnos i niste službeno ugovorili primitak takve potpore. Stoga, podatke o tim programima / projektima ne dajete u sklopu odgovora na predmetna pitanja ovog javnog poziva, ukoliko isti nisu poznati u trenutku podnošenja prijave.

(iii)   U predmetnom pitanju, molimo, navedite NETO iznos plaće, jednako za sva tri pitanja s tim u svezi.
(P29 i O29 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:20 sati) 


P28:   Da li se prijavom za su/financiranje programa i projekta temeljem Javnog poziva objavljenog 1. kolovoza 2016. podnosi prijava projekta za osiguravanje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./17. ili bi ista trebala biti prijavljena po drugom javnom pozivu Zaklade „Hrvatska za djecu“?
(upit postavljen dana 18.08.2016., u 09:31 sati)

O28:   Ne, za navedeni projekt se NE podnosi prijava putem predmetnog Javnog poziva, isti predstavlja zasebni projekt Zaklade „Hrvatska za djecu“. S tim u svezi, ljubazno molimo, da direktno kontaktirate Zakladu „Hrvatska za djecu“ putem telefona ili e-maila.
(P28 i O28 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:20 sati)


P27:   Imamo upit vezano uz uvjete natječaja, odnosno dio koji se odnosi na osnovne odrednice prijavitelja programa/projekta, stavku f)  Pravne osobe koje u trenutku podnošenja prijave za (su)financiranje programa / projekta temeljem ovog Javnog poziva, imaju na snazi ugovor o suradnji sklopljen sa Zakladom i temeljem kojeg još uvijek provode ranije (su)financiran program / projekt, nisu u mogućnosti podnijeti prijavu za (su)financiranje novog/ih programa / projekta temeljem ovog Javnog poziva; u slučaju da ipak podnesu prijavu/e, ista/e se neće razmatrati.

Naime, Zaklada Hrvatska za djecu je [izbrisan datum] potpisala Ugovor o suradnji u provedbi [izbrisani detalji o programu / projektu] s udrugom [izbrisan naziv]. Zaklada je jednokratno doznačila sredstva Udruzi u iznosu od [izbrisan iznos] za [izbrisana svrha i detalji o programu / projektu].  

Dana [izbrisan datum] poslano je završno izvješće o provedbi koje je s vaše strane prihvaćeno u potpunosti te Zaklada nema nikakvih financijskih potraživanja prema Udruzi temeljem ovoga Ugovora o suradnji.

Zanima nas da li s obzirom na navedeno imamo mogućnost prijave na ovaj natječaj, budući da je naš ugovor još uvijek na snazi uz obavezu izrade i dostave preostala dva periodička izvješća u 2017. i 2018 g. gdje jedino možemo potvrditi [izbrisani detalji].
(upit postavljen dana 17.08.2016., u 10:51 sati)

O27:   Kako je utvrđeno u točki II. (f) Javnog poziva, vaša udruga, nažalost, nije u mogućnosti podnijeti prijavu na ovaj Javni poziv, iz razloga što do daljnjega imate na snazi Ugovor o suradnji temeljem kojeg provodite prethodno od Zaklade sufinanciran program i dužni ste po tom Ugovoru dostavljati daljnja periodička izvješća o provedbi programa. Također, u dopisu koji ste primili od Zaklade stoji, između ostalog, naznačeno da Zaklada „u ovom trenutku nema nikakvih financijskih potraživanja prema vašoj udruzi temeljem Ugovora o suradnji“.
(P27 i O27 objavljeni dana 19.08.2016., u 10:19sati)


P26:   Molim Vas za odgovor na sljedeće pitanje: da li je prihvatljiv trošak kupnje rabljene opreme u projektu?
(upit postavljen dana 17.08.2016., u 09:31 sati)

O26:   DA, može se kupovati kako nova tako i rabljena oprema, a postupak i opseg pravdanja ostvarenih troškova je isti za obje kategorije, pri čemu posebnu pozornost skrećemo na članke 7. i 8. nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
(P26 i O26 objavljeni dana 17.08.2016., u 10:08 sati)


P25:   Zaklada [izbrisan naziv] se prijavljuje na natječaj, te Vas molim za pojašnjenje dokumentacije koju smo dužni dostaviti za prijavu na natječaj i to „Izvadak iz nadležnog registra u kojem je registrirana pravna osoba – ne stariji od 30 kalendarskih dana“. Naime, nakon kontakta Ministarstva uprave rečeno nam je da oni mogu dostaviti samo ovjereni print  iz Zakladne knjige, ali na njemu nema datuma. Da li nam je to prihvatljiv dokument?
(upit postavljen dana 16.08.2016., u 13:11 sati)

O25:   Nastavno na postavljeni upit, Zaklada „Hrvatska za djecu“ je dana 16.08.2016. kontaktirala Ministarstvo uprave kako bi potvrdila što je točno moguće pribaviti za zaklade u svrhu pribavljanja „izvatka iz nadležnog registra“. Službenica odnosnog ministarstva, zadužena za zaklade, odgovorila je da Ministarstvo uprave izdaje ovjerene izvatke iz zakladnog upisnika u roku od nekoliko dana (potrebno je podnijeti zahtjev pisan u slobodnoj formi te 40,00 kuna državnih biljega), odnosno ukoliko je hitno, stranka može podnijeti zahtjev osobno te će traženi izvadak dobiti isti dan. Slijedom navedenog, molimo obratite se Ministarstvu uprave kako biste pribavili ovjereni izvadak iz zakladnog upisnika.
(P25 i O25 objavljeni dana 16.08.2016., u 14:52 sati)


P24:   Molimo Vas za pojašnjenje dva sporna pitanja.

 1. U dijelu on-line prijavnog obrasca s naslovom “Podaci o ranije (su)financiranim programima/projektima” postavljeno je pitanje “Prosječan i ukupan iznos primljenih potpora/bespovratnih sredstava za programe/projekte u 2015., 2014. i 2013. godini”, te nas zanima što se podrazumijeva pod prosječnim iznosom, odnosno je li to ukupan iznos podijeljen s brojem mjeseca u godini ? 
 1. U Javnom pozivu definirani su krajnji korisnici, a ne ciljane skupine. Zanima nas je li to jedno te isto, odnosno jesu li krajnji korisnici ljudi koji su izravno obuhvaćeni projektnim aktivnostima?
  (upit postavljen dana 16.08.2016., u 13:07 sati)

O24:   (i) „Prosječan i ukupan iznos primljenih potpora / bespovratnih sredstava za programe / projekte u 2016. godini“ znači sljedeće: ako je pravna osoba imala npr. 4 programa / projekta za koje je u 2016. godini iz jednog ili više različitih izvora primila potpore / bespovratna sredstava (npr. 50.000,00 kn, 75.000,00 kn, 43.000,00 kn i 27.350,00 kn), tada bi njezin prosječan iznos primljenih sredstava po programu/projektu iznosio 48.837,50 kn (zbrojeni svi pojedinačni iznosi i podijeljeni s  brojem programa – 195.350,00 / 4), a ukupni iznos primljenih sredstava za sve programe/projekte bi iznosio 195.350,00 kn (zbrojeni svi iznosi primljenih potpora).

(ii) Da, ciljna skupina djece i mladih na koju se odnosi program / projekt su ujedno krajnji korisnici, i obrnuto. Sukladno točki III.  (e) Javnog poziva to mogu biti samo djeca i mladi do najviše 29 godina starosti, s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Znači, prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca i Detaljnog prikaza programa / projekta, morate prikazati (ne)posrednu korist prijavljenog programa / projekta za tu ciljnu skupinu, tj. za takve krajnje korisnike.
(P24 i O24 objavljeni dana 16.08.2016., u 14:51 sati)


P23:   Molimo vas za informaciju u vezi podnošenja prijave za (su)financiranje programa i projekata. Zanima nas na koji način partneri u programu/projektu sudjelovati u provedbi. Naime, naša udruga spada u onu skupinu pravnih osoba koja za 2016. ima osiguran godišnji prihod jednak ili manji od 150.00,00 kuna te možemo tražiti najviše 65% ukupne planirane financijske vrijednosti programa/projekta.

 1. Zanima nas da li naplata usluge (participacije), mogu  biti drugi izvor iz kojeg će biti osigurano preostalih 35 % od ukupno planirane financijske vrijednosti programa/projekta?
 1. da li učešće u programu/projektu može biti iskazano u vrijednosti najma prostoru ili opreme za potrebe provedbe aktivnosti programa/projekta?
  (upit postavljen dana 16.08.2016., u 13:06 sati)

O23:   Ovo pitanje je nastavak na P20. S obzirom da se radi o istim pitanjima, uz manju preformulaciju teksta, Zaklada „Hrvatska za djecu“ ostaje pri ranije danom odgovoru – molimo pogledajte odgovor O20, objavljen dana 12.08.2016. u 13:06 sati.
(P23 i O23 objavljeni dana 16.08.2016., u 14:51 sati)


P22:   Za potrebe prijave projektnog prijedloga na Javni poziv Zaklade „Hrvatska za djecu“ za sufinanciranje programa i projekata, želimo vas zamoliti za pomoć u rješavanju nedoumice oko ispunjavanja uvjeta za prijave. Naime, naša udruga korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2016.godinu. Stoga vas molimo za odgovor ulazi li ostvareni iznos u “osiguran godišnji prihod” te ako ulazi, što moramo priložiti kao dokaz – ugovor ili proračun?
(upit postavljen dana 16.08.2016., u 09:31 sati)

O22:   DA, u navedenom slučaju, financijska sredstva koja pravna osoba primi/a u sklopu potpore Institucionalne podrške ulazi u „osigurani godišnji prihod“ za potrebe ovog Javnog poziva, ako se takva financijska sredstva ujedno odnose i na razdoblje 2016. godine. Kao dokaz o tome prilažete onaj dokument iz kojeg se nedvojbeno vidi da su vam ta sredstva osigurana i dodijeljena po toj osnovi (odluka, ugovor, rješenje i sl.).
(P22 i O22 objavljeni dana 16.08.2016., u 14:50 sati) 


 P21:   Molimo vas informaciju može li troje članova projektnog tima Udruge [izbrisan naziv] sudjelovati na radionici?
(upit postavljen dana 12.08.2016., u 14:11 sati) 

O21:   Sukladno Obavijesti broj 1, točka 2 i Obavijesti broj 7, svaka pojedina pravna osoba – prijavitelj u mogućnosti je prijaviti najviše 2 fizičke osobe koje će u njezino ime prisustvovati Radionici br. 2. Molimo da uvažite predmetno ograničenje.
(P21 i O21 objavljeni dana 12.08.2016., u 16:11 sati)


P20:   Molimo vas za informaciju u vezi podnošenja prijave za (su)financiranje programa i projekata. Naša udruga spada u onu skupinu pravnih osoba koje za 2016. imaju osiguran godišnji prihod jednak ili manji od 150.00,00 kuna te možemo tražiti najviše 65% ukupne planirane financijske vrijednosti programa/projekta.

 1. Da li naplata participacije u uslugama koje će se pružati u projektu, može  biti izvor vlastitih sredstava iz kojeg će biti osigurano preostalih 35 % od ukupno planirane financijske vrijednosti programa/projekta? (Korisnici bi participirali u plaćanju usluga  po simboličnoj cijeni od npr. 30,00 kn po satu za usluge koje se komercijalno naplaćuju po 150,00 kn/ po satu.)
 1. Da li navedeno učešće u (su)financiranju programa/projekta može biti iskazano u vrijednosti najma prostora ili opreme za potrebe provedbe aktivnosti programa/projekta?
  (upit postavljen dana 12.08.2016., u 11:56 sati)

O20:   Vezano za oba postavljena pitanja, a bez saznanja o pojedinostima takvog programa / projekta, odnosno nepoznavajući cjelokupnu situaciju i okolnosti vezano uz odnosni program / projekt, nismo u mogućnosti dati nedvojbene odgovore na postavljena pitanja, jer su mogući odgovori i DA i NE, podložno pojedinostima programa / projekta. Predlažemo da sudjelujete na pripremnoj radionici broj 2, koja će se održati 17.08.2016., te tamo postavite ova pitanja, uz pojašnjenje potrebnih pojedinosti oko samog programa / projekta.
(P20 i O20 objavljeni dana 12.08.2016., u 13:06 sati)


P19:   Poštovani, dana 11. kolovoza Udruga [izbrisan naziv] je putem vaše internet stranice prijavila program [izbrisan naziv], a temeljem Javnog poziva za (su)financiranje programa/projekata objavljenog 01. kolovoza 2016. Molimo Vas za obavijest da li ste primili našu prijavu, kako bismo pravovremeno reagirali.
(upit postavljen dana 11.08.2016., u 12:01 sati) 

O19:   Sukladno točki IX. (d) Javnog poziva, pristup podnesenim prijavama i uvid u iste je onemogućen svim predstavnicima Zaklade „Hrvatska za djecu“ i drugim fizičkim / pravnim osobama s njom u svezi, a što će biti na snazi do isteka trajanja Javnog poziva, stoga nismo u mogućnosti dati Vam konkretan odgovor na postavljeno pitanje.

Međutim, skrećemo pozornost na dokument Tehničke smjernice i uvjeti za podnošenje prijave, koji se nalazi u rubrici „Dodatne upute za prijavitelje“, u kojemu je sve detaljno pojašnjeno oko tehničkog dijela podnošenja prijava, a posebno skrećemo pozornost na posljednji navod na 3. stranici tog dokumenta kojim se pojašnjava što podrazumijeva uspješno završen postupak prijave (trebate primiti dvije obavijesti o tome da je prijava uspješno zaprimljena, zajedno s ID brojem prijave – jednu koja se prikaže na ekranu, a drugu na e-mail osobe ovlaštene za zastupanje). Također, ukoliko ste u svemu postupili sukladno smjernicama i uvjetima navedenim u naprijed spomenutom dokumentu, a pritom niste primili neku od obavijesti predviđenih za završetak postupka podnošenja prijave, molimo kontaktirajte Tehničku podršku sukladno uputama u spomenutom dokumentu.
(P19 i O19 objavljeni dana 11.08.2016., u 14:19 sati)


P18:   Putem fb-a sam naletio na vaše aktivnosti. Vodim neprofitnu udrugu pa me zanima pošto sa radom počinjemo za dva mjeseca možemo li aplicirati na natječaj, jer vidim da većina upitnika obrađuje pravne osobe sa poviješću rada.
(upit postavljen dana 10.08.2016., u 16:21 sati)

O18:   Sukladno točki II. (a), dodatni uvjeti, prva crtica Javnog poziva, pravna osoba – prijavitelj mora aktivno djelovati u Republici Hrvatskoj najmanje 6 (šest) mjeseci, zaključno s 31. srpnja 2016. godine. Stoga, svaka pravna osoba koja još nije započela sa svojim radom u trenutku podnošenja prijave, odnosno koja ne djeluje najmanje šest mjeseci do zaključno 31.07.2016., NE ispunjava opće uvjete Javnog poziva koje isti propisuje za pravne osobe te će, slijedom toga, eventualna prijava svake takve pravne osobe biti ocijenjena kao neprihvatljiva, tj. bit će odbačena jer nisu ispunjeni formalno-pravni uvjeti.
(P18 i O18 objavljeni dana 10.08.2016., u 17:15sati)


P17:   Nastavno na vaš objavljeni javni poziv, postavljamo pitanja kako slijedi:

1.) Glede traženog uvjerenja o nevođenju kaznenog postupka, i to za osobu ovlaštenu za zastupanje pravne osobe, da li je potrebno u obrascu Zahtjeva za isto koje upućujemo nadležnom Općinskom sudu popuniti isto u ime fizičke osobe ili u ime pravne osobe?

2.) Ako pravna osoba prijavljuje više od jednog projekta te ukoliko bude isto odobreno od Vas nakon selekcije, da li je moguće (su) financiranje od strane Zaklade po pojedinačnom projektu u najvišem iznosu od 250.000,00 kuna?
(upit postavljen dana 09.08.2016., u 15:36 sati)

O17:   (i) Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (prilog prijavi iz točke VII. (e), skupina A, stavka (viii) Javnog poziva) pribavlja se za fizičke osobe (osoba ovlaštena za zastupanje i koordinator/voditelj pr.), ne za pravnu osobu. U svezi s ovim pitanjem, a za dodatno bitne pojedinosti, ujedno Vam skrećemo pozornost i na odgovor koji je Zaklada „Hrvatska za djecu“ objavila 02.08.2016. vezano za pitanje P1.

(ii) Odgovor na drugo pitanje nalazi se u točki IV. (b) Javnog poziva. Preciznije, ukoliko zainteresirana pravna osoba prijavljuje dva ili najviše tri zasebna programa / projekta, njihov ukupni iznos (zbroj pojedinačnih iznosa) koji se traži za (su)financiranje od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“ može iznositi najviše 250.000,00 kuna (npr. Projekt 1 – 50.000,00 kn, projekt 2 – 100.000,00 kn, projekt 3 – 97.500,00 kn; zbrojeno ovi iznosi ne prelaze 250.000,00 kn).
(P17 i O17 objavljeni dana 09.08.2016., u 18:13 sati)


P15-A:    Ovo pitanje je nastavak na pitanje P15. Ispričavam se, ali možda nisam dovoljno dobro postavila pitanje. Ukoliko prijavljujemo redoviti program vrtića za integraciju djece s teškoćama u razvoju i integraciju djece pripadnika romske nacionalne manjine, da li je moguće da Zaklada financira opremu za dječje igralište u sklopu vrtića u iznosu 35%, a ostalih 65% da se financira iz vlastitih sredstava redovitog programa?
(upit postavljen dana 08.08.2016., u 14:31 sati)

O15-A:    Zaklada „Hrvatska za djecu“ ostaje pri prethodno danom odgovoru (O15), jer je u potpunosti primjenjiv i na ovo dodatno, preformulirano pitanje. Preciznije, iz svih danih podataka i informacija u oba pitanja, nameće se zaključak da se radi o jednokratnom projektu (opremanje dječjeg igrališta) te ga kao takvog treba tretirati i prikazati u okviru prijave na Javni poziv. U tom slučaju, od Zaklade se može zatražiti sufinanciranje u dopuštenom postotku (vi navodite 35% da je primjenjivo na vašu pravnu osobu), dok za preostali postotak pokrića troškova tog projekta (opremanje dječjeg igrališta) treba osigurati sredstva iz vlastitih i/ili drugih izvora.
(P15-A i O15-A objavljeni dana 08.08.2016., u 16:24 sati)


P16:   Interesira nas da li se projekt može odnositi na obnovu vanjske stolarije? Naša stolarija je stara preko četrdeset godina, više se ni ne može do kraja zatvoriti. Gubi se toplinska energija, pa nam je dosta hladno u sobama. Dječji vrtić je u 2014. godini opremio prostorije novčanom potporom Zaklade „Hrvatska za djecu“. Budući da se u navedenim prostorijama odvijaju različite radionice, koje pridonose djetetovom pravilnom rastu i razvoju, potrebno je osigurati ugodan i siguran boravak djece tijekom provođenja radionica. Zanima nas da li Vaš projekt  uključuje i ovu vrstu namjene ili ne?
(upit postavljen dana 08.08.2016., u 13:01 sati)

O16:  U svezi s izloženim slučajem, nismo u mogućnosti prejudicirati stav i odluku Povjerenstva Zaklade „Hrvatska za djecu“ koje će pregledavati i evaluirati prijave koje pristignu temeljem tekućeg Javnog poziva. Ukoliko se odlučite prijaviti projekt po istaknutoj osnovi („obnova vanjske stolarije“) morate u dokumentu Detaljan prikaz projekta svakako nedvojbeno prikazati i obrazložiti neposredne i posredne koristi za krajnje korisnike i važnost takvog projekta za odnosni dječji vrtić, a temeljem čega će onda Povjerenstvo odlučivati o takvoj prijavi.
(P16 i O16 objavljeni dana 08.08.2016., u 13:42 sati)


P15:   Sudjelovala sam na vašoj radionici održanoj 03.08.2016. godine u Zagrebu s još dvije kolegice te smo sada u nedoumici oko sljedećeg: da li dječji vrtić može u natječaju prijaviti program koji redovito provodi s navedenim troškovima iz redovitog rada u iznosu 65% iz vlastitih sredstava, a od Zaklade tražiti u iznosu 35% sredstva za opremanje dječjeg igrališta? (upit postavljen dana 08.08.2016., u 10:11 sati)

 O15:  Iz podataka i informacija u pitanju nameće se zaključak da se radi o izdvojenom projektu „opremanje dječjeg igrališta“. U tom slučaju obvezni ste u Troškovniku projekta jasno prikazati koje stavke tog projekta sufinancira Zaklada, a koje pravna osoba putem vlastitih ili drugih izvora, uvažavajući pritom utvrđenja iz točke IV. (c), (d), (e) i (f) Javnog poziva, te je isto u okviru završnog izvješća potrebno i dokazati. U prikazanom slučaju, ne mogu se pod troškove projekta navesti (odnosno priznati) troškovi redovitog rada vrtića ili nekog njegovog programa, neovisno o izvoru financiranja takvih troškova.
(P15 i O15 objavljeni dana 08.08.2016., u 12:04 sati)


P14: Šaljem sljedeća pitanja vezana uz objavljeni Javni poziv:

 1. Ukoliko se pravnoj osobi financira određeni program iz javnog izvora, da li je moguće kroz ovaj natječaj prijaviti taj isti program na način da se nadogradi, a troškovi koji se trenutno financiraju iz javnih izvora se u troškovniku tog novog programa prikažu kao 100% vlastito financiranje, a za troškove koji će biti nadogradnja prikazat će se u tom novom programu kao dodana vrijednost za koju će se tražiti da ih 100% financira Zaklada, a pri tome paziti na ukupni postotak koji se može potraživati od Zaklade sukladno odredbama Javnog poziva.Primjerice: Škola iz javnog izvora (proračuna JLRS-a) financira rad centra izvrsnosti koji bi bilo potrebno nadograditi što se planira nadograđenim programom kroz ovaj natječaj. Dakle, taj novi (nadograđeni program) bi obuhvatio aktivnosti postojećeg programa + aktivnosti koje čine nadogradnju s time da bi se financiranje troškova prikazalo na sljedeći način: ono što se trenutno financira iz javnih izvora bi se prikazalo u troškovniku kao 100% vlastito financiranje, a sve što je novo- što se trenutno ne financira, a nužno je za daljnji razvoj novog programa, bi se prikazalo kao trošak za koji se traži da ga Zaklada 100% financira (tih 100% koji će se tražiti od Zaklade, zapravo predstavlja maksimalni iznos koji se može potraživati- npr. 35% od ukupnog iznosa programa), a kao što je gore navedeno pri tome bi se pazilo na ukupni postotak koji se može potraživati od Zaklade.
 2. Što se tiče vrste troška naknade za rad ljudskih resursa, da li je prihvatljivo da Zaklada kroz novi program financira rad mentora za aktivnosti koji predstavljaju nadogradnju u ovom novom programu iako taj mentor već radi u centru izvrsnosti temeljem ugovora o djelu na aktivnostima koje se financiraju iz javnog izvora? Odnosno, taj mentor bi na taj način bio plaćen iz dva izvora- za one aktivnosti koje već radi u centru izvrsnosti- bio bi plaćen iz javnog izvora i to bi se prikazalo kao 100% vlastito financiranje, a za dio aktivnosti koje su nove i predstavljaju nadogradnju programa- tražilo bi se 100% financiranje od strane Zaklade, a pri tome pazeći na ukupni postotak koji se može temeljem Poziva potraživati od Zaklade. Da li je to prihvatljivo u kontekstu ovog Javnog poziva?
  (upit postavljen dana 04.08.2016., u 14:01 sati)

O14: (i) Isključivo temeljem informacija danih u postavljenom upitu, a pritom nepoznavajući cjelokupnu situaciju i okolnosti vezano uz spomenute centre izvrsnosti, odgovaramo da smo dojma kako se ovdje ne radi o nadogradnji programa, već o zasebnom projektu vezanom uz program centar/i izvrsnosti. U tom slučaju NE bi se mogle priznati istaknute postavke gdje se postojeći program prikazuje kao udio u (su)financiranju iz vlastitih (javnih) izvora. Stoga, slobodni ste prijaviti spomenutu „nadogradnju“ kao zaseban projekt, u kojem jasno iskazujete (i) udio u (su)financiranju takvog projekta nadogradnje koji se traži od Zaklade „Hrvatska za djecu“, i (ii) udio u (su)financiranju takvog projekta nadogradnje koji se pokriva financijskim sredstvima iz vlastitih i/ili drugih izvora, pritom obavezno uvažavajući temeljne postavke utvrđene točkama IV. (c), (d), (e) i (f) Javnog poziva.

(ii) Ukoliko se rad mentora u centru izvrsnosti razlikuje u svojem opisu posla od rada koji je za takvog mentora predviđen u projektu nadogradnje, MOGUĆE JE tražiti financiranje takvog rada u 100% (sto postotnom) ili manjem postotku od Zaklade „Hrvatska za djecu“, sve podložno tome da je potreba rada mentora u okviru projekta nadogradnje valjano obrazložena i da ne postoji dvostruko financiranje za isti rad (znači da se jasno može vidjeti razlika između rada obavljanog u centru izvrsnosti i rada predviđenog za potrebe projekta nadogradnje).
(P14 i O14 objavljeni dana 04.08.2016., u 19:33 sati)


P13: Izjava PPMKO pokriće obveza se ne može printat, stavljena je zabrana. Molim Vas da mi pošaljete na mail tu izjavu kako bismo je mogli ispuniti te priložiti programu.
(upit postavljen dana 04.08.2016., u 13:56 sati)

O13: Potvrđujemo da smo upravo testirali navedeno na nekoliko računala i bez ikakvih problema smo uspjeli i otvoriti i ispisati (isprintati) Izjavu PPMKO pokriće obveza. Stoga, ukoliko imate problema, moguće da se radi o postavkama / problemima vezanim uz Vaše računalo; ukoliko se poteškoće nastave, molim probajte potrebnu radnju poduzeti na nekom drugom računalu.
(P13 i O13 objavljeni dana 04.08.2016., u 19:32 sati)


P12: Pošto smo javna ustanova, škola, prilikom ispunjavanja prijave za natječaj kod prikazivanja ukupnih godišnjih prihoda moramo li prikazati i godišnja primanja svih zaposlenih. Napominjem da se škola financira iz dva izvora, plaće za zaposlene iz riznice – državnog proračuna, a materijalne troškove financira Grad Zagreb.
(upit postavljen dana 04.08.2016., u 12:41 sati)

O12: Za potrebe ovog Javnog poziva, plaće za zaposlenike škole predstavljaju udio u osiguranom godišnjem prihodu. Radi izbjegavanja dvojbe, plaće za zaposlenike škole se NE smiju izuzeti iz osiguranog godišnjeg prihoda.
(P12 i O12 objavljeni dana 04.08.2016., u 19:31 sati)


P11: Imam pitanje vezano uz Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.

1. Moraju li svi partneri priložiti A- dokumenti koji se pribavljaju, ili se to odnosi samo na prijavitelja?

2. U popratnoj dokumentaciji se navodi izjava u kojoj pravna osoba potvrđuje da NEMA osiguran prihod, ukoliko pravna osoba ima osiguran prihod treba li napraviti posebnu izjavu da IMA osiguran prihod?
(upit postavljen dana 04.08.2016., u 11:46 sati)

O11:   (i) U trenutku podnošenja prijave na Javni poziv, dokumenti koji čine priloge prijavi iz točke VII. (e), skupina A Javnog poziva, prilažu se samo za pravnu osobu – prijavitelja, ali pritom obratite pozornost na odredbe članka 1.5. stavak 2 i članak 5.1 stavak 1 nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Preciznije, Zaklada „Hrvatska za djecu“ će u slučaju pozitivno ocijenjenog programa / projekta i donošenja odluke o (su)financiranju istog, zatražiti pojedine dokumente i dokaze također i od partnera u provedbi programa / projekta.

(ii) Ne treba napraviti posebnu izjavu da IMA osigurani prihod, jer se u takvom slučaju odnosne okolnosti dokazuju putem priloga prijavi iz točke VII. (e), skupina A, stavka (vii).
(P11 i O11 objavljeni dana 04.08.2016., u 19:31 sati)


P10: Vezano za javni poziv imamo pitanje koje se odnosi na točku IV. (g), pojam “osigurani godišnji prihod”. Naime, udruga (izbrisan naziv) provodi sljedeće programe: pružanje socijalnih usluga Pomoći u kući te Osobni asistenti u nastavi. Za Program Pomoć u kući primamo sredstva iz proračuna JLS, privatnih korisnika te Ministarstva socijalne politike i mladih s kojima potpisujemo ugovore o suradnji na navedenom programu te su ista osigurana u proračunu JLS za 2016. godinu. Za Program Osobni asistenti u nastavi imamo osigurana sredstva u proračunu jedne JLS u iznosu od 92.000,00 kn za što ćemo Vam priložiti dokaz. Molimo Vas da nam pojasnite smatraju li se strogo namjenska sredstva za Pomoć u kući osiguranim godišnjim prihodom bez obzira što se radi o različitim programima.
(upit postavljen dana 04.08.2016., u 10:46 sati)

O10: Isključivo temeljem informacija danih u postavljenom upitu, a pritom nepoznavajući cjelokupnu situaciju i sveukupno područje djelovanja / poslovanja predmetne udruge, odgovaramo da se strogo namjenska navedena sredstva osigurana za program Pomoć u kući NE smatraju osiguranim godišnjim prihodom pravne osobe – prijavitelja, za potrebe ovog Javnog poziva. Međutim, a radi izbjegavanja dvojbe, ukoliko navedena dva programa predstavljaju jedina područja djelovanja i sveukupnu svrhu postojanja predmetne udruge, u takvom slučaju navedene okolnosti bi predstavljale osigurani godišnji prihod, za potrebe ovog Javnog poziva.
(P10 i O10 objavljeni dana 04.08.2016., u 19:30sati)


P9: U nastavku pitanja vezana uz Javni poziv Zaklade.

 1. U situaciji kada županija kao jedinica regionalne samouprave prijavljuje projekt u kojem će škole kojima je ista osnivač provoditi aktivnosti s krajnjim korisnicima (učenicima), da li je nužno škole uključiti u projekt u ulozi partnera ili je dovoljno da se primjerice prijenos opreme (koju će županija nabavljati za njihove potrebe rada s darovitom djecom) na škole (kao treću stranu) konstatira u samoj projektnoj prijavi; ili je prijenos vlasništva nad opremom predmet usuglašavanja (odobrenja) između korisnika i Zaklade prilikom pripreme ugovora projekta?
 2. Kako se u kontekstu ovog Javnog poziva promatra prihvatljivost PDV-a i njegovo uvrštavanje u proračun projekta? Da li je primjenjivo pravilo da ako je prijavitelju PDV povrativ, da se isti ne uvrštava u proračun, a ako mu isti nije povrativ da isti uključi u projektni proračun?
 3. Da li se za potrebe upravljanja provedbom projekta može planirati trošak vanjske usluge nabavljene u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi?
  (upit postavljen dana 04.08.2016., u 10:21 sati)

O9: (i) Da, u navedenoj situaciji nužno je uključiti odnosne škole u projekt i to kao partnere u provedbi programa / projekta te je takav partnerski odnos nužno navesti i pojasniti na prikladnom mjestu u obrascu prijave (Podaci o programu / projektu, Sažeti opis) i dokumentu Detaljan prikaz programa / projekta (točka 1). Pritom svakako obratite pozornost na sljedeće: a) točke II. (b) i III. (b) Javnog poziva (tko mora biti nositelj programa / projekta i vodeći partner na programu / projektu), b) točka VI. (a) stavak 2 Javnog poziva (s kime se sklapa Ugovor o dodjeli financijskih sredstava), c) članak 1.5. stavak 2 nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (reguliranje prava i obveza Korisnika i partnera), d) članak 5.1. stavak 1 nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (obveza Korisnika i partnera u svezi bjanko zadužnice), e) članak 14., a posebno članak 14.3. nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (vlasništvo nad opremom), f) članak 16.1. nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava (prijenos prava).

(ii) Javni poziv nije postavio ograničenja u ovom smislu. Više informacija i konačni odgovor na ova pitanja, molimo, potražite unutar odjeljka Važne obavijesti, OBAVIJEST br. 5.

(iii) Može, a pritom svakako obratite pozornost na članak 7.1. stavak 1 točka f), članak 7.2. stavak 1 točka f) i članak 25.2. nacrta Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
(P9 i O9 objavljeni dana 04.08.2016., u 17:22 sati)


P8: Slijedom jučerašnjeg sudjelovanja na Radionici br. 1 molim Vas odgovore na dva pitanja:

 1. Budući da smo kao udruga do 01. listopada 2015. godine bili dužni predati stari Statut na usuglašavanje s novim Zakonom o udrugama, a još uvijek nismo dobili odgovor nadležnog tijela je li nam novi Statut prihvaćen, zanima me koju verziju Statuta prilažemo – stari, novi (koji još nije ovjeren) ili oba? Pri tome napominjem da je u Izvatku iz nadležnog registra navedeno da je Zahtjev u postupku rješavanja, što znači da je predan na vrijeme.
 2. Trenutno u udruzi imamo 1 zaposlenu osobu putem Mjere aktivne politike zapošljavanja na poslovima Koordinatora volontera, a koju HZZ sufinancira 50% tj. bruto 1.776,83 kn mjesečno. Mjera je aktivna do 07.12.2016. godine. Zanima me računa li se to kao osigurani godišnji prihod i ulazimo li onda u kategoriju Pravne osobe koja po bilo kojoj osnovi za 2016. godinu ima osiguran približni, precizno utvrđen ili najniži mogući godišnji prihod u iznosu jednakom ili manjem od 150.000,00 kn (glava IV. stavak (d) – str.6 Javnog poziva)?
  (upit postavljen dana 04.08.2016., u 10:11 sati)

O8: (i) Prilažete onu verziju Statuta koja je na snazi u trenutku podnošenja prijave. U slučaju ako / kada u nekom kasnijem trenutku (prije eventualnog sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava ili tijekom trajanja eventualno sklopljenog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava) dođe do promjene Statuta, dužni ste o tome bez odgode obavijestiti Zakladu „Hrvatska za djecu“ i dostaviti presliku novog Statuta koji je u međuvremenu stupio na snagu.

(ii) Navedene okolnosti se, za potrebe ovog Javnog poziva, NE smatraju osiguranim godišnjim prihodom u 2016. godini.
(P8 i O8 objavljeni dana 04.08.2016., u 17:22 sati)


P7: Molim pojašnjenje za sljedeće stavke javnog poziva (nisam u mogućnosti pristupiti radionicama): Da li se pitanje o ranije sufinanciranim projektima/programima odnosi samo na projekte sufinancirane od strane Zaklade? Kada se može započeti s provedbom projekta? Da li je moguće započeti projekt nakon prijave na natječaj?
(upit postavljen dana 03.08.2016., u 12:51 sati)

O7: (i) Pitanje vezano za ranije sufinancirane programe / projekte (u elektroničkom obrascu prijave – Podaci o ranije (su)financiranim programima/projektima, prva dva pitanja) odnosi se na sve one programe i projekte za koje je pravna osoba – prijavitelj ranije primila (su)financiranje iz drugih izvora, ali koji izvori ne uključuju eventualne potpore od Zaklade „Hrvatska za djecu“. Eventualno postojanje ranijeg (su)financiranja od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“ pokriveno je trećim pitanjem u istom, naprijed navedenom, dijelu prijavnog obrasca.

(ii) Vremensko razdoblje provedbe programa / projekta može biti u razdoblju od najranije 01. listopada 2016. godine do najkasnije 31. prosinca 2017. godine (sukladno točki III. d Javnog poziva), pri čemu se navedeno prije svega odnosi na razdoblje provedbe programa / projekta u dijelu koji (su)financira Zaklada. Slijedom toga, početak provedbe programa / projekta može započeti najranije 01. listopada 2016. godine.

(iii) U dijelu programa / projekta za koji se traži sufinanciranje od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“, odnosno za programe / projekte gdje se traži cjelokupno financiranje od strane Zaklade (samo pojedine pravne osobe, sukladno točki IV. (c) stavak 1 Javnog poziva), nije moguće započeti provedbu prijavljenog programa / projekta odmah nakon prijave na Javni poziv, već u vremenskim rokovima istaknutim u naprijed danom odgovoru pod (ii), uz prethodno sklapanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava sa Zakladom „Hrvatska za djecu“.
(P7 i O7 objavljeni dana 03.08.2016., u 17:51 sati)


P6: Slijedom Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od 01. Kolovoza 2016., molila bih Vas za informaciju čime se dokazuje aktivnost udruge.
(upit postavljen dana 03.08.2016., u 11:31 sati)

O6: Kako u pitanju nije jasno precizirano na koju točno stavku iz Javnog poziva se misli, a pod pretpostavkom da ste mislili na točku II. (a) Javnog poziva, dodatni uvjeti, stavka (crtica) 1, navedeno dokazujete Izvatkom iz nadležnog registra u kojem je registrirana pravna osoba – prijavitelj (vidjeti točku VII. e, skupina A, stavka ii), dok eventualne dodatne dokumente koji po Vašem sudu dokazuju aktivno postojanje i djelovanje možete priložiti u dijelu obrasca – Prilozi prijavi, skupina B, Ostali dokumenti.
(P6 i O6 objavljeni dana 03.08.2016., u 17:48 sati)


P5: Vezano uz Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata Zaklada “Hrvatska za djecu”, molimo Vas za dodatna pojašnjenja u dijelu IV. Osnovne odrednice financiranja programa/projekata gdje navodite: “(g) Pojam “osigurani godišnji prihod” za potrebe ovog Javnog poziva podrazumijeva financijska sredstva koja pravna osoba – prijavitelj ima osigurana u svojem proračunu/financijskom planu za 2016. godinu za svoje poslovne aktivnosti u tekućoj godini, a koja sredstva su joj osigurana iz izvora kao što su državni proračun, proračun jedinica lokalne samouprave, proračun jedinica područne (regionalne) samouprave, posebni propisi, rješenja i odluke nadležnih tijela i slično, dok isti ne podrazumijeva članarine koje pravne osobe – prijavitelji eventualno prikupljaju od svojih članova (uz iznimku članarina sindikalnih udruga, udruga poslodavaca i sl.) i slične promjenjive i nesigurne prihode.”

Naime, naša udruga financira se isključivo iz projekata i programa koje provodimo, većinom od strane različitih ministarstava Vlade Republike Hrvatske i Europskih fondova. S obzirom na prirodu financiranja projekata, za nas ta sredstva predstavljaju nesigurne prihode, koje ne možemo unaprijed planirati. Da li po uvjetima Vašeg natječaja te prihode ubrajamo u osigurani godišnji prihod ili u kategoriju promjenjivih i nesigurnih prihoda?
(upit postavljen dana 02.08.2016., u 14:21 sati)

O5: Prihodi ostvareni po osnovi potpora i sličnih bespovratnih sredstava za potrebe provedbe pojedinih programa i projekata pravne osobe, neovisno o izvoru takvih prihoda, NE predstavljaju osigurani godišnji prihod za potrebe Javnog poziva.
(P5 i O5 objavljeni dana 02.08.2016., u 15:13 sati)


P4: Molim da mi detaljnije pojasnite koji se programi / projekti mogu prijaviti za (su)financiranje od strane Zaklade. Naime u Uvodnim utvrđenjima stoji da se financiraju programi i projekti koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih i podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj. Obzirom da je to vrlo široko područje za prijavu, molim vas da me uputite da li je predmet natječaja (aktivnosti) negdjedetaljnije razrađen.
(upit postavljen dana 02.08.2016., u 14:21 sati)

O4: Predmetni Javni poziv nije ograničen na usko specijalizirana područja rada s djecom i mladima te će se razmatrati i ocjenjivati svi prijavljeni programi i projekti koji su u skladu sa svrhom Zaklade, a što znači da su usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava krajnjih korisnika (vidjeti točku III. (e) Javnog poziva) u različitim područjima koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.
(P4 i O4 objavljeni dana 02.08.2016., u 15:11 sati)


P3: Zanima me i cijena radionice.
(upit postavljen dana 02.08.2016., u 14:16 sati)

O3: Sudjelovanje na radionici je besplatno, dok trošak dolaska na istu (trošak prijevoza) snosi pravna osoba.
(P3 i O3 objavljeni dana 00.08.2016., u 14:49 sati)


P2: Zanima me da li radionica broj 1 i radionica broj 2 vezano uz projekt Zaklade “Hrvatska za djecu” obrađuju istu temu ili je jedna nastavak druge?
(upit postavljen dana 02.08.2016., u 14:01 sati)

O2: Radionica br. 1 i Radionica br. 2 obradit će iste teme, sve kako je utvrđeno u točki VIII. (b) Javnog poziva. Predmetne radionice će se razlikovati samo i isključivo u eventualno postavljenim pitanjima od strane sudionika na istima.
(P2 i O2 objavljeni dana 00.08.2016., u 14:47 sati)


P1: Molim za informacije vezane za “Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata” o potrebnim dokumentima na 15. stranici Javnog poziva.

– pod 8. Dokaz o nevođenju kaznenog postupka, gdje nije preciziran datum izdavanja istog. Posjedujem uvjerenje od 13.6.2016. pa me zanima je li navedeno prihvatljivo.

– pod 9. preporuke za pravnu osobu (namanje jedna, najviše tri) gdje me zanima je li nužno dostaviti preporuku ukoliko se radi o udruzi nedavno osnovanoj tj. nešto više od šest mjeseci. Udruga posjeduje ugovor o suradnji s jednom pravnom osobom i akt o izboru u radnu skupinu Ureda za udruge pa me zanima i može li se navedeno dostaviti umjesto preporuke.
(upit postavljen dana 01.08.2016., u 19:50 sati)

O1: (a) Prilog prijavi iz točke VII. (e), skupina A, stavka (viii) Javnog poziva – „Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, sukladno točki II. (a), dodatni uvjeti, stavka 4 ovog Javnog poziva“ ne smije biti starije od 6 (šest) mjeseci. Ujedno podsjećamo da, sukladno točki II. (a), dodatni uvjeti, stavka 4 Javnog poziva, predmetno uvjerenje je potrebno pribaviti za (i) osobu ovlaštenu za zastupanje pravne osobe (ukoliko postoji više osoba ovlaštenih za zastupanje, tada je predmetno uvjerenje potrebno pribaviti za sve osobe ovlaštene za zastupanje), i (ii) koordinatora ili voditelja programa / projekta koji se prijavljuje. Informacije radi, predmetno uvjerenje se pribavlja na nadležnom Općinskom sudu, sukladno mjestu prebivališta.

(b) Neovisno o datumu stjecanja pravne osobnosti, Prilog prijavi iz točke VII. (e), skupina A, stavka (ix) Javnog poziva – „Preporuke za pravnu osobu – prijavitelja u svrhu …(najmanje jedna, najviše tri)“ podrazumijeva da se prijavi priloži najmanje jedna preporuka. Eventualni drugi dokumenti priloženi na mjestu predviđenom za i umjesto preporuku/e, neće biti uvaženi.
(P1 i O1 objavljeni dana 02.08.2016., u 14:37 sati)

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann